หน้าเว็บไซต์ ชสอ.
หน้าหลัก
วัตถุประสงค์
ข้อเสนอแนะ
แผนภูมิเจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ
รวมภาพบรรยากาศ
หลักเกณฑ์การสนับสนุน     วิทยากรให้การศึกษาฝึกอบรม
หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับ  สนุน  ค่าลงทะเบียนประชุมสัมมนา
หลักเกณฑ์การสนับสนุน  การอบรมสัมมนาแก่ สอ.ขนาดเล็ก
คุณต้องการอบรม/สัมมนาหลักสูตรอะไร
การเตรียมตัวไปอบรม
Help
วิธีการสำรองที่นั่ง
วิธีการชำระเงิน
 
 
รหัส หัวข้อสัมมนา/อบรม วันที่ สถานที่ ตรวจสอบ
รายชื่อ
ที่นั่ง จอง
ที่นั่ง
6013 "ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มืออาชีพ" รุ่นที่ 2 10 ม.ค. - 9 มี.ค. 2561 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี -

 40

6015 อบรม "ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์" 5-6 มีนาคม 2561 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี -

 เต็มแล้วค่ะ

6016 สัมมนา “Fin Tech and Cashless Society สถานการณ์และแนวทางการปรับตัวของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย” พร้อมทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น (โอกินาวา) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2561 และ ครั้งที่ 2 16 มีนาคม 2561 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อำเภอ บางกรวย จังหวัดนนทบุรี -

 60

6101 อบรม “กรรมการดำเนินการใหม่”รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี -

 100

ปฎิทินแผนงานสัมมนาและฝึกอบรมประจำปี 2560
 

 

 1.สำรองที่นั่งด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ ชสอ...........
เวลาทำการ  ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. 

2.สำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ ได้ทุกวันตลอด 24 ชม.

3.สำรองที่นั่งทางอีเมล์ info@fsct.com

4.สำรองที่นั่งทางโทรศัพท์/แฟกซ์
เวลาทำการ  ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. 
โทร : 0-2496-1199 ต่อ 308-311
แฟกซ์ : 0-2496-1177, 0-2496-1188

5.สำรองที่นั่งทางไปรษณีย์
ส่งชื่อที่อยู่และธนาณัติ มาที่
ฝ่ายวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
1. เงินสด
ชำระเงินสดให้กับพนักงาน ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ ชสอ.......

2. เช็คเงินสด
สั่งจ่าย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130


3. ธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน
สั่งจ่าย ปณ.บางซื่อ 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

4. โอนเงินผ่านธนาคาร
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี :
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

ธนาคารกรุงไทย
จำกัด สาขาวงศ์สว่าง 193-1-13914-8
 
* เมื่อท่านส่งเงินชำระแล้ว กรุณาแจ้งเป็นหนังสือพร้อมสำเนาการโอนเงิน มายังชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ด้วย
 
     Go to Top !

 
 
.................................................................................................................................................................................
[
ฝ่ายวิชาการ] -
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร 0-2496-1199 ต่อ 308-311  โทรสาร 0-2496-1177, 0-2496-1188