ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “สัญญาณเตือนทางการเงิน... เกราะป้องกันการทุจริตในสหกรณ์” วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 - 12.00 น.
[เอกสารแนบ]
        ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดสัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting เรื่อง “สัญญาณเตือนทางการเงิน... เกราะป้องกันการทุจริตในสหกรณ์” วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารการเงินสหกรณ์มีประสิทธิภาพ และแนวทางในการป้องกันการทุจริตในสหกรณ์อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความมั่นคงแก่สหกรณ์ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการสัมมนากับวิทยากร
 
        จึงขอเรียนเชิญบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ เข้ารับการสัมมนาออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ตั้งแต่บัดดนี้ จนถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 
 
*ทั้งนี้ ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนาเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนตามรายชื่อไว้เท่านั้น
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
โทร. 0 2496 1199 ต่อ 308 - 311
 
 
 
 
วันที่เขียนข่าว : 29 ก.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM