บริการสัมมนาและฝึกอบรม

ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา   
  [กลับหน้าหลักสูตร]
ใบตอบรับโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการเงินกู้”
วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สหกรณ์ออมทรัพย์...จำกัด การชำระเงิน วันที่สมัคร
1  นายสมศักดิ์ จักสาร  ประธานกรรมการ  ครูนครราชสีมา  00/00/543
2  นายวิเชียร ชาติผดุง  รองประธานกรรมการ  ครูนครราชสีมา  00/00/543
3  นายสุรชัย แย้มกาญจนวัฒน์  รองประธานกรรมการ  ครูนครราชสีมา  00/00/543
4  นายวีระ โรจน์หิรัญ  กรรมการและเลขานุการ  ครูนครราชสีมา  00/00/543
5  นางวรณี พงษ์ไพบูลย์  กรรมการและเหรัญญิก  ครูนครราชสีมา  00/00/543
6  นายเกษม มารครบุรี  กรรมการ  ครูนครราชสีมา  00/00/543
7  นายชูเกียรติ เกษมสุข  กรรมการ  ครูนครราชสีมา  00/00/543
8  นายประคอง ยศคำลือ  กรรมการ  ครูนครราชสีมา  00/00/543
9  นางสาวประมวล แทนขุนทด  กรรมการ  ครูนครราชสีมา  00/00/543
10  นายพงพันธ์ มาแสวง  กรรมการ  ครูนครราชสีมา  00/00/543
11  นายมานิตย์ พรร่มโพธิ์  กรรมการ  ครูนครราชสีมา  00/00/543
12  นายสนอง ฝ่ายโชคชัย  กรรมการ  ครูนครราชสีมา  00/00/543
13  นางอรทัย พยัคฆ์มะเริง  กรรมการ  ครูนครราชสีมา  00/00/543
14  นายอารีย์ จันทรชัย  กรรมการ  ครูนครราชสีมา  00/00/543
15  นายอำนวย จงนบกลาง  กรรมการ  ครูนครราชสีมา  00/00/543
16  นายทอง วิริยะจารุ  ประธานที่ปรึกษา  ครูนครราชสีมา  00/00/543
17  นายบุญธรรม เดชบุญ  ที่ปรึกษา  ครูนครราชสีมา  00/00/543
18  นายวินัย ทองรอด  รองประธานกรรมการ  ครูสุราษฎร์ธานี  00/00/543
19  นายธนาวุฒิ รักษ์หนู  กรรมการ  ครูสุราษฎร์ธานี  00/00/543
20  นายสำราญ ชูช่วยสุวรรณ  กรรมการ  ครูสุราษฎร์ธานี  00/00/543
21  นายสมศักดิ์ แตงอวบ  รองประธานกรรมการ  ครูเพชรบุรี  00/00/543
22  ดร.วิโรจน์ บุญดี  กรรมการและเลขานุการ  ครูเพชรบุรี  00/00/543
23  นายเกียรติศักดิ์ ธรรมบุตร  เหรัญญิก  ครูศรีสะเกษ  00/00/543
24  นายกล้าหาญ สมบัติกำไร  กรรมการ  ครูศรีสะเกษ  00/00/543
25  นางพิสิษฐ์ ประมวล  กรรมการ  ครูศรีสะเกษ  00/00/543
26  นายปัญญา แก้วเหล็ก  ประธานกรรมการ  ครูลพบุรี  00/00/543
27  นายสุรชัย รุ่งเรือง  รองประธานกรรมการ  ครูลพบุรี  00/00/543
28  นายณรงค์ พิบูลรัตนสังข์  กรรมการ  ครูลพบุรี  00/00/543
29  นางพรพิมล ทองหล่อ  กรรมการ  ครูลพบุรี  00/00/543
30  นายสิริเชษฐ์ ตุ้มทอง  กรรมการ  ครูลพบุรี  00/00/543
31  นายสุชาติ ชนะวงศ์  กรรมการ  ครูลพบุรี  00/00/543
32  นายไสว โปร่งเจริญ  กรรมการ  ครูลพบุรี  00/00/543
33  นายหยด คณโฑทอง  กรรมการ  ครูลพบุรี  00/00/543
34  นางวราพร ดอกเทียน  ผู้จัดการ  ครูลพบุรี  00/00/543
35  นายสงบ จินะแปง  ประธานกรรมการ  ครูน่าน  00/00/543
36  นายวีระพงษ์ หาญณรงค์  กรรมการและเลขานุการ  ครูน่าน  00/00/543
37  นายเจน ดีสีใส  กรรมการและเหรัญญิก  ครูน่าน  00/00/543
38  นายธงชัย พุฒนา  กรรมการ  ครูน่าน  00/00/543
39  นางธิดา เสมอใจ  กรรมการ  ครูน่าน  00/00/543
40  นายสถิตพงษ์ หมื่นโฮ้ง  กรรมการ  ครูน่าน  00/00/543
41  นายสมควร สมฤทธิ์  กรรมการ  ครูน่าน  00/00/543
42  นายสุชาติ กะรัตน์  กรรมการ  ครูน่าน  00/00/543
43  นายอนันต์ วุฒิ  กรรมการ  ครูน่าน  00/00/543
44  นายกิตติพจน์ ชมชื่นใจ  รองประธานกรรมการ  ครูประจวบคีรีขันธ์  00/00/543
45  นายบุญสม อนันต์เกษมสันต์  รองประธานกรรมการ  ครูประจวบคีรีขันธ์  00/00/543
46  นายภานุพงษ์ ยอดปรีดา  รองประธานกรรมการ  ครูประจวบคีรีขันธ์  00/00/543
47  นางศรีสำอางค์ แฉ่งฉายา  เหรัญญิก  ครูประจวบคีรีขันธ์  00/00/543
48  นางสาวจิราภรณ์ จันทรักษา  กรรมการ  ครูประจวบคีรีขันธ์  00/00/543
49  นายนิรันดร์ ภูทัศน์  กรรมการ  ครูประจวบคีรีขันธ์  00/00/543
50  นายเชษฐา สยนานนท์  ประธานกรรมการ  ครูแพร่  00/00/543
51  นายนิคม กันทะชัย  รองประธานกรรมการ  ครูแพร่  00/00/543
52  นายพัฒนายุทธ หิรัตนพันธุ์  รองประธานกรรมการ  ครูแพร่  00/00/543
53  นายสุรเชษฐ ศิริข่วง  รองประธานกรรมการ  ครูแพร่  00/00/543
54  นายสุรพล นันทะพงษ์  รองประธานกรรมการ  ครูแพร่  00/00/543
55  นายพิษณุวัฒน์ อิ่นศิริ  กรรมการและเลขานุการ  ครูแพร่  00/00/543
56  นายสัมฤทธิ์ ปุรณรัตน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  ครูแพร่  00/00/543
57  นายปพณ หม้อกรอง  กรรมการและเหรัญญิก  ครูแพร่  00/00/543
58  นายกริต แสงสร้อย  กรรมการ  ครูแพร่  00/00/543
59  นายชัยแก้ว สวิง  กรรมการ  ครูแพร่  00/00/543
60  นายมงคล พรมปาน  กรรมการ  ครูแพร่  00/00/543
61  นายมนัส ภูริปัญญาวรกุล  กรรมการ  ครูแพร่  00/00/543
62  นายวิโรจน์ เวียงจันทร์  กรรมการ  ครูแพร่  00/00/543
63  นายสมนึก เกียรติการัณย์  กรรมการ  ครูแพร่  00/00/543
64  นายสมศักดิ์ พรหมไพร  กรรมการ  ครูแพร่  00/00/543
65  นายนพดล ยังสมัน  กรรมการ  ครูสตูล  00/00/543
66  นายสิทธิ์ศักดิ์ ขุนราษฎร  กรรมการ  ครูสตูล  00/00/543
67  นายวิชาญ สำเภาเงิน  กรรมการ  ครูสตูล  00/00/543
68  นายไพโรจน์ สุกขาว  กรรมการ  ครูสตูล  00/00/543
69  นายสุไลหมาน ตาเดอิน  กรรมการ  ครูสตูล  00/00/543
70  นายไพศาล ลือพิพัฒน์  กรรมการ  ครูสตูล  00/00/543
71  นายคะแนน ประทีปวัฒนพันธ์  กรรมการ  ครูสตูล  00/00/543
72  นายฮาหรูน หยังสู  กรรมการ  ครูสตูล  00/00/543
73  ร้อยตำรวจเอก อำนาจ ไวยวุฒิ  เลขานุการ  ตำรวจปัตตานี  00/00/543
74  นางนงนารถ ชัยรัตน์  กรรมการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  00/00/543
75  นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์  กรรมการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  00/00/543
76  นายชาลี บุญเรือง  ประธานกรรมการ  การสื่อสารแห่งประเทศไทย  00/00/543
77  นายขจิต การเดช  รองประธานกรรมการ  การสื่อสารแห่งประเทศไทย  00/00/543
78  นายธมิตรชัย บุรีเลิศ  กรรมการและเลขานุการ  การสื่อสารแห่งประเทศไทย  00/00/543
79  นายมรุต หมุดเพ็ชร์  ผู้จัดการ  การสื่อสารแห่งประเทศไทย  00/00/543
80  นายชัยวัฒน์ แจ่มมี  รองประธานกรรมการ  ครูนครสวรรค์  00/00/543
81  นายบุญนำ ศรีตะลหฤทัย  รองประธานกรรมการ  ครูนครสวรรค์  00/00/543
82  นายพีระชัย โชคสมัย  รองประธานกรรมการ  ครูนครสวรรค์  00/00/543
83  นายบุญเรือง ยอดฉิมมา  กรรมการและเลขานุการ  ครูนครสวรรค์  00/00/543
84  นายสุระ ทวีผล  กรรมการและเหรัญญิก  ครูนครสวรรค์  00/00/543
85  นายณัฐพงศ์ ทุมดี  กรรมการ  ครูนครสวรรค์  00/00/543
86  นายธัชพงศ์ พิลึก  กรรมการ  ครูนครสวรรค์  00/00/543
87  นายนิรันดร สุขสุวานนท์  กรรมการ  ครูนครสวรรค์  00/00/543
88  นายสง่า คงสิบ  กรรมการ  ครูนครสวรรค์  00/00/543
89  นายนคร เทพหนู  ประธานกรรมการ  ครูพัทลุง  00/00/543
90  นายประเสริฐ ประทุมศรี  รองประธานกรรมการ  ครูพัทลุง  00/00/543
91  นางอำไพ ชูสังข์  รองประธานกรรมการ  ครูพัทลุง  00/00/543
92  นายสุวิทย์ แดงมณี  เหรัญญิก  ครูพัทลุง  00/00/543
93  นายจำนรงค์ นุ่นดำ  กรรมการ  ครูพัทลุง  00/00/543
94  นายคนองศักดิ์ หนูสังข์  กรรมการ  ครูพัทลุง  00/00/543
95  นางสาวปราณี ดวงภักดี  กรรมการ  ครูพัทลุง  00/00/543
96  นายสมชัย อำภา  ประธานกรรมการ  ครูอุทัยธานี  00/00/543
97  นายเสถียร อ่วมพรหม  กรรมการและเลขานุการ  ครูอุทัยธานี  00/00/543
98  นายสมชาย เสมากูล  กรรมการ  ครูอุทัยธานี  00/00/543
99  นายไพบูลย์ สุรมาตย์  กรรมการ  ครูอุทัยธานี  00/00/543
100  นายกฤชเดช นพรัตน์เมธี  กรรมการ  ครูอุทัยธานี  00/00/543
101  นายณรงค์ เถาวัลย์  กรรมการ  ครูอุทัยธานี  00/00/543
102  นายธรณ์นนท์ ลี้ภัยรัตน์  กรรมการ  ครูอุทัยธานี  00/00/543
103  นายประสิทธิ์ อรุณศรีสุขสันต์  กรรมการ  ครูอุทัยธานี  00/00/543
104  นายวุฒิภัทร จูมโสดา  กรรมการ  ครูอุทัยธานี  00/00/543
105  นายสมพงษ์ แจ่มแสง  กรรมการ  ครูอุทัยธานี  00/00/543
106  นายอรรถพงศ์ บุญมากาศ  กรรมการ  ครูลำพูน  00/00/543
107  นายปฏิญาณ บุญมา  กรรมการ  ครูลำพูน  00/00/543
108  นายขุนหาญ นิตตา  กรรมการ  ครูลำพูน  00/00/543
109  นายไตรรงค์ บุตรนุชิต  กรรมการ  ครูลำพูน  00/00/543
110  นายปกรณ์ชัย มะโนสมุทร  กรรมการ  ครูลำพูน  00/00/543
111  นายวิเชียร ไล้เลิศ  รองประธานกรรมการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  00/00/543
112  นายชาญชัย ไล้เลิศ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  00/00/543
113  ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา  กรรมการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  00/00/543
114  พันตำรวจโท ธีรศักดิ์ โพธิศรีมา  กรรมการ  ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24  00/00/543
115  นายไมตรี ทาปลูก  เหรัญญิก  ครูลำปาง  00/00/543
116  นายเดชวิทย์ หล้าปาวงศ์  กรรมการ  ครูลำปาง  00/00/543
117  พันตำรวจเอก ไพศาล ศักดิ์สุนทรศิริ  รองประธานกรรมการ  ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร  00/00/543
118  นายชัชวาล วิเศษคุณ  กรรมการ  ครูเชียงใหม่  00/00/543
119  นายนิวัฒน์ นิลแก้ว  กรรมการ  ครูเชียงใหม่  00/00/543
120  นายมนตรี คำปัน  กรรมการ  ครูเชียงใหม่  00/00/543
121  นายยงยุทธ ขัดผาบ  กรรมการ  ครูเชียงใหม่  00/00/543
122  นายสนั่น กันธพงษ์  กรรมการ  ครูเชียงใหม่  00/00/543
123  นายสมคิด วงศ์สุนทร  กรรมการ  ครูเชียงใหม่  00/00/543
124  นางสุดธิดา นิ่มนวล  กรรมการ  ครูเชียงใหม่  00/00/543
125  นางสาวสายฝน อำพันศรี  กรรมการและเลขานุการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  00/00/543
126  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์  กรรมการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  00/00/543
127  พันตำรวจเอก มนัส นครศรี  รองประธานกรรมการ  ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  00/00/543
128  ดาบตำรวจ มาโนช ศรีสุริยงค์  กรรมการ  ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  00/00/543
129  พันตำรวจเอก บรเมศร์ สายคำทอน  กรรมการ  ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น  00/00/543
130  พันตำรวจเอก พิษณุ วัตถุ  รองประธานกรรมการ  ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด  00/00/543
131  นายเผ่าพันธุ์ รัตนางกูร  ประธานกรรมการ  บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย  00/00/543
132  นายชุมพล คำปา  ประธานกรรมการ  ครูพะเยา  00/00/543
133  นายจรินทร์ เชื้อสะอาด  รองประธานกรรมการ  ครูพะเยา  00/00/543
134  นายวีระศักดิ์ นามสาร  รองประธานกรรมการ  ครูพะเยา  00/00/543
135  นายนันทพล ฟูสีกุล  กรรมการและเลขานุการ  ครูพะเยา  00/00/543
136  นายพิษณุ จันทร์ศุภเสน  กรรมการและเหรัญญิก  ครูพะเยา  00/00/543
137  นายเวชชัยยันต์ ป้อมบ้านต้า  กรรมการ  ครูพะเยา  00/00/543
138  นายจุน บัติปัน  กรรมการ  ครูพะเยา  00/00/543
139  นายดำรง สัมฤทธิ์  กรรมการ  ครูพะเยา  00/00/543
140  นายถนอม นาแพร่  กรรมการ  ครูพะเยา  00/00/543
141  นายทวี นามอินทร์  กรรมการ  ครูพะเยา  00/00/543
142  นายลักษณ์ ทิศสุขใส  กรรมการ  ครูพะเยา  00/00/543
143  นายวันชัย กันทะวงศ์  กรรมการ  ครูพะเยา  00/00/543
144  นายวิโรจน์ เสาหิน  กรรมการ  ครูพะเยา  00/00/543
145  นายสมควร หงส์ทอง  กรรมการ  ครูพะเยา  00/00/543
146  นายสวินทร ดอนมูล  กรรมการ  ครูพะเยา  00/00/543
147  นางเพียงใจ วิศรุตรัตน  ประธานกรรมการ  กทม.  00/00/543
148  นางกฤติยา สัจจรักษ์  รองประธานกรรมการ  กทม.  00/00/543
149  นายวรวิทย์ จีรังกุลฤทธิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  กทม.  00/00/543
150  นางนงนุช ศุขะพันธ์  กรรมการและเหรัญญิก  กทม.  00/00/543
151  นางชนัญยา จาดชนบท  กรรมการ  กทม.  00/00/543
152  นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์สวาสดิ์  กรรมการ  กทม.  00/00/543
153  นางสาวจิตรศิริ ตันติชาติกุล  รองประธานกรรมการ  โรงพยาบาลเลย  00/00/543
154  นางอารีรัตน์ ผลิตนนท์เกียรติ  รองประธานกรรมการ  โรงพยาบาลเลย  00/00/543
155  นางสาวธนภัสสร์ ประสงค์  กรรมการ  โรงพยาบาลเลย  00/00/543
156  นางจินตนา เอี่ยมวิถีวนิช  ผู้จัดการ  โรงพยาบาลเลย  00/00/543
157  นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน์  กรรมการและเหรัญญิก  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  00/00/543
158  ดร.อัครพล เดชะพหุล  ประธานกรรมการ  เสมาธรรมจักรอุดรธานี  00/00/543
159  นายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์  รองประธานกรรมการ  เสมาธรรมจักรอุดรธานี  00/00/543
160  นายวิโรจน์ แพนศรี  เลขานุการ  เสมาธรรมจักรอุดรธานี  00/00/543
161  นายสุพจน์ อินทหอม  เหรัญญิก  เสมาธรรมจักรอุดรธานี  00/00/543
162  นายเกรียงไกร เจริญพงศ์  กรรมการ  เสมาธรรมจักรอุดรธานี  00/00/543
163  ว่าที่ร้อยตรี ดัสกร ชุมปัญญา  กรรมการ  เสมาธรรมจักรอุดรธานี  00/00/543
164  นายสมชาย ประดิษฐอำนวย  รองประธานกรรมการ  สาธารณสุขสงขลา  00/00/543
165  นายชวน หลุ๊ดหล๊ะ  กรรมการ  สาธารณสุขสงขลา  00/00/543
166  นายประสิทธิ์ ง๊ะสตูล  กรรมการ  สาธารณสุขสงขลา  00/00/543
167  นายเป็น รักเกิด  กรรมการ  สาธารณสุขสงขลา  00/00/543
168  นายอนุชา ซุ้นสุวรรณ  กรรมการ  สาธารณสุขสงขลา  00/00/543
169  นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล  เหรัญญิก  กรมชลประทาน  00/00/543
170  นายจเร ทองด้วง  ผู้จัดการ  กรมชลประทาน  00/00/543
171  นายสุมิตร บุตรฉัตร  ประธานกรรมการ  สาธารณสุขนครสวรรค์  00/00/543
172  ดร.รุ่ง โอชารส  รองประธานกรรมการ  สาธารณสุขนครสวรรค์  00/00/543
173  นางชมัยพร อำไพพันธุ์  เลขานุการ  สาธารณสุขนครสวรรค์  00/00/543
174  ดร.กิติพงศ์ กลิ่นแมน  เหรัญญิก  สาธารณสุขนครสวรรค์  00/00/543
175  นางรังสิมา วารีสุข  กรรมการ  สาธารณสุขนครสวรรค์  00/00/543
176  นางสาวนิรชา ธนวรโชติสกุล  กรรมการ  สาธารณสุขนครสวรรค์  00/00/543
177  นายทองสุก ขวัญใจ  กรรมการ  สาธารณสุขนครสวรรค์  00/00/543
178  นายภูดิศ แก้วจรูญ  กรรมการ  สาธารณสุขนครสวรรค์  00/00/543
179  นายสุรเชษฐ์ คันธหัตถี  กรรมการ  สาธารณสุขนครสวรรค์  00/00/543
180  นางฐานวีร์ แถมสุข  ผู้จัดการฯ  สาธารณสุขนครสวรรค์  00/00/543
181  นางสาวสุทธินี แก่นสารี  รองประธานกรรมการ  บริษัท ทีโอที  00/00/543
182  นางกรรณิการ์ ชาญเชิงพานิช  กรรมการ  บริษัท ทีโอที  00/00/543
183  นางสาวรัสรินทร์ วงษ์สุขสรรพ์  กรรมการ  บริษัท ทีโอที  00/00/543
184  นายอลงกร เจริญใจ  รองประธานกรรมการ  สาธารณสุขหนองคาย  00/00/543
185  นางจรรยาพร ผลยังส่ง  เลขานุการ  สาธารณสุขหนองคาย  00/00/543
186  นางสาวสาน แสงจันดา  ผู้ช่วยเลขานุการ  สาธารณสุขหนองคาย  00/00/543
187  นายศักดินันท์ ดวงตา  ผู้ช่วยเหรัญญิก  สาธารณสุขหนองคาย  00/00/543
188  นางณัฐกาญจน์ ริยะบุตร  กรรมการ  สาธารณสุขหนองคาย  00/00/543
189  นางสาวภัคจีรา พรหมดี  เหรัญญิก  ปภ.อุบลราชธานี  00/00/543
190  นางเนื้อน้อง สันหกรณ์  เหรัญญิก  มิตซูบิชิมอเตอร์ส ประเทศไทย  00/00/543
191  นางสาวมาลี โสธรรม  ผู้จัดการ  มิตซูบิชิมอเตอร์ส ประเทศไทย  00/00/543
192  ดาบตำรวจ เดชาวัตร อุ่นสอน  ประธานกรรมการ  ตำรวจภูเก็ต  00/00/543
193  ร้อยตำรวจเอก สุธี หวังโสะ  กรรมการ  ตำรวจภูเก็ต  00/00/543
194  นางสวาท ศิลปรายะ  รองประธานกรรมการ  สาธารณสุขนครพนม  00/00/543
195  นางจิรัชญา อุไรวงค์  กรรมการและเลขานุการ  สาธารณสุขนครพนม  00/00/543
196  นางสาวเบญจรัตน์ พ่อชมภู  กรรมการและเหรัญญิก  สาธารณสุขนครพนม  00/00/543
197  นางอรัญญา นรสาร  กรรมการ  สาธารณสุขนครพนม  00/00/543
198  พันตำรวจเอก สุชาติ โสรัจจ์  รองประธานกรรมการ  ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์  00/00/543
199  พันตำรวจเอก สุทธิพันธ์ วันที  กรรมการ  ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์  00/00/543
200  นายพินิจ เกษสาคร  ประธานกรรมการ  สาธารณสุขชัยนาท  00/00/543
201  นายวัลลภ พรหมประโคน  ประธานกรรมการ  พนักงานบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์  00/00/543
202  นายจตุวิทย์ ต้นกันยา  กรรมการ  พนักงานบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์  00/00/543
203  ดาบตำรวจ เดชา แก้วช่วย  กรรมการและเลขานุการ  ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44  00/00/543
204  ร้อยตำรวจตรี ปัญญา ฤทธิเดช  กรรมการ  ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44  00/00/543
205  นายสำเริง บุญโต  ประธานกรรมการ  คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  00/00/543
206  นายสุดใจ กล้าหาญ  รองประธานกรรมการ  คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  00/00/543
207  นายพศิน บัวหุ่ง  รองประธานกรรมการ  คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  00/00/543
208  นายคมกฤษ ยินดี  รองประธานกรรมการ  คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  00/00/543
209  นายองอาจ ดีประดวง  กรรมการและเลขานุการ  คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  00/00/543
210  นายบุญจันทร์ ผิวสร้อย  กรรมการ  คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  00/00/543
211  นายสงวน บุญร่วม  กรรมการ  คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  00/00/543
212  นายสมชาย มรรคผล  กรรมการ  คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  00/00/543
213  นายสุพจน์ ประดับศรี  กรรมการ  คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  00/00/543
214  นายทรงไทย ปิยโชติสกุลชัย  กรรมการ  คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  00/00/543
215  นายรุ่งอรุณ สุวรรณทรัพย์  ที่ปรึกษา  คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  00/00/543
216  นางชัญญาวีร์ พ่อค้า  ผู้จัดการ  คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  00/00/543
217  นางกุลณัฏฐา กิระปรมีพงษ์  ผู้ช่วยเลขานุการ  โรงพยาบาลศรีสะเกษ  00/00/543
218  นางขนิษฐา ตรีทัศน์  ผู้จัดการ  สหยูเนี่ยน เขตบางปะกง  00/00/543
219  นางสุวิมล อาวะโต  รองประธานกรรมการ  โรงพยาบาลหาดใหญ่  00/00/543
220  นายสายันต์ วงศ์กชสุวรรณ  เหรัญญิก  โรงพยาบาลหาดใหญ่  00/00/543
221  นางมะลิดา จันทร์พุ่ม  กรรมการ  โรงพยาบาลหาดใหญ่  00/00/543
