บริการสัมมนาและฝึกอบรม

ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา 
  [กลับหน้าหลักสูตร]
ใบตอบรับโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการเงินกู้”
วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สหกรณ์ออมทรัพย์...จำกัด การชำระเงิน วันที่สมัคร
1  พ.ต.อ.บรเมศร์ สายคำทอน  กรรมการ  ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น  20/12/2562
2  นางผกามาศ ศรีสุวรรณรัตน์  รองประธานกรรมการ  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  23/12/2562
3  นางสาวลัดดาวรรณ์ จรรยานะ  กรรมการ/เหรัญญิก  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  23/12/2562
4  ด.ต.เดชาวัตร อุ่นสอน  ประธานกรรมการ  ตำรวจภูเก็ต  26/12/2562
5  ร.ต.อ.สุธี หวังโสะ  กรรมการ  ตำรวจภูเก็ต  26/12/2562
6  นายมังกร อังสนันท์  ประธานกรรมการ  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  06/01/2563
7  นายอดิเทพ จันทร์อ่อน  เลขานุการ  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  06/01/2563
8  นายสงบ จินะแปง  ประธานกรรมการ  ครูน่าน  07/01/2563
9  นายสมคิด กันบุญ  รองประธานกรรมการ  ครูน่าน  07/01/2563
10  นายสุชาติ กะรัตน์  รองประธานกรรมการ  ครูน่าน  07/01/2563
11  นายเจน ดีสีใส  กรรมการและเหรัญญิก  ครูน่าน  07/01/2563
12  นายวีระพงษ์ หาญณรงค์  กรรมการและเลขานุการ  ครูน่าน  07/01/2563
13  นายสถิตพงษ์ หมื่นโฮ้ง  กรรมการ  ครูน่าน  07/01/2563
14  นายสมควร สมฤทธิ์  กรรมการ  ครูน่าน  07/01/2563
15  นายอนันต์ วุฒิ  กรรมการ  ครูน่าน  07/01/2563
16  นายธงชัย พุฒนา  กรรมการ  ครูน่าน  07/01/2563
17  นางธิดา เสมอใจ  กรรมการ  ครูน่าน  07/01/2563
18  นายผดุงเกียรติ ศิริแก้ว  กรรมการ  พนักงานบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์  09/01/2563
19  นายจตุวิทย์ ต้นกันยา  กรรมการ  พนักงานบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์  09/01/2563
20  พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์ ตาตะนันทน์  ประธานกรรมการ  ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24  10/01/2563
21  นายจตุพล ภุดวงดอก  คณะกรรมการเงินกู้  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  16/01/2563
หมายเหตุ:


 

   
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188  E-mail:
contact@fsct.com