บริการสัมมนาและฝึกอบรม

ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา [อยู่ระหว่างการปรับปรุง]   
  [กลับหน้าหลักสูตร]
ใบตอบรับโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร


ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สหกรณ์ออมทรัพย์...จำกัด วันที่สมัคร
1  นายพินิจ ทองอ่อน  ผู้จัดการ  โรงพยาบาลเพชรบรี  11/07/2562
2  นายเจริญ ช่วยเกิด  รองประธานกรรมการ  ครูกระบี่  12/07/2562
3  พ.ต.ท.ทวีวิชญ์ วงศ์วิเศษ  ผู้จัดการ  ตำรวจสุพรรณบุรี  15/07/2562
4  นายธรรมมนูญ ปราชญากุล  ประธานกรรมการ  สยามเคมีคอลอินดัสตรี้  15/07/2562
5  รสมาริณจ์ พิมพ์สมบูรณ์  ผู้จัดการ  ไทยแอร์เอเชีย  17/07/2562
6  จิตรรัตน์ ถอบท่วมทรัพย์  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  ไทยแอร์เอเชีย  17/07/2562
7  นางเพ็ญนภา จอมจันทร์  ผู้ช่วยผู้จัดการ  มหาวิทยาลัยเฃียงใหม  22/07/2562
8  นางสาวยุบล ฟองรัตน์  หัวหน้างานคอมพิวเอตร์  มหาวิทยาลัยเฃียงใหม  22/07/2562
9  นายโสภณ แก่นงาม  ประธานกรรมการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด  22/07/2562
10  นางปรัศนี บัวงาม  ผู้ช่วยผู้จัดการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด  22/07/2562
11  นายวีระ ศรีตนไชย  ประธานกรรมการ  ครูน่าน  23/07/2562
12  นายสมหวัง เขื่อนแก้ว  รองประธานกรรมการ  ครูน่าน  23/07/2562
13  พันตำรวจเอกสุทธิพงศ์ เป๊กทอง  รองประธานกรรมการ  ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น  23/07/2562
14  นางนันทวรณ จินานุศิลปสาท  รองผู้จัดการ  พนักงานธนาคารออมสิน  23/07/2562
15  นางวันเพ็ญ ชัยสุวรรณ  ผู้ช่วยผู้จัดการ  พนักงานธนาคารออมสิน  23/07/2562
16  นางสาวอาภัสรา พิทักษ์เสถียรกุล  ผู้จัดการ  กลุ่มไทยเรดิเอเตอร์  23/07/2562
17  นายสุพิเชฐ สุวรรณชาตรี  กรรมการและเลขานุการ  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย  23/07/2562
18  นางสาวธนกมล เวียงหก  หัวหน้าการเงิน  ครูแพร่  23/07/2562
19  นางสาวกรองกาญจน์ ประภัสสงสินธุ์  เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ  ครูแพร่  23/07/2562
20  นายวีระชาติ ธรรมชาติ  กรรมการ  พนักงานยาสูบ  23/07/2562
21  นายธนา แทนสง่า  กรรมการ  พนักงานยาสูบ  23/07/2562
22  นายเสถียร อ่วมพรหม  กรรมการ  ครูอุทัยธานี  23/07/2562
23  นายกฤชเดช นพรัตน์เมธี  กรรมการ  ครูอุทัยธานี  23/07/2562
24  สุพิชญา สิริรวีกูล  ผู้จัดการ  สาธารณสุขเชียงราย  24/07/2562
25  นายทวี สายอุดต๊ะ  รองประธานกรรมการ  โรงพยาบาลลำปาง  24/07/2562
26  นางสาวชโรบล พลภักดี  กรรมการผู้จัดการ  โรงพยาบาลลำปาง  24/07/2562
27  นางสาวสุกัลยา ศรัทธาธรรมกูล  รองประธานกรรมการ  โรงพยาบาลบ้านหมี่  24/07/2562
28  นางยุพยงค์ อินทรทวี  กรรมการเลขานุการ  โรงพยาบาลบ้านหมี่  24/07/2562
29  นางพีรญา คงแก้ว  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ครูนครศรีธรรมราช  24/07/2562
30  นางสันทนา บุญสนอง  หัวหน้าฝ่ายเงินฝาก  ครูนครศรีธรรมราช  24/07/2562
31  นางสาวอรุณวดี วงษ์วิภาวี  หัวหน้าฝ่ายบัญชี  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่  24/07/2562
32  นางณัฐฐาพร สุทาชัย  หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่  24/07/2562
33  นางสาวมณทิรา พัดวุย  ผู้ช่วยหัวหน้าการเงินบัญชี  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  25/07/2562
34  พ.ต.อ.วินัย เกตุพันธุ์  ที่ปรึกษาพิเศษ  ตำรวจน่าน  25/07/2562
35  นางดวงดารา ทองศิริ  ผู้จัดการฯ  ตำรวจน่าน  25/07/2562
36  นางสาวกุลชญา แสงกล้า  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน  กรมการพัฒนาชุมชน  25/07/2562
37  นางสาวกรกช เชษฐชัชวาล  เจ้าหน้าที่บัญชี  กรมการพัฒนาชุมชน  25/07/2562
38  นายพรชัย เจ๊ะมะ  กรรมการ  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน  25/07/2562
39  นางกาญจนา แสงจันทร์เลิศ  กรรมการ  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน  25/07/2562
40  พ.ต.อ.ชวาล อุทัยพันธุ์  เลขานุการ  ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์  26/07/2562
หมายเหตุ:


 

   
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188  E-mail:
contact@fsct.com