222  ดร.ธนชัย ร้อยศรี  กรรมการ  พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  00/00/543
223  นายพรศักดิ์ จุฑากาญจน์  กรรมการ  พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  00/00/543
224  นายจตุพล ภูดวงดอก  กรรมการ  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  00/00/543
225  นายวชิระ ปะทะดี  กรรมการและเลขานุการ  ครูมัธยมศึกษานครพนม  00/00/543
226  นายอดิศร โพธิ์ศรี  กรรมการและเหรัญญิก  ครูมัธยมศึกษานครพนม  00/00/543
227  นายวัฒนา ไตรยราช  กรรมการ  ครูมัธยมศึกษานครพนม  00/00/543
228  นายสุจิต สารผล  กรรมการ  ครูมัธยมศึกษานครพนม  00/00/543
229  นางแววตา อ่อนพินา  ผู้จัดการ  ครูมัธยมศึกษานครพนม  00/00/543
230  นางสาวกุลธิดา กุรางกูล  เหรัญญิก  โรงพยาบาลสมุทรปราการ  00/00/543
231  นางสินีนาฎ ฐิตยานุวัฒน์  กรรมการ  โรงพยาบาลสมุทรปราการ  00/00/543
232  นายมานพ วัฒนพันธุ์  รองประธานกรรมการ  สาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา  00/00/543
233  นายเกียรติศักดิ์ ชั้วทอง  รองประธานกรรมการ  สาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา  00/00/543
234  นายวสุนัยน์ มีสมศักดิ์  เลขานุการ  สาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา  00/00/543
235  นายสมยศ  สุขประสิทธิ์  กรรมการ  สาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา  00/00/543
236  นายอรรณพ  ไชยโอชะ  กรรมการ  สาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา  00/00/543
237  นายสอร์รกฤฐ  เพชรชัยสกุลณ์  กรรมการ  สาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา  00/00/543
238  นางเบญจวรรณ  เสนาธรรม  กรรมการ  สาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา  00/00/543
239  นางสาวสมใจ  ยิ่งทวีหยก  กรรมการ  สาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา  00/00/543
240  นายสุริยา มะโยธี  ประธานกรรมการ  เสมาหนองคาย  00/00/543
241  นายปราโมทย์ คำเพชรดี  กรรมการ  เสมาหนองคาย  00/00/543
242  นายธีระพงค์ ศรีนอก  กรรมการ  เสมาหนองคาย  00/00/543
243  นางสาวชุลีกร เสมาชัย  รองประธานกรรมการ  พนักงานการประปานครหลวง  00/00/543
244  นายเชิดศักดิ์ จันดารัตน์  รองประธานกรรมการ  โรงพยาบาลยโสธร  00/00/543
245  นางรัฐดาพร ชำนาญค้า  รองประธานกรรมการ  โรงพยาบาลยโสธร  00/00/543
246  นางมณีรัตน์ สันทัดค้า  กรรมการ  โรงพยาบาลยโสธร  00/00/543
247  นายเชวง ยอดยศ  รองประธานกรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  00/00/543
248  นายสุรัตน์ กัณหา  กรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  00/00/543
249  นายณรงค์ เมืองมูล  กรรมการและเลขานุการ  สาธารณสุขพะเยา  00/00/543
250  นายอนุโรจน์ ศุภการกำจร  กรรมการและเหรัญญิก  สาธารณสุขพะเยา  00/00/543
251  นายชัยย์นัน พัฒนไพจิตร  กรรมการ  สาธารณสุขพะเยา  00/00/543
252  นางสาวมัทนา สมบัติวัฒนาเวศ  กรรมการ  สาธารณสุขพะเยา  00/00/543
253  นายสุรกิจ เขื่อนแก้ว  กรรมการ  สาธารณสุขพะเยา  00/00/543
