บริการสัมมนาและฝึกอบรม

ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา   
  [กลับหน้าหลักสูตร]
ใบตอบรับโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร สัมมนา “การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์กับผลกระทบจากกฎกระทรวง และกฎหมายสหกรณ์”
ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สหกรณ์ออมทรัพย์...จำกัด การชำระเงิน วันที่สมัคร
1  นายอุทัย ศรีเทพ  รองประธานกรรมการ    00/00/543 00:00:00
2  นายวิราช ป้อมบ้านต้า  รองประธานกรรมการ    00/00/543 00:00:00
3  นายสมชาย รัตนอารี  เลขานุการ    00/00/543 00:00:00
4  นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ  กรรมการ    00/00/543 00:00:00
5  นายสุรพล กมุทชาติ  กรรมการ    00/00/543 00:00:00
6  นายธงชัย วิทยานุกรณ์  กรรมการ    00/00/543 00:00:00
7  ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย  กรรมการ    00/00/543 00:00:00
8  นายโกวิท เกตุงาม  กรรมการ    00/00/543 00:00:00
9  ดร.กมล ศรีล้อม  กรรมการ    00/00/543 00:00:00
10  รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์  ที่ปรึกษา    00/00/543 00:00:00
11  พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร  ที่ปรึกษา    00/00/543 00:00:00
12  พลตำรวจโท สมเดช ขาวขำ  ที่ปรึกษา    00/00/543 00:00:00
13  ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล  ที่ปรึกษา    00/00/543 00:00:00
14  นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน  ที่ปรึกษา    00/00/543 00:00:00
15  ดร.วันทนา บ่อโพธิ์  ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ    00/00/543 00:00:00
16  นางสาวสมหมาย สราญจิตร์  ผู้ตรวจสอบกิจการ    00/00/543 00:00:00
17  นายประกิต ประทุมกาญจน์  ผู้ตรวจสอบกิจการ    00/00/543 00:00:00
18  นายยุทธนา ชุ่มจิต  ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมกิจการสหกรณ์    00/00/543 00:00:00
19  นายสิทธิชัย พิกุลแกม  จนท.ส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์    00/00/543 00:00:00
20  นายทักษิณ สารมณี  ประธานกรรมการ  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ขอนแก่น  00/00/543 00:00:00
21  นายวิรัตน์ นิลเกต  กรรมการ  โรงพยาบาลหนองคาย  00/00/543 00:00:00
22  นายขนาน ทองก้อน  กรรมการ  โตชิบาแคเรียร์(ประเทศไทย)  00/00/543 00:00:00
23  นายธีระพงษ์ อกอุ่น  กรรมการ  โตชิบาแคเรียร์(ประเทศไทย)  00/00/543 00:00:00
24  นางอรุณี พงษ์มะลิวัลย์  ประธานกรรมการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  00/00/543 00:00:00
25  นางสาวสุพรรณี แสงสระคู  ผู้จัดการ  ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์  00/00/543 00:00:00
26  นายชาย เจริญสุข  ประธานกรรมการ  ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  00/00/543 00:00:00
27  นายเสมอเทพ ศรีทาสร้อย  ประธานกรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  00/00/543 00:00:00
28  นายปุรินทร์ จุนโกเศศ  รองประธานกรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  00/00/543 00:00:00
29  นางเทพี รอดขันเมือง  กรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  00/00/543 00:00:00
30  นายอู๊ด พลนามอินทร์  กรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  00/00/543 00:00:00
31  นางพรพิมล พงษ์ไทย  ผู้ตรวจสอบกิจการ  สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  00/00/543 00:00:00
32  นายสหกรณ์ พร้อมมูล  รองประธานกรรมการ  พนักงานการประปานครหลวง  00/00/543 00:00:00
33  เรืออากาศเอก มาโนช ศรีเมือง  กรรมการ  พนักงานการประปานครหลวง  00/00/543 00:00:00
34  นางสาวรุ่งฤดี พวงมะลิ  หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ  พนักงานการประปานครหลวง  00/00/543 00:00:00
35  นายธีรพงศ์ นิ่งสุวรรณ  นักบริหารงานสหกรณ์  พนักงานการประปานครหลวง  00/00/543 00:00:00
36  นายอดิเทพ จันทร์อ่อน  เลขานุการ  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  00/00/543 00:00:00
37  นายอุทิศ กรมวังก้อน  รองประธานกรรมการ  เสมาหนองคาย  00/00/543 00:00:00
38  นายไพศาล พรรณะ  กรรมการและเลขานุการ  เสมาหนองคาย  00/00/543 00:00:00
39  นางสาวอรุณี สิทธิหงษ์  รองประธานกรรมการ  โรงพยาบาลสกลนคร  00/00/543 00:00:00
40  นางประภากร นันตระกูล  ผู้จัดการ  โรงพยาบาลสกลนคร  00/00/543 00:00:00
41  นายสมศักดิ์ ยุบลพันธ์  รองประธานกรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  00/00/543 00:00:00
42  นายสยุมพร พรหมจารีต  รองประธานกรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  00/00/543 00:00:00
43  นางนิตยา พันธ์งาม  เหรัญญิก  สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  00/00/543 00:00:00
44  นางสาวกิ่งเพชร ชินศิรประภา  กรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  00/00/543 00:00:00
45  นางประหยัด ธุระแพง  กรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  00/00/543 00:00:00
46  นางรุ่งนภา ถาบุญเรือง  กรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  00/00/543 00:00:00
47  นายสง่า ไชยนา  กรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  00/00/543 00:00:00
48  นายสมภาร ควงคุ้ม  กรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  00/00/543 00:00:00
49  นายสังวาลย์ หมอกโคกสูง  กรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  00/00/543 00:00:00
50  นายสัมฤทธิ์ ก่ำเกลี้ยง  กรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  00/00/543 00:00:00
51  นางสุวัชรา ท้าวพา  กรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  00/00/543 00:00:00
52  นางสาวรัตนา สร้อยกุดเรือ  ผู้จัดการ  สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  00/00/543 00:00:00
53  นางสาวนฤนาถ อนุศาสตรชน  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  00/00/543 00:00:00
54  นายสุธี บุญถือ  ประธานกรรมการ  สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  00/00/543 00:00:00
55  นายสุพจน์ วรรณปักษ์  กรรมการ  สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  00/00/543 00:00:00
56  นางสาววัลลภา ฐานเจริญ  ผู้จัดการ  สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  00/00/543 00:00:00
57  นางสาวจิรารัตน์ ภัทรวลี  รองผู้จัดการ  สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  00/00/543 00:00:00
58  นายสิทธิพงษ์ จิตนิยม  กรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร  00/00/543 00:00:00
59  นายอนุชิต รัตนวงค์  กรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร  00/00/543 00:00:00
60  นายอนันต์ สุวรรณหงษ์  รองประธานกรรมการ  ครูมัธยมศึกษานครพนม  00/00/543 00:00:00
61  นายคูณศักดิ์ บุตรสีผา  กรรมการ  ครูมัธยมศึกษานครพนม  00/00/543 00:00:00
62  นายโชคชัยพัฒน์ อุ่นเมือง  กรรมการ  ครูมัธยมศึกษานครพนม  00/00/543 00:00:00
63  นายปราโมทย์ เทพกูล  กรรมการ  ครูมัธยมศึกษานครพนม  00/00/543 00:00:00
64  นายศุภไชยย์ ยศประสงค์  กรรมการ  ครูมัธยมศึกษานครพนม  00/00/543 00:00:00
65  นายภูมิศักดิ์ แสนกันยา  กรรมการ  เสมากาฬสินธุ์  00/00/543 00:00:00
66  นายวินัย ภูสง่า  กรรมการ  เสมากาฬสินธุ์  00/00/543 00:00:00
67  นางเกษร ธีระธนานนท์  กรรมการ  โรงพยาบาลอุดรธานี  00/00/543 00:00:00
68  ร้อยตำรวจเอก สุพิชญ์ สารโภคา  กรรมการและเลขานุการ  ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู  00/00/543 00:00:00
69  นางขนิษฐา ตรีทัศน์  ผู้จัดการ  สหยูเนี่ยน เขตบางปะกง  00/00/543 00:00:00
70  นายวิทยา โพธิ์แสง  กรรมการ  สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  00/00/543 00:00:00
71  นางจันทร์นภา มนต์กลาง  ผู้จัดการ  สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  00/00/543 00:00:00
72  พันตำรวจโทหญิง ภาวิณี อรอรรถ  กรรมการ  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23  00/00/543 00:00:00
73  ร้อยตำรวจเอก วิโรจน์ สิทธิศรีจันทร์  กรรมการ  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23  00/00/543 00:00:00
74  พันตำรวจตรีหญิง เอื้อจิตร ประทุมจร  กรรมการ  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23  00/00/543 00:00:00
75  นางศรัณยา มัศยามาศ  กรรมการ  โรงพยาบาลมหาสารคาม  00/00/543 00:00:00
76  นายพุทธา ศรีเกิน  ที่ปรึกษา  สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  00/00/543 00:00:00
77  นางสาวสุรัชชนา ประมินทร์  ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ  สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  00/00/543 00:00:00
78  นางทัศนี ศรีราช  ผู้ตรวจสอบกิจการ  สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  00/00/543 00:00:00
79  นางทัศนีย์ ทินราช  ผู้ตรวจสอบกิจการ  สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  00/00/543 00:00:00
80  นายบุญเรือง สมภักดี  ผู้ตรวจสอบกิจการ  สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  00/00/543 00:00:00
81  นายวงษ์เสน่ห์ เครื่องฉาย  ผู้ตรวจสอบกิจการ  สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  00/00/543 00:00:00
82  นายสุรศักดิ์ วโนทยาโรจน์  ผู้จัดการ  สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  00/00/543 00:00:00
83  นางถนอม จันทรพิชัย  หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ  สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  00/00/543 00:00:00
84  นางสาวพรรษกร เย็นขัน  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  00/00/543 00:00:00
85  นายยุทธการ สีลาโคตร  เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน  สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  00/00/543 00:00:00
86  นายปองเพชร ศรีจารย์  นิติกร  สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  00/00/543 00:00:00
87  นายวินัย วายลม  ประธานกรรมการ  โรงพยาบาลแม่และเด็กเมืองพล  00/00/543 00:00:00
88  นายวิรัตน์ คำเภาว์  กรรมการ  คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  00/00/543 00:00:00
89  นายสุทธิพงศ์ ภิรมย์ตระกูล  กรรมการ  คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  00/00/543 00:00:00
90  นายวิเชียร สุดใสดี  กรรมการ  คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  00/00/543 00:00:00
91  นายวิโรจน์ เสียงสนั่น  กรรมการ  คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  00/00/543 00:00:00
92  นายเสมา ขวัญทอง  กรรมการ  คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  00/00/543 00:00:00
93  นายวิรัติ ปรากฏดี  รองประธานกรรมการ  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  00/00/543 00:00:00
94  นางสายสวาท ผลพานิช  ผู้ตรวจสอบกิจการ  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  00/00/543 00:00:00
95  ร้อยตำรวจตรี สง่า เสาวโร  กรรมการ  ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21  00/00/543 00:00:00
96  นางสาวจันมณี จันทร์งาม  ผู้จัดการ  ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21  00/00/543 00:00:00
97  นายเอกตนัย สุ่ยหนู  เหรัญญิก  พนักงานบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์  00/00/543 00:00:00
98  นายประจักษ์ เหลาสุวรรณ์  กรรมการ  พนักงานบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์  00/00/543 00:00:00
99  นายศักดิ์สิทธิ์ สงวนลำ  กรรมการ  พนักงานบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์  00/00/543 00:00:00
100  นายชวน จันทร์เลื่อน  รองประธานกรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  00/00/543 00:00:00
101  นายสมบูรณ์ เพ็ญพิมพ์  กรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  00/00/543 00:00:00
102  นายนิตย์ วังคำหาญ  ประธานกรรมการ  มิตซูบิชิมอเตอร์ส ประเทศไทย  00/00/543 00:00:00
103  นายสุนทร มาลาศรี  รองประธานกรรมการ  สาธารณสุขหนองคาย  00/00/543 00:00:00
104  นางจรรยาพร ผลยังส่ง  เลขานุการ  สาธารณสุขหนองคาย  00/00/543 00:00:00
105  นางสาวสาน แสงจันดา  ผู้ช่วยเลขานุการ  สาธารณสุขหนองคาย  00/00/543 00:00:00
106  นายสุบิน โสภาเวช  เหรัญญิก  สาธารณสุขหนองคาย  00/00/543 00:00:00
107  นายบุญสัน อนารัตน์  กรรมการ  สาธารณสุขหนองคาย  00/00/543 00:00:00
108  นายปถภณ พิริยะ  กรรมการ  สาธารณสุขหนองคาย  00/00/543 00:00:00
109  นายพลวรรธน์ คำมุงคุณ  กรรมการ  สาธารณสุขหนองคาย  00/00/543 00:00:00
110  นายวุฒิภิวัฒน์ คำหงษ์ษา  กรรมการ  สาธารณสุขหนองคาย  00/00/543 00:00:00
111  นางหัสยา แมดสถาน  กรรมการ  สาธารณสุขหนองคาย  00/00/543 00:00:00
112  นายอิฐร์ วรรัตน์  กรรมการ  สาธารณสุขหนองคาย  00/00/543 00:00:00
113  นางสาวภูริกา ศรีดาแก้ว  เจ้าหน้าที่ธุรการ  ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร  00/00/543 00:00:00
114  นางสาวระพีภรณ์ จันทร์ปาน  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน  ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร  00/00/543 00:00:00
115  ดร.รุ่ง โอชารส  รองประธานกรรมการ  สาธารณสุขนครสวรรค์  00/00/543 00:00:00
116  ดร.กิติพงศ์ กลิ่นแมน  เหรัญญิก  สาธารณสุขนครสวรรค์  00/00/543 00:00:00
