บริการสัมมนาและฝึกอบรม

ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา 
  [กลับหน้าหลักสูตร]
ใบตอบรับโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร อบรม “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 10
ระหว่างวันที่ 11-14 และวันที่ 16-18 มีนาคม 2563
ณ โรงแรมลองบีชชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สหกรณ์ออมทรัพย์...จำกัด การชำระเงิน วันที่สมัคร
1  พ.ต.ท.ทวีวิชญ์ วงศ์วิเศษ  ผู้จัดการ  ตำรวจสุพรรณบุรี  01/02/2563
2  นายสุนทร พระเทพ  อุปนายกสมาคมสมาชิกสหกรณ์ฯ  ครูนครสวรรค์  02/02/2563
3  นายวิรัต สวัสดี  ประธานกรรมกาาร  ครูสตูล  04/02/2563
4  นายอัฏฐวัฒน์ เจริญรัตน์  กรรมการและผู้จัดการ  สาธารณสุขสมุทรสงคราม  05/02/2563
5  นางสาวจุรีพรรณ์ สวัสดิ์พูน  กรรมการ  อนามัยสุรินทร์  12/02/2563
6  นางจุติพร ฝูงใหญ่  กรรมการ  อนามัยสุรินทร์  12/02/2563
7  Davidlaple    Davidlaple  16/02/2563
8  Davidlaple    Davidlaple  16/02/2563
9  Davidlaple    Davidlaple  16/02/2563
10  Davidlaple    Davidlaple  16/02/2563
11  Davidlaple    Davidlaple  16/02/2563
12  Davidlaple    Davidlaple  16/02/2563
13  Broncoulo    Broncoulo  16/02/2563
14  Broncoulo    Broncoulo  16/02/2563
15  Broncoulo    Broncoulo  16/02/2563
16  Mojaveqxv    Mojaveqxv  17/02/2563
17  Mojaveqxv    Mojaveqxv  17/02/2563
18  Mojaveqxv    Mojaveqxv  17/02/2563
19  นายวิทยา โพธิ์แสง  กรรมการ  สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  17/02/2563
20  นายชูชัย นิลสันเทียะ  กรรมการ  สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  17/02/2563
21  Furrionocu    Furrionocu  19/02/2563
22  Furrionocu    Furrionocu  19/02/2563
23  Furrionocu    Furrionocu  19/02/2563
24  Fingerboardxoh    Fingerboardxoh  19/02/2563
25  Fingerboardxoh    Fingerboardxoh  19/02/2563
26  Fingerboardxoh    Fingerboardxoh  19/02/2563
หมายเหตุ:
ระยะเวลาในการฝึกอบรม 7 วัน
การฝึกอบรมตลอดหลักสูตรจะใช้เวลารวมทั้งