บริการสัมมนาและฝึกอบรม

ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา 
  [กลับหน้าหลักสูตร]
ใบตอบรับโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร สัมมนา “การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์กับผลกระทบจากกฎกระทรวง และกฎหมายสหกรณ์”
ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สหกรณ์ออมทรัพย์...จำกัด การชำระเงิน วันที่สมัคร
1  พ.ต.อ.ศุภฤกษ์ ยอดดำ  กรรมการ  ตำรวจภาค 5  07/01/2563
2  นายอนุ มาลาพันธุ์  กรรมการดำเนินการ  ครูเลย  09/01/2563
3  นายสุรพงค์ ยามา  รองประธาน  พนักงานบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์  10/01/2563
4  นายเอกตนัย สุ่ยหนู  เหรัญญิก  พนักงานบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์  10/01/2563
5  นายศักดิ์สิทธิ์ สงวนลำ  กรรมการ  พนักงานบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์  10/01/2563
6  นายประจักษ์ เหลาสุวรรณ์  กรรมการ  พนักงานบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์  10/01/2563
7  นางวัลลภา วราอัศวปติ  กรรมการ  กรมปศุสัตว์  16/01/2563
8  นายวรกร อินทแพทย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  กรมปศุสัตว์  16/01/2563
9  พันตำรวจเอกจำรัส ไชยศักดิ์  สมาชิกสหกรณ์  ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น  17/01/2563
10  พ.ต.อ.ปัญญา มงคลการ  กรรมการ  ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร  17/01/2563
11  น.ส.วชิราภรณ์ เศิกศิริ  ผู้จัดการ  ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร  17/01/2563
12  นางสาวอรุณี สิทธิหงษ์  รองประธานกรรมการ  โรงพยาบาลสกลนคร  20/01/2563
13  นางสาวอรุณี สิทธิหงษ์  รองประธานกรรมการ  โรงพยาบาลสกลนคร  20/01/2563
14  นางประภากร นันตระกูล  ผู้จัดการ  โรงพยาบาลสกลนคร  20/01/2563
15  นางหนูเกษ บุญรัตน์  ผู้จัดการ  ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น  21/01/2563
16  พ.ต.อ.โผนชัย ครองยุทธ  กรรมการ  ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น  21/01/2563
17  พ.ต.อ.นวกฤต นวการพาณิชย์  กรรมการ  ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร  22/01/2563
18  น.ส.ญาณิศา บุญเกิดรัมย์  ผู้จัดการ  ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร  22/01/2563
19  พันตำรวจเอกไพโรจน์ ไตรธรรม  กรรมการ  ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น  23/01/2563
20  นายวีระ ทวีสุข  ประธานกรรมการ  ครูสุพรรณบุรี  24/01/2563
21  นายปรีชา คงสว่าง  รองประธานกรรมการ  ครูสุพรรณบุรี  24/01/2563
22  นายเฉลิมเกียรติ อินทรวิชัย  รองประธานกรรมการ  ครูสุพรรณบุรี  24/01/2563
23  นายประเทือง อร่ามรัศมี  รองประธานกรรมการ  ครูสุพรรณบุรี  24/01/2563
24  นายเรืองศักดิ์ สุขาทิพยพันธุ์  กรรมการ  ครูสุพรรณบุรี  24/01/2563
25  นายบุญรอด พลเสน  กรรมการ  ครูสุพรรณบุรี  24/01/2563
26  นายชัยรัตน์ มีสมหวัง  กรรมการ  ครูสุพรรณบุรี  24/01/2563
27  นางวันดี โชติวรวรรณ  ผู้จัดการ  ครูสุพรรณบุรี  24/01/2563
28  นายเทอดพงศ์ ทองมี  เจ้าหน้าที่  ครูสุพรรณบุรี  24/01/2563
29  KurazhMug    KurazhMug  25/01/2563
30  KurazhMug    KurazhMug  25/01/2563
31  KurazhMug    KurazhMug  25/01/2563
32  KurazhMug    KurazhMug  25/01/2563
หมายเหตุ:


 

   
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188  E-mail:
contact@fsct.com