บริการสัมมนาและฝึกอบรม

ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด   
  [กลับหน้าหลักสูตร]
ใบตอบรับโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร อบรม “ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์”
วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562
ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สหกรณ์ออมทรัพย์...จำกัด วันที่สมัคร
1  นายพินิจ ทองอ่อน  ผู้จัดการ  โรงพยาบาลเพชรบรี  11/07/2562
2  นายเจริญ ช่วยเกิด  รองประธานกรรมการ  ครูกระบี่  12/07/2562
3  พ.ต.ท.ทวีวิชญ์ วงศ์วิเศษ  ผู้จัดการ  ตำรวจสุพรรณบุรี  15/07/2562
4  นายธรรมมนูญ ปราชญากุล  ประธานกรรมการ  สยามเคมีคอลอินดัสตรี้  15/07/2562
5  รสมาริณจ์ พิมพ์สมบูรณ์  ผู้จัดการ  ไทยแอร์เอเชีย  17/07/2562
6  จิตรรัตน์ ถอบท่วมทรัพย์  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  ไทยแอร์เอเชีย  17/07/2562
7  นางสุธินี เจริญพร  ผู้ช่วยผู้จัดการ  ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น  18/07/2562
8  นายอนิรุธน์ รัตนทวี  กรรมการ  ครูชุมพร  18/07/2562
9  นายอัมรินทร์ นันทโก  กรรมการ  ครูชุมพร  18/07/2562
10  นางเพ็ญนภา จอมจันทร์  ผู้ช่วยผู้จัดการ  มหาวิทยาลัยเฃียงใหม่  22/07/2562
11  นางสาวยุบล ฟองรัตน์  หัวหน้างานคอมพิวเอตร์  มหาวิทยาลัยเฃียงใหม่  22/07/2562
หมายเหตุ:


 

   
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188  E-mail:
contact@fsct.com