ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting เรื่อง “เทคนิคการประสานงานและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566
[เอกสารแนบ]
       ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดสัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting เรื่อง “เทคนิคการประสานงานและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ”  วันอังคารที่ 26  ธันวาคม  พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการประสานงานและการสื่อสารภายในองค์กร สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการสัมมนากับวิทยากร
 
       ชสอ. ขอเรียนเชิญบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ เข้ารับการสัมมนาออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 19 ธันวาคม 2566  
 
*ทั้งนี้ ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนาเฉพาะ ผู้ที่ลงทะเบียนตามรายชื่อไว้เท่านั้น
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรฯ ชสอ.
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 308-311
 
 
 
 
วันที่เขียนข่าว : 01 พ.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM