บริการสัมมนาและฝึกอบรม

ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด   
  [กลับหน้าหลักสูตร]
ใบตอบรับโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร อบรม "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร" รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562
ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สหกรณ์ออมทรัพย์...จำกัด วันที่สมัคร
1  วาสนา แสงส่อง  รักษาการผู้จัดการสหกรณ์  พนักงานโอสถสภา  10/07/2562
2  นางสาวรัชดาพร สัตยวงศ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ  สาธารณสุขจังหวัดน่าน  11/07/2562
3  นางปภาวรินทร์ วัดนครใหญ่  เจ้าหน้าที่บัญชี  สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์นิคมท่าแซะ  11/07/2562
4  นายธนชัย ยังช่างเขียน  นิติกรและเจ้าหน้าที่สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์  เอไอเอส  12/07/2562
5  นางสุธินี เจริญพร  ผู้ช่วยผู้จัดการ  ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น  18/07/2562
6  นางสาวจรรยา เครือสุวรรณศิริ  พนักงานอำนวยการ  ครูพระนครศรีอยุธยา  18/07/2562
7  นางสาวอิศวพร นวลักษณ์  เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีฯ  ตำรวจกองปราบปราม  18/07/2562
หมายเหตุ:


 

   
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188  E-mail:
contact@fsct.com