117  นายสุรเชษฐ์ คันธหัตถี  กรรมการ  สาธารณสุขนครสวรรค์  00/00/543 00:00:00
118  นายสมศักดิ์ อุดมศิลป์  กรรมการ  กรมชลประทาน  00/00/543 00:00:00
119  ดร.อัครพล เดชะพหุล  ประธานกรรมการ  เสมาธรรมจักรอุดรธานี  00/00/543 00:00:00
120  นายวิโรจน์ แพนศรี  เลขานุการ  เสมาธรรมจักรอุดรธานี  00/00/543 00:00:00
121  นายสุพจน์ อินทหอม  เหรัญญิก  เสมาธรรมจักรอุดรธานี  00/00/543 00:00:00
122  นายเกรียงไกร เจริญพงศ์  กรรมการ  เสมาธรรมจักรอุดรธานี  00/00/543 00:00:00
123  นายวินัย ขาวเมืองน้อย  กรรมการ  เสมาธรรมจักรอุดรธานี  00/00/543 00:00:00
124  นางวิภาจรีย์ ไพเราะ  ผู้ช่วยผู้จัดการ  เสมาธรรมจักรอุดรธานี  00/00/543 00:00:00
125  นายวรกร อินทรแพทย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  กรมปศุสัตว์  00/00/543 00:00:00
126  นางวัลลภา วราอัศวปติ  กรรมการ  กรมปศุสัตว์  00/00/543 00:00:00
127  พันตำรวจเอก จุมพล เครือจันทร์  กรรมการ  กองบินตำรวจ  00/00/543 00:00:00
128  พันตำรวจเอก พิชัยศักดิ์ พันโยพร  กรรมการ  กองบินตำรวจ  00/00/543 00:00:00
129  นายพิษณุ หริกจันทร์  ประธานกรรมการ  การยางแห่งประเทศไทย  00/00/543 00:00:00
130  พันตำรวจเอก ศักดิ์สิทธิ์ ศรีผ่องงาม  กรรมการและเลขานุการ  ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด  00/00/543 00:00:00
131  นางวาสนา อนันเอื้อ  ผู้จัดการ  ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด  00/00/543 00:00:00
132  พันตำรวจโทหญิง พัทธวรรณ เสนีย์นันท์  ผู้ช่วยผู้จัดการ  ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา  00/00/543 00:00:00
133  พันตำรวจเอก ขวัญเมือง โกสุมา  กรรมการ  ตำรวจศรีสะเกษ  00/00/543 00:00:00
134  พันตำรวจเอก ธัญญัติ ทั่วกลาง  กรรมการ  ตำรวจศรีสะเกษ  00/00/543 00:00:00
135  พันตำรวจเอก โผนชัย ครองยุทธ  กรรมการ  ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น  00/00/543 00:00:00
136  พันตำรวจเอก ไพโรจน์ ไทยพุทรา  กรรมการ  ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น  00/00/543 00:00:00
137  นางหนูเกษ บุญรัตน์  ผู้จัดการ  ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น  00/00/543 00:00:00
138  พันตำรวจเอก จำรัส ไชยศักดิ์  สมาชิกสหกรณ์  ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น  00/00/543 00:00:00
139  พันตำรวจเอก นวกฤต นวการพานิชย์  กรรมการ  ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร  00/00/543 00:00:00
140  นางสาวญาณิศา บุญเกิดรัมย์  ผู้จัดการ  ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร  00/00/543 00:00:00
141  นางจีระพงษ์ พจนะโกสีย์  กรรมการ  สาธารณสุขนครราชสีมา  00/00/543 00:00:00
142  นายรุ่งโรจน์ วรชมพู  กรรมการ  สาธารณสุขนครราชสีมา  00/00/543 00:00:00
143  นางสาวษิญาภา ชุณหวรานนท์  รองประธานกรรมการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  00/00/543 00:00:00
144  นางสาวมาลินี แซ่ตั้ง  กรรมการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  00/00/543 00:00:00
145  นายอชิตพล มุขแก้ว  เจ้าหน้าที่นิติกร  ครูเชียงใหม่  00/00/543 00:00:00
146  พันตำรวจเอก ปัญญา มงคลการ  กรรมการ  ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร  00/00/543 00:00:00
