หน้าหลัก
วัตถุประสงค์
ข้อเสนอแนะ
แผนภูมิเจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ
รวมภาพบรรยากาศ
หลักเกณฑ์การสนับสนุน     วิทยากรให้การศึกษาฝึกอบรม
หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับ  สนุน  ค่าลงทะเบียนประชุมสัมมนา
หลักเกณฑ์การสนับสนุน  การอบรมสัมมนาแก่ สอ.ขนาดเล็ก
คุณต้องการอบรม/สัมมนาหลักสูตรอะไร
การเตรียมตัวไปอบรม
Help
วิธีการสำรองที่นั่ง
วิธีการชำระเงิน
 

   

  เพื่อให้การจัดสรรเงินทุนสนับสนุนวิทยากร ให้การศึกษาฝึกอบรมที่สหกรณ์สมาชิกจัดขึ้น เป็นไปอย่างเรียบร้อยและเป็นธรรมแก่สมาชิกทั้งหลาย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) จึงกำหนดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. สหกรณ์สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนวิทยากร ต้องทำหนังสือคำขอรับการสนับสนุนวิทยากรถึงประธานกรรมการ ชสอ. เพื่อพิจารณาก่อนวันที่กำหนดจัดการอบรม 15 วัน มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนไม่สามารถทำหนังสือถึงประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาได้ตามที่กำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการ ชสอ.
2. ในหนังสือคำขอรับการสนับสนุนวิทยากรให้กำหนดหัวข้อเรื่อง วัน เวลา และสถานที่จัดการศึกษา ฝึกอบรม ทั้งนี้ ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดวิทยากรให้เหมาะสมกับหัวข้อ
ที่กำหนด
3. สหกรณ์สมาชิกสามารถยื่นคำขอรับการสนับสนุนวิทยากรได้ปีละไม่เกิน 1 ครั้ง วิทยากร ไม่เกิน 2 คน หรือปีละ 2 ครั้ง วิทยากร ครั้งละ 1 คน (นับจากวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ผ่านมาของ ชสอ.ถึงวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของ ชสอ.ครั้งถัดไป)
4. ชสอ.จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายสำหรับวิทยากร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าพาหนะเหมาจ่ายตามระเบียบ ชสอ. ยกเว้นค่าตอบแทนวิทยากร

5. ชสอ. จะให้การสนับสนุนวิทยากรที่เป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ของ ชสอ. หรือบุคคลอื่นที่ ชสอ.เห็นสมควร
6. กรณีที่สหกรณ์สมาชิกจัดประชุมสัมมนาหรือฝึกอบรมโดยเก็บค่าลงทะเบียน หรือค่าใช้จ่ายจากผู้เข้าประชุมสัมมนาหรือฝึกอบรม ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการสนับสนุนวิทยากร
7. กรณีสหกรณ์ขอรับการสนับสนุนวิทยากรเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ชสอ.ยินดีประสานงานกับวิทยากรให้กับสหกรณ์สมาชิกตามต้องการ ทั้งนี้ สหกรณ์สมาชิกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้วิทยากรทั้งหมด

     

1. ส่งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งเดียวกัน 10 คน แถมฟรี!!! ค่าลงทะเบียน 1 คน ในวงเงินไม่เกิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
2. ส่งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาหรือฝึกอบรมในรอบปีเดียวกัน (รอบปีบัญชี ชสอ.วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 มีนาคม ปีถัดไป) สะสมครบ 20 คน แถมฟรี 1 คน ในวงเงินไม่เกิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ยกเว้นกรณีที่ได้รับสิทธิตามข้อ 1 แล้ว
 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดเล็กในด้านวิชาการ โดยให้สิทธิ์ในการเข้ารับการอบรม สัมมนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) จึงกำหนดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. ต้องเป็นสหกรณ์สมาชิก ชสอ.
2. เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีทุนดำเนินงานไม่เกิน 500 ล้านบาท
3. สหกรณ์ที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนการเข้ารับการอบรม และสัมมนา ต้องทำหนังสือถึงประธานกรรมการ ชสอ. เพื่อพิจารณาก่อนวันเข้ารับการอบรม สัมมนา 15 วัน
4. สหกรณ์สามารถส่งกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ เข้าอบรมสัมมนา ได้ปีละ 1 หลักสูตร หลักสูตรละ
ไม่เกิน 1 คน ในปีบัญชีของ ชสอ. (1 เมษายน – 31 มีนาคม)
5. ชสอ.สนับสนุนค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะตามอัตรารถปรับอากาศชั้น 1 (VIP) ของบริษัทขนส่ง จำกัด พร้อมค่าพาหนะเหมาจ่าย 1,000 บาท และสนับสนุนค่าที่พักตามกำหนดการ
6. นอกเหนือจากข้อ 1 – 5 ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการ ชสอ. เป็นผู้พิจารณา

 


1.สำรองที่นั่งด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ ชสอ...........
เวลาทำการ  ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. 

2.สำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ ได้ทุกวันตลอด 24 ชม.

3.สำรองที่นั่งทางอีเมล์ info@fsct.com

4.สำรองที่นั่งทางโทรศัพท์/แฟกซ์
เวลาทำการ  ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. 
โทร : 0-2496-1199 ต่อ 308-311
แฟกซ์ : 0-2496-1177, 0-2496-1188

5.สำรองที่นั่งทางไปรษณีย์
ส่งชื่อที่อยู่และธนาณัติ มาที่
ฝ่ายวิชาการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

 
1. เงินสด
ชำระเงินสดให้กับพนักงาน ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ ชสอ.......

2. เช็คเงินสด
สั่งจ่าย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

3. ธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน
สั่งจ่าย ปณ.บางซื่อ 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 


4. โอนเงินผ่านธนาคาร
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี :
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
1. ธนาคารกสิกรไทย
จำกัด สาขาเทเวศร์  030-2-10067-5
2. ธนาคารกรุงไทย
จำกัด สาขาบางกรวย 109-1-49397-9
 
เมื่อท่านส่งเงินชำระแล้ว กรุณาแจ้งเป็นหนังสือพร้อมสำเนาการโอนเงิน มายังชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ด้วย
 
 
 
.................................................................................................................................................................................
[
ฝ่ายวิชาการ] -
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร 0-2496-1199 ต่อ 308-311  โทรสาร 0-2496-1177, 0-2496-1188 Email : info@fsct.com