บริการสัมมนาและฝึกอบรม

ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา   
  [กลับหน้าหลักสูตร]
ใบตอบรับโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร สัมมนา “การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์กับผลกระทบจากกฎกระทรวง และกฎหมายสหกรณ์”
ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สหกรณ์ออมทรัพย์...จำกัด การชำระเงิน วันที่สมัคร
1  นายยรรยง คงภาษี  รองประธานกรรมการ  ครูกาฬสินธุ์  00/00/543
2  นายสุเนตร ทองคำ  ผู้จัดการ  ครูกาฬสินธุ์  00/00/543
3  นางชูสิน วิชัยโย  รองผู้จัดการ  ครูกาฬสินธุ์  00/00/543
4  ดร.บรรจบ ไชยสาร  ประธานกรรมการ  ครูศรีสะเกษ  00/00/543
5  นายชวน แก้วกัณหา  รองประธานกรรมการ  ครูศรีสะเกษ  00/00/543
6  นางสมจิตร์ พรหมภา  รองประธานกรรมการ  ครูศรีสะเกษ  00/00/543
7  นายบุญญะพงค์ ทัดเทียม  เลขานุการ  ครูศรีสะเกษ  00/00/543
8  นางผานิต ธรรมบุตร  ผู้ช่วยเลขานุการ  ครูศรีสะเกษ  00/00/543
9  นายเกียรติศักดิ์ ธรรมบุตร  เหรัญญิก  ครูศรีสะเกษ  00/00/543
10  นางสุธัญญา ทาทอง  ผู้ช่วยเหรัญญิก  ครูศรีสะเกษ  00/00/543
11  นางชวนพิศ วิมลสุข  ผู้จัดการ  ครูศรีสะเกษ  00/00/543
12  นางธัญญพัทธ์ จำปาหอมกุลพัฒ์  ผู้ช่วยผู้จัดการ  ครูศรีสะเกษ  00/00/543
13  นายประกอบ จันทรทิพย์  ประธานกรรมการ  ครูอุดรธานี  00/00/543
14  นายบัญญัติ โพธิ์เสนา  รองประธานกรรมการ  ครูอุดรธานี  00/00/543
15  นางปัทมา จิตรแก้ว  รองประธานกรรมการ  ครูอุดรธานี  00/00/543
16  นายอุดม โทนไทย  รองประธานกรรมการ  ครูอุดรธานี  00/00/543
17  นายสุชาติ เข็มทอง  รองประธานกรรมการ  ครูอุดรธานี  00/00/543
18  นายสมัย ศรีหาบุตร  กรรมการและเลขานุการ  ครูอุดรธานี  00/00/543
19  นายชูชัย อุดมพงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  ครูอุดรธานี  00/00/543
20  นายเสรี อรสูญ  กรรมการ  ครูอุดรธานี  00/00/543
21  นายเสกสรรค์ โสภารัตน์  กรรมการ  ครูอุดรธานี  00/00/543
22  นายชาญชัย สุ่มมาตย์  กรรมการ  ครูอุดรธานี  00/00/543
23  นายเทคนิค ศรีเสมอ  กรรมการ  ครูอุดรธานี  00/00/543
24  นายประเวทย์ บัวแก้ว  กรรมการ  ครูอุดรธานี  00/00/543
25  นายไพบูลย์ คำกันยา  กรรมการ  ครูอุดรธานี  00/00/543
26  นายศักดิ์ศรี สินนอก  กรรมการ  ครูอุดรธานี  00/00/543
27  นายยุทธศาสตร์ ศรีสุข  ผู้จัดการ  ครูอุดรธานี  00/00/543
28  นายเจริญ สอนคำหาญ  ประธานกรรมการ  ครูหนองคาย  00/00/543
29  นายวิสุทธิ์ จันทะ  รองประธานกรรมการ  ครูหนองคาย  00/00/543
30  นายสมบูรณ์ วิชิต  รองประธานกรรมการ  ครูหนองคาย  00/00/543
31  นายประหยัด โพนสิงห์  รองประธานกรรมการ  ครูหนองคาย  00/00/543
32  นายสมพงษ์ วงละคร  กรรมการและเลขานุการ  ครูหนองคาย  00/00/543
33  นายเทวฤทธิ์ ศรีวัตร  กรรมการ  ครูหนองคาย  00/00/543
34  นายไพฑูรย์ บริจาค  กรรมการ  ครูหนองคาย  00/00/543
35  นางมยุเรศ โคตรชมภู  กรรมการ  ครูหนองคาย  00/00/543
36  นายสัมฤทธิ์ ไกยราช  กรรมการ  ครูหนองคาย  00/00/543
37  นายสุระสิทธิ์ คะลีล้วน  กรรมการ  ครูหนองคาย  00/00/543
38  นายอักษร สมภักดี  กรรมการ  ครูหนองคาย  00/00/543
39  นายองค์อาจ ธาตุวิสัย  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ครูหนองคาย  00/00/543
40  นายอาทิตย์ อัมไพ  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ครูหนองคาย  00/00/543
41  นายประเวศ คำหงส์  รองประธานกรรมการ  ครูชลบุรี  00/00/543
42  นายชาลี บุญเรือง  ประธานกรรมการ  การสื่อสารแห่งประเทศไทย  00/00/543
43  นายธมิตรชัย บุรีเลิศ  กรรมการและเลขานุการ  การสื่อสารแห่งประเทศไทย  00/00/543
44  นายมรุต หมุดเพ็ชร์  ผู้จัดการ  การสื่อสารแห่งประเทศไทย  00/00/543
45  นายอมรศักดิ์ วงษ์วิลาศ  หัวหน้าแผนกกฎหมาย  การสื่อสารแห่งประเทศไทย  00/00/543
46  นายมณี พันธุ์เหล็ก  รองประธานกรรมการ  ครูพิษณุโลก  00/00/543
47  นายบุญเลิศ ยอดจันทร์  กรรมการ  ครูพิษณุโลก  00/00/543
48  นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ  รองประธานกรรมการ  กรมการปกครอง  00/00/543
49  นายชัชวาลย์ สกุณาทวงษ์  กรรมการ  กรมการปกครอง  00/00/543
50  นายวิลาศ ชาญกัณฑ์  กรรมการ  กรมการปกครอง  00/00/543
51  ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล  กรรมการ  กรมการปกครอง  00/00/543
52  พันตำรวจโท ชาญณรงค์ ผาลิกา  ผู้จัดการ  ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์  00/00/543
53  นายณรงค์ มาสแสง  ประธานกรรมการ  ครูปราจีนบุรี  00/00/543
54  นายเพิ่มศักดิ์ สีแสด  เหรัญญิก  ครูปราจีนบุรี  00/00/543
55  นางสาวกัลยา พัดทรัพย์  ผู้จัดการ  ครูปราจีนบุรี  00/00/543
56  นางสาววิริยาภรณ์ หาดเจียง  ผู้ช่วยผู้จัดการ  ครูปราจีนบุรี  00/00/543
57  นายอนุ มาลาพันธุ์  กรรมการ  ครูเลย  00/00/543
58  นายวีระ ทวีสุข  ประธานกรรมการ  ครูสุพรรณบุรี  00/00/543
59  นายปรีชา คงสว่าง  รองประธานกรรมการ  ครูสุพรรณบุรี  00/00/543
60  นายเฉลิมเกียรติ อินทรวิชัย  รองประธานกรรมการ  ครูสุพรรณบุรี  00/00/543
61  นายประเทือง จินดาวงษ์  รองประธานกรรมการ  ครูสุพรรณบุรี  00/00/543
62  นายเรืองศักดิ์ สุขาทิพยพันธุ์  กรรมการ  ครูสุพรรณบุรี  00/00/543
63  นายบุญรอด พลเสน  กรรมการ  ครูสุพรรณบุรี  00/00/543
64  นายชัยรัตน์ มีสมหวัง  กรรมการ  ครูสุพรรณบุรี  00/00/543
65  นางวันดี โชติวรวรรณ  กรรมการ  ครูสุพรรณบุรี  00/00/543
66  นายเทอดพงศ์ ทองมี  กรรมการ  ครูสุพรรณบุรี  00/00/543
67  นายรังสรรค์ พลสมัคร  กรรมการ  ครูภูเก็ต  00/00/543
68  นายนรินทร์ งิ้วพรหม  กรรมการ  ครูสกลนคร  00/00/543
69  นายทวนทอง เอกทวีกูล  กรรมการ  ครูยโสธร  00/00/543
70  นายสุวัฒน์ สาระวัน  กรรมการ  ครูยโสธร  00/00/543
71  นายชวลิต คำเพ็ง  ประธานกรรมการ  ครูอุตรดิตถ์  00/00/543
72  นายชัยนาม นันทภาณุวัฒน์  รองประธานกรรมการ  ครูอุตรดิตถ์  00/00/543
73  นายธำรงรัฐ จอมสืบ  รองประธานกรรมการ  ครูอุตรดิตถ์  00/00/543
74  นายพินิจ ตัวขยัน  กรรมการ  ครูอุตรดิตถ์  00/00/543
75  นายพิทยา วงษ์รอด  ประธานที่ปรึกษา  ครูอุตรดิตถ์  00/00/543
76  พันตำรวจเอก ปัญญา มงคลการ  กรรมการ  ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร  00/00/543
77  นางสาววชิราภรณ์ เศิกศิริ  ผู้จัดการ  ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร  00/00/543
78  นายอชิตพล มุขแก้ว  เจ้าหน้าที่นิติกร  ครูเชียงใหม่  00/00/543
79  นางสาวษิญาภา ชุณหวรานนท์  รองประธานกรรมการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  00/00/543
80  นางสาวมาลินี แซ่ตั้ง  กรรมการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  00/00/543
81  นางจีระพงษ์ พจนะโกสีย์  กรรมการ  สาธารณสุขนครราชสีมา  00/00/543
82  นายรุ่งโรจน์ วรชมพู  กรรมการ  สาธารณสุขนครราชสีมา  00/00/543
83  พันตำรวจเอก นวกฤต นวการพานิชย์  กรรมการ  ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร  00/00/543
84  นางสาวญาณิศา บุญเกิดรัมย์  ผู้จัดการ  ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร  00/00/543
85  พันตำรวจเอก โผนชัย ครองยุทธ  กรรมการ  ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น  00/00/543
86  พันตำรวจเอก ไพโรจน์ ไทยพุทรา  กรรมการ  ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น  00/00/543
87  นางหนูเกษ บุญรัตน์  ผู้จัดการ  ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น  00/00/543
88  พันตำรวจเอก จำรัส ไชยศักดิ์  สมาชิกสหกรณ์  ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น  00/00/543
89  พันตำรวจเอก ขวัญเมือง โกสุมา  กรรมการ  ตำรวจศรีสะเกษ  00/00/543
90  พันตำรวจเอก ธัญญัติ ทั่วกลาง  กรรมการ  ตำรวจศรีสะเกษ  00/00/543
91  พันตำรวจโทหญิง พัทธวรรณ เสนีย์นันท์  ผู้ช่วยผู้จัดการ  ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา  00/00/543
92  พันตำรวจเอก ศักดิ์สิทธิ์ ศรีผ่องงาม  กรรมการและเลขานุการ  ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด  00/00/543
93  นางวาสนา อนันเอื้อ  ผู้จัดการ  ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด  00/00/543
94  นายพิษณุ หริกจันทร์  ประธานกรรมการ  การยางแห่งประเทศไทย  00/00/543
95  พันตำรวจเอก จุมพล เครือจันทร์  กรรมการ  กองบินตำรวจ  00/00/543
96  พันตำรวจเอก พิชัยศักดิ์ พันโยพร  กรรมการ  กองบินตำรวจ  00/00/543
97  นายวรกร อินทรแพทย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  กรมปศุสัตว์  00/00/543
98  นางวัลลภา วราอัศวปติ  กรรมการ  กรมปศุสัตว์  00/00/543
99  ดร.อัครพล เดชะพหุล  ประธานกรรมการ  เสมาธรรมจักรอุดรธานี  00/00/543
100  นายวิโรจน์ แพนศรี  เลขานุการ  เสมาธรรมจักรอุดรธานี  00/00/543
101  นายสุพจน์ อินทหอม  เหรัญญิก  เสมาธรรมจักรอุดรธานี  00/00/543
102  นายเกรียงไกร เจริญพงศ์  กรรมการ  เสมาธรรมจักรอุดรธานี  00/00/543
103  นายวินัย ขาวเมืองน้อย  กรรมการ  เสมาธรรมจักรอุดรธานี  00/00/543
104  นางวิภาจรีย์ ไพเราะ  ผู้ช่วยผู้จัดการ  เสมาธรรมจักรอุดรธานี  00/00/543
105  นายสมศักดิ์ อุดมศิลป์  กรรมการ  กรมชลประทาน  00/00/543
106  ดร.รุ่ง โอชารส  รองประธานกรรมการ  สาธารณสุขนครสวรรค์  00/00/543
107  ดร.กิติพงศ์ กลิ่นแมน  เหรัญญิก  สาธารณสุขนครสวรรค์  00/00/543
108  นายสุรเชษฐ์ คันธหัตถี  กรรมการ  สาธารณสุขนครสวรรค์  00/00/543
109  นางสาวภูริกา ศรีดาแก้ว  เจ้าหน้าที่ธุรการ  ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร  00/00/543
110  นางสาวระพีภรณ์ จันทร์ปาน  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน  ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร  00/00/543
111  นายสุนทร มาลาศรี  รองประธานกรรมการ  สาธารณสุขหนองคาย  00/00/543
112  นางจรรยาพร ผลยังส่ง  เลขานุการ  สาธารณสุขหนองคาย  00/00/543
113  นางสาวสาน แสงจันดา  ผู้ช่วยเลขานุการ  สาธารณสุขหนองคาย  00/00/543
114  นายสุบิน โสภาเวช  เหรัญญิก  สาธารณสุขหนองคาย  00/00/543
115  นายบุญสัน อนารัตน์  กรรมการ  สาธารณสุขหนองคาย  00/00/543
116  นายปถภณ พิริยะ  กรรมการ  สาธารณสุขหนองคาย  00/00/543
117  นายพลวรรธน์ คำมุงคุณ  กรรมการ  สาธารณสุขหนองคาย  00/00/543
118  นายวุฒิภิวัฒน์ คำหงษ์ษา  กรรมการ  สาธารณสุขหนองคาย  00/00/543
119  นางหัสยา แมดสถาน  กรรมการ  สาธารณสุขหนองคาย  00/00/543
120  นายอิฐร์ วรรัตน์  กรรมการ  สาธารณสุขหนองคาย  00/00/543
121  นายนิตย์ วังคำหาญ  ประธานกรรมการ  มิตซูบิชิมอเตอร์ส ประเทศไทย  00/00/543
122  นายชวน จันทร์เลื่อน  รองประธานกรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  00/00/543
123  นายสมบูรณ์ เพ็ญพิมพ์  กรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  00/00/543
124  นายเอกตนัย สุ่ยหนู  เหรัญญิก  พนักงานบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์  00/00/543
125  นายประจักษ์ เหลาสุวรรณ์  กรรมการ  พนักงานบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์  00/00/543
126  นายศักดิ์สิทธิ์ สงวนลำ  กรรมการ  พนักงานบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์  00/00/543
127  ร้อยตำรวจตรี สง่า เสาวโร  กรรมการ  ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21  00/00/543
128  นางสาวจันมณี จันทร์งาม  ผู้จัดการ  ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21  00/00/543
129  นายวิรัติ ปรากฏดี  รองประธานกรรมการ  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  00/00/543
130  นางสายสวาท ผลพานิช  ผู้ตรวจสอบกิจการ  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  00/00/543
131  นายวิรัตน์ คำเภาว์  กรรมการ  คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  00/00/543
132  นายสุทธิพงศ์ ภิรมย์ตระกูล  กรรมการ  คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  00/00/543
133  นายวิเชียร สุดใสดี  กรรมการ  คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  00/00/543
134  นายวิโรจน์ เสียงสนั่น  กรรมการ  คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  00/00/543
135  นายเสมา ขวัญทอง  กรรมการ  คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  00/00/543
136  นายวินัย วายลม  ประธานกรรมการ  โรงพยาบาลแม่และเด็กเมืองพล  00/00/543
137  นายพุทธา ศรีเกิน  ที่ปรึกษา  สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  00/00/543
138  นางสาวสุรัชชนา ประมินทร์  ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ  สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  00/00/543
139  นางทัศนี ศรีราช  ผู้ตรวจสอบกิจการ  สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  00/00/543
140  นางทัศนีย์ ทินราช  ผู้ตรวจสอบกิจการ  สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  00/00/543
141  นายบุญเรือง สมภักดี  ผู้ตรวจสอบกิจการ  สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  00/00/543
142  นายวงษ์เสน่ห์ เครื่องฉาย  ผู้ตรวจสอบกิจการ  สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  00/00/543
143  นายสุรศักดิ์ วโนทยาโรจน์  ผู้จัดการ  สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  00/00/543
144  นางถนอม จันทรพิชัย  หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ  สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  00/00/543
145  นางสาวพรรษกร เย็นขัน  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  00/00/543
146  นายยุทธการ สีลาโคตร  เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน  สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  00/00/543
147  นายปองเพชร ศรีจารย์  นิติกร  สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  00/00/543
148  นางศรัณยา มัศยามาศ  กรรมการ  โรงพยาบาลมหาสารคาม  00/00/543
149  พันตำรวจโทหญิง ภาวิณี อรอรรถ  กรรมการ  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23  00/00/543
150  ร้อยตำรวจเอก วิโรจน์ สิทธิศรีจันทร์  กรรมการ  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23  00/00/543
151  พันตำรวจตรีหญิง เอื้อจิตร ประทุมจร  กรรมการ  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23  00/00/543
152  นายวิทยา โพธิ์แสง  กรรมการ  สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  00/00/543
153  นางจันทร์นภา มนต์กลาง  ผู้จัดการ  สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  00/00/543
154  นางขนิษฐา ตรีทัศน์  ผู้จัดการ  สหยูเนี่ยน เขตบางปะกง  00/00/543
155  ร้อยตำรวจเอก สุพิชญ์ สารโภคา  กรรมการและเลขานุการ  ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู  00/00/543
156  นางเกษร ธีระธนานนท์  กรรมการ  โรงพยาบาลอุดรธานี  00/00/543
157  นายภูมิศักดิ์ แสนกันยา  กรรมการ  เสมากาฬสินธุ์  00/00/543
