โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "กรรมการดำเนินการใหม่” รุ่นที่ 21

 

        ความสำเร็จในการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารงานของกรรมการดำเนินการเป็นส่วนใหญ่ เพราะกรรมการดำเนินการเป็นผู้กำหนดเป้าหมายและวางนโยบายการบริหารงาน ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สำคัญ คือ การศึกษาหาความรู้ของกรรมการดำเนินการ โดยเฉพาะกรรมการดำเนินการใหม่ เพื่อให้กรรมการดำเนินการเหล่านั้นตระหนักถึงบทบาท ภาระหน้าที่ของตนเอง และเพิ่มประสบการณ์ การบริหารงานในภาวะเศรษฐกิจที่ผันแปรเช่นทุกวันนี้ เพราะปัจจัยต่างๆ ทั่วโลกสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้

        จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จึงจัดให้มีการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “กรรมการดำเนินการใหม่” รุ่นที่ 21 ระหว่างวันที่ 26 – 29 เมษายน 2559 ณ โรงแรม เฟลิกซ์ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้บทบาท หน้าที่ในการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ ปรัชญา อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ การบริหารการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์ และภาวะผู้นำในสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับวิทยากร ซึ่งมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 147 คน จาก 53 สหกรณ์

ภาพบรรยากาศการอบรม

Download

Download

Download

Download

Download
<< เพิ่มเติม>>


ภาพกิจกรรม


Download

Download

Download

Download

Download
<< เพิ่มเติม>>

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม
(สามารถดาวน์โหลดได้โดยคลิกที่รูปภาพ)


คลิปวีดีโอการบรรยายและเอกสารประกอบการบรรยาย

บรรยายหัวข้อ "การบริหารเงินสหกรณ์ออมทรัพย์" วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลีหะจินดา
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย
บรรยายหัวข้อ "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์" วิทยากร นายปราโมทย์ สรวมนาม
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย
บรรยายหัวข้อ "ปรัชญา อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์" วิทยากร นายสุพิทยา พุกจินดา
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย
 
หัวข้อ “โครงสร้าง บทบาท หน้าที่การจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์” วิทยากร ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM