บริการสัมมนาและฝึกอบรม

ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา [อยู่ระหว่างการปรับปรุง]   
  [กลับหน้าหลักสูตร]
ใบตอบรับโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร


ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สหกรณ์ออมทรัพย์...จำกัด วันที่สมัคร
1  วาสนา แสงส่อง  รักษาการผู้จัดการสหกรณ์  พนักงานโอสถสภา  07/08/2562
2  นางสาวรัชดาพร สัตยวงศ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ  สาธารณสุขจังหวัดน่าน  07/08/2562
3  นางปภาวรินทร์ วัดนครใหญ่  เจ้าหน้าที่บัญชี  เจ้าหน้าที่สหกรณ์นิคมท่าแซะ  07/08/2562
4  นายธนชัย ยังช่างเขียน  นิติกรและเจ้าหน้าที่สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์  เอไอเอส  07/08/2562
5  นางสาวจรรยา เครือสุวรรณศิริ  พนักงานอำนวยการ  ครูพระนครศรีอยุธยา  19/08/2562
6  นางสาวกัญญาณัฐ หันพันตู  เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์  กรมวิชาการเกษตร  19/08/2562
7  นางนันทพร โชติกะสุภา  หัวหน้างานสารบรรณระดับ 7  การสื่อสารแห่งประเทศไทย  19/08/2562
8  นางสาวอิศวพร นวลักษณ์  เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีฯ  ตำรวจกองปราบปราม  19/08/2562
9  พล.ต.อ.พิชิตชัย ศรียานนท์  รองประธานกรรมการ  ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตำรวจ  19/08/2562
10  นางสาวชนาทิพย์ ศรีอรุณเรืองทิศ  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  กรมที่ดิน  19/08/2562
11  conttiegl    conttiegl  19/08/2562
12  Напоминаем Вам , что на Вашу карту     Напоминаем Вам , что на Вашу карту был сделан перевод на сумму 17880rub Детали по ссылке www.jlz.us/77bonus#  25/08/2562
หมายเหตุ:


 

   
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188  E-mail:
contact@fsct.com