158  นายวินัย ภูสง่า  กรรมการ  เสมากาฬสินธุ์  00/00/543
159  นายอนันต์ สุวรรณหงษ์  รองประธานกรรมการ  ครูมัธยมศึกษานครพนม  00/00/543
160  นายคูณศักดิ์ บุตรสีผา  กรรมการ  ครูมัธยมศึกษานครพนม  00/00/543
161  นายโชคชัยพัฒน์ อุ่นเมือง  กรรมการ  ครูมัธยมศึกษานครพนม  00/00/543
162  นายปราโมทย์ เทพกูล  กรรมการ  ครูมัธยมศึกษานครพนม  00/00/543
163  นายศุภไชยย์ ยศประสงค์  กรรมการ  ครูมัธยมศึกษานครพนม  00/00/543
164  นายสิทธิพงษ์ จิตนิยม  กรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร  00/00/543
165  นายอนุชิต รัตนวงค์  กรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร  00/00/543
166  นายสุธี บุญถือ  ประธานกรรมการ  สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  00/00/543
167  นายสุพจน์ วรรณปักษ์  กรรมการ  สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  00/00/543
168  นางสาววัลลภา ฐานเจริญ  ผู้จัดการ  สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  00/00/543
169  นางสาวจิรารัตน์ ภัทรวลี  รองผู้จัดการ  สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  00/00/543
170  นายสมศักดิ์ ยุบลพันธ์  รองประธานกรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  00/00/543
171  นายสยุมพร พรหมจารีต  รองประธานกรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  00/00/543
172  นางนิตยา พันธ์งาม  เหรัญญิก  สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  00/00/543
173  นางสาวกิ่งเพชร ชินศิรประภา  กรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  00/00/543
174  นางประหยัด ธุระแพง  กรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  00/00/543
175  นางรุ่งนภา ถาบุญเรือง  กรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  00/00/543
176  นายสง่า ไชยนา  กรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  00/00/543
177  นายสมภาร ควงคุ้ม  กรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  00/00/543
178  นายสังวาลย์ หมอกโคกสูง  กรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  00/00/543
179  นายสัมฤทธิ์ ก่ำเกลี้ยง  กรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  00/00/543
180  นางสุวัชรา ท้าวพา  กรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  00/00/543
181  นางสาวรัตนา สร้อยกุดเรือ  ผู้จัดการ  สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  00/00/543
182  นางสาวนฤนาถ อนุศาสตรชน  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  00/00/543
183  นางสาวอรุณี สิทธิหงษ์  รองประธานกรรมการ  โรงพยาบาลสกลนคร  00/00/543
184  นางประภากร นันตระกูล  ผู้จัดการ  โรงพยาบาลสกลนคร  00/00/543
185  นายอุทิศ กรมวังก้อน  รองประธานกรรมการ  เสมาหนองคาย  00/00/543
186  นายไพศาล พรรณะ  กรรมการและเลขานุการ  เสมาหนองคาย  00/00/543
187  นายอดิเทพ จันทร์อ่อน  เลขานุการ  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  00/00/543
188  นายสหกรณ์ พร้อมมูล  รองประธานกรรมการ  พนักงานการประปานครหลวง  00/00/543
189  เรืออากาศเอก มาโนช ศรีเมือง  กรรมการ  พนักงานการประปานครหลวง  00/00/543
190  นางสาวรุ่งฤดี พวงมะลิ  หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ  พนักงานการประปานครหลวง  00/00/543
191  นายธีรพงศ์ นิ่งสุวรรณ  นักบริหารงานสหกรณ์  พนักงานการประปานครหลวง  00/00/543
192  นายเสมอเทพ ศรีทาสร้อย  ประธานกรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  00/00/543
193  นายปุรินทร์ จุนโกเศศ  รองประธานกรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  00/00/543
194  นางเทพี รอดขันเมือง  กรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  00/00/543
195  นายอู๊ด พลนามอินทร์  กรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  00/00/543
196  นางพรพิมล พงษ์ไทย  ผู้ตรวจสอบกิจการ  สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  00/00/543
197  นายชาย เจริญสุข  ประธานกรรมการ  ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  00/00/543
198  นางสาวสุพรรณี แสงสระคู  ผู้จัดการ  ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์  00/00/543
199  นางอรุณี พงษ์มะลิวัลย์  ประธานกรรมการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  00/00/543
200  นายขนาน ทองก้อน  กรรมการ  โตชิบาแคเรียร์(ประเทศไทย)  00/00/543
201  นายธีระพงษ์ อกอุ่น  กรรมการ  โตชิบาแคเรียร์(ประเทศไทย)  00/00/543
202  นายวิรัตน์ นิลเกต  กรรมการ  โรงพยาบาลหนองคาย  00/00/543
203  นายทักษิณ สารมณี  ประธานกรรมการ  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ขอนแก่น  00/00/543
204  นายอุทัย ศรีเทพ  รองประธานกรรมการ  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  00/00/543
205  นายวิราช ป้อมบ้านต้า  รองประธานกรรมการ  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  00/00/543
206  นายสมชาย รัตนอารี  เลขานุการ  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  00/00/543
207  นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ  กรรมการ  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  00/00/543
208  นายสุรพล กมุทชาติ  กรรมการ  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  00/00/543
209  นายธงชัย วิทยานุกรณ์  กรรมการ  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  00/00/543
210  ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย  กรรมการ  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  00/00/543
211  นายโกวิท เกตุงาม  กรรมการ  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  00/00/543
212  ดร.กมล ศรีล้อม  กรรมการ  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  00/00/543
213  รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์  ที่ปรึกษา  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  00/00/543
214  พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร  ที่ปรึกษา  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  00/00/543
215  พลตำรวจโท สมเดช ขาวขำ  ที่ปรึกษา  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  00/00/543
216  ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล  ที่ปรึกษา  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  00/00/543
217  นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน  ที่ปรึกษา  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  00/00/543
218  ดร.วันทนา บ่อโพธิ์  ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  00/00/543
219  นางสาวสมหมาย สราญจิตร์  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  00/00/543
220  นายประกิต ประทุมกาญจน์  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  00/00/543
221  นายยุทธนา ชุ่มจิต  ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมกิจการสหกรณ์  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  00/00/543
222  นายสิทธิชัย พิกุลแกม  จนท.ส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  00/00/543
หมายเหตุ:


 

   
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188  E-mail:
contact@fsct.com