147  นางสาววชิราภรณ์ เศิกศิริ  ผู้จัดการ  ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร  00/00/543 00:00:00
148  นายชวลิต คำเพ็ง  ประธานกรรมการ  ครูอุตรดิตถ์  00/00/543 00:00:00
149  นายชัยนาม นันทภาณุวัฒน์  รองประธานกรรมการ  ครูอุตรดิตถ์  00/00/543 00:00:00
150  นายธำรงรัฐ จอมสืบ  รองประธานกรรมการ  ครูอุตรดิตถ์  00/00/543 00:00:00
151  นายพินิจ ตัวขยัน  กรรมการ  ครูอุตรดิตถ์  00/00/543 00:00:00
152  นายพิทยา วงษ์รอด  ประธานที่ปรึกษา  ครูอุตรดิตถ์  00/00/543 00:00:00
153  นายทวนทอง เอกทวีกูล  กรรมการ  ครูยโสธร  00/00/543 00:00:00
154  นายสุวัฒน์ สาระวัน  กรรมการ  ครูยโสธร  00/00/543 00:00:00
155  นายนรินทร์ งิ้วพรหม  กรรมการ  ครูสกลนคร  00/00/543 00:00:00
156  นายรังสรรค์ พลสมัคร  กรรมการ  ครูภูเก็ต  00/00/543 00:00:00
157  นายวีระ ทวีสุข  ประธานกรรมการ  ครูสุพรรณบุรี  00/00/543 00:00:00
158  นายปรีชา คงสว่าง  รองประธานกรรมการ  ครูสุพรรณบุรี  00/00/543 00:00:00
159  นายเฉลิมเกียรติ อินทรวิชัย  รองประธานกรรมการ  ครูสุพรรณบุรี  00/00/543 00:00:00
160  นายประเทือง จินดาวงษ์  รองประธานกรรมการ  ครูสุพรรณบุรี  00/00/543 00:00:00
161  นายเรืองศักดิ์ สุขาทิพยพันธุ์  กรรมการ  ครูสุพรรณบุรี  00/00/543 00:00:00
162  นายบุญรอด พลเสน  กรรมการ  ครูสุพรรณบุรี  00/00/543 00:00:00
163  นายชัยรัตน์ มีสมหวัง  กรรมการ  ครูสุพรรณบุรี  00/00/543 00:00:00
164  นางวันดี โชติวรวรรณ  กรรมการ  ครูสุพรรณบุรี  00/00/543 00:00:00
165  นายเทอดพงศ์ ทองมี  กรรมการ  ครูสุพรรณบุรี  00/00/543 00:00:00
166  นายอนุ มาลาพันธุ์  กรรมการ  ครูเลย  00/00/543 00:00:00
167  นายณรงค์ มาสแสง  ประธานกรรมการ  ครูปราจีนบุรี  00/00/543 00:00:00
168  นายเพิ่มศักดิ์ สีแสด  เหรัญญิก  ครูปราจีนบุรี  00/00/543 00:00:00
169  นางสาวกัลยา พัดทรัพย์  ผู้จัดการ  ครูปราจีนบุรี  00/00/543 00:00:00
170  นางสาววิริยาภรณ์ หาดเจียง  ผู้ช่วยผู้จัดการ  ครูปราจีนบุรี  00/00/543 00:00:00
171  พันตำรวจโท ชาญณรงค์ ผาลิกา  ผู้จัดการ  ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์  00/00/543 00:00:00
172  นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ  รองประธานกรรมการ  กรมการปกครอง  00/00/543 00:00:00
173  นายชัชวาลย์ สกุณาทวงษ์  กรรมการ  กรมการปกครอง  00/00/543 00:00:00
174  นายวิลาศ ชาญกัณฑ์  กรรมการ  กรมการปกครอง  00/00/543 00:00:00
175  ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล  กรรมการ  กรมการปกครอง  00/00/543 00:00:00
176  นายมณี พันธุ์เหล็ก  รองประธานกรรมการ  ครูพิษณุโลก  00/00/543 00:00:00
177  นายบุญเลิศ ยอดจันทร์  กรรมการ  ครูพิษณุโลก  00/00/543 00:00:00
178  นายชาลี บุญเรือง  ประธานกรรมการ  การสื่อสารแห่งประเทศไทย  00/00/543 00:00:00
179  นายธมิตรชัย บุรีเลิศ  กรรมการและเลขานุการ  การสื่อสารแห่งประเทศไทย  00/00/543 00:00:00
180  นายมรุต หมุดเพ็ชร์  ผู้จัดการ  การสื่อสารแห่งประเทศไทย  00/00/543 00:00:00
181  นายอมรศักดิ์ วงษ์วิลาศ  หัวหน้าแผนกกฎหมาย  การสื่อสารแห่งประเทศไทย  00/00/543 00:00:00
182  นายประเวศ คำหงส์  รองประธานกรรมการ  ครูชลบุรี  00/00/543 00:00:00
183  นายเจริญ สอนคำหาญ  ประธานกรรมการ  ครูหนองคาย  00/00/543 00:00:00
184  นายวิสุทธิ์ จันทะ  รองประธานกรรมการ  ครูหนองคาย  00/00/543 00:00:00
185  นายสมบูรณ์ วิชิต  รองประธานกรรมการ  ครูหนองคาย  00/00/543 00:00:00
186  นายประหยัด โพนสิงห์  รองประธานกรรมการ  ครูหนองคาย  00/00/543 00:00:00
187  นายสมพงษ์ วงละคร  กรรมการและเลขานุการ  ครูหนองคาย  00/00/543 00:00:00
188  นายเทวฤทธิ์ ศรีวัตร  กรรมการ  ครูหนองคาย  00/00/543 00:00:00
189  นายไพฑูรย์ บริจาค  กรรมการ  ครูหนองคาย  00/00/543 00:00:00
190  นางมยุเรศ โคตรชมภู  กรรมการ  ครูหนองคาย  00/00/543 00:00:00
191  นายสัมฤทธิ์ ไกยราช  กรรมการ  ครูหนองคาย  00/00/543 00:00:00
192  นายสุระสิทธิ์ คะลีล้วน  กรรมการ  ครูหนองคาย  00/00/543 00:00:00
193  นายอักษร สมภักดี  กรรมการ  ครูหนองคาย  00/00/543 00:00:00
194  นายองค์อาจ ธาตุวิสัย  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ครูหนองคาย  00/00/543 00:00:00
195  นายอาทิตย์ อัมไพ  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ครูหนองคาย  00/00/543 00:00:00
196  นายประกอบ จันทรทิพย์  ประธานกรรมการ  ครูอุดรธานี  00/00/543 00:00:00
197  นายบัญญัติ โพธิ์เสนา  รองประธานกรรมการ  ครูอุดรธานี  00/00/543 00:00:00
198  นางปัทมา จิตรแก้ว  รองประธานกรรมการ  ครูอุดรธานี  00/00/543 00:00:00
199  นายอุดม โทนไทย  รองประธานกรรมการ  ครูอุดรธานี  00/00/543 00:00:00
200  นายสุชาติ เข็มทอง  รองประธานกรรมการ  ครูอุดรธานี  00/00/543 00:00:00
201  นายสมัย ศรีหาบุตร  กรรมการและเลขานุการ  ครูอุดรธานี  00/00/543 00:00:00
202  นายชูชัย อุดมพงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  ครูอุดรธานี  00/00/543 00:00:00
203  นายเสรี อรสูญ  กรรมการ  ครูอุดรธานี  00/00/543 00:00:00
204  นายเสกสรรค์ โสภารัตน์  กรรมการ  ครูอุดรธานี  00/00/543 00:00:00
205  นายชาญชัย สุ่มมาตย์  กรรมการ  ครูอุดรธานี  00/00/543 00:00:00
206  นายเทคนิค ศรีเสมอ  กรรมการ  ครูอุดรธานี  00/00/543 00:00:00
207  นายประเวทย์ บัวแก้ว  กรรมการ  ครูอุดรธานี  00/00/543 00:00:00
208  นายไพบูลย์ คำกันยา  กรรมการ  ครูอุดรธานี  00/00/543 00:00:00
209  นายศักดิ์ศรี สินนอก  กรรมการ  ครูอุดรธานี  00/00/543 00:00:00
210  นายยุทธศาสตร์ ศรีสุข  ผู้จัดการ  ครูอุดรธานี  00/00/543 00:00:00
211  ดร.บรรจบ ไชยสาร  ประธานกรรมการ  ครูศรีสะเกษ  00/00/543 00:00:00
212  นายชวน แก้วกัณหา  รองประธานกรรมการ  ครูศรีสะเกษ  00/00/543 00:00:00
213  นางสมจิตร์ พรหมภา  รองประธานกรรมการ  ครูศรีสะเกษ  00/00/543 00:00:00
214  นายบุญญะพงค์ ทัดเทียม  เลขานุการ  ครูศรีสะเกษ  00/00/543 00:00:00
215  นางผานิต ธรรมบุตร  ผู้ช่วยเลขานุการ  ครูศรีสะเกษ  00/00/543 00:00:00
216  นายเกียรติศักดิ์ ธรรมบุตร  เหรัญญิก  ครูศรีสะเกษ  00/00/543 00:00:00
217  นางสุธัญญา ทาทอง  ผู้ช่วยเหรัญญิก  ครูศรีสะเกษ  00/00/543 00:00:00
218  นางชวนพิศ วิมลสุข  ผู้จัดการ  ครูศรีสะเกษ  00/00/543 00:00:00
219  นางธัญญพัทธ์ จำปาหอมกุลพัฒ์  ผู้ช่วยผู้จัดการ  ครูศรีสะเกษ  00/00/543 00:00:00
220  นายยรรยง คงภาษี  รองประธานกรรมการ  ครูกาฬสินธุ์  00/00/543 00:00:00
221  นายสุเนตร ทองคำ  ผู้จัดการ  ครูกาฬสินธุ์  00/00/543 00:00:00
222  นางชูสิน วิชัยโย  รองผู้จัดการ  ครูกาฬสินธุ์  00/00/543 00:00:00
หมายเหตุ:


 

 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188  E-mail:
contact@fsct.com