254  พันตำรวจเอกหญิง บุษยมาส เชื้อชมภู  กรรมการ  ตำรวจภาค 5  00/00/543
255  พันตำรวจเอก สุริยงค์ วุฒิ  กรรมการ  ตำรวจภาค 5  00/00/543
256  นายสราวุธ ศรีวรรณา  กรรมการ  พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง  00/00/543
257  นางผกามาศ ศรีสุวรรณรัตน์  รองประธานกรรมการ  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  00/00/543
258  นางสาวลัดดาวรรณ์ จรรยานะ  เหรัญญิก  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  00/00/543
259  นางวีรวรรณ ลิ่มทอง  เลขานุการ  ทวีสุข  00/00/543
260  พลตำรวจตรี ธงชัย โตงาม  รองประธานกรรมการ  ตำรวจแห่งชาติ  00/00/543
261  นายอุทัย ศรีเทพ  รองประธานกรรมการ  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  00/00/543
262  นายวิราช ป้อมบ้านต้า  รองประธานกรรมการ  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  00/00/543
263  นายสมชาย รัตนอารี  เลขานุการ  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  00/00/543
264  นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ  กรรมการ  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  00/00/543
265  นายสุรพล กมุทชาติ  กรรมการ  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  00/00/543
266  นายธงชัย วิทยานุกรณ์  กรรมการ  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  00/00/543
267  ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย  กรรมการ  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  00/00/543
268  นายโกวิท เกตุงาม  กรรมการ  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  00/00/543
269  ดร.กมล ศรีล้อม  กรรมการ  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  00/00/543
270  รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์  ที่ปรึกษา  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  00/00/543
271  พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร  ที่ปรึกษา  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  00/00/543
272  พลตำรวจโท สมเดช ขาวขำ  ที่ปรึกษา  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  00/00/543
273  ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล  ที่ปรึกษา  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  00/00/543
274  นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน  ที่ปรึกษา  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  00/00/543
275  ดร.วันทนา บ่อโพธิ์  ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  00/00/543
276  นางสาวสมหมาย สราญจิตร์  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  00/00/543
277  นายประกิต ประทุมกาญจน์  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  00/00/543
หมายเหตุ:


 

   
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188  E-mail:
contact@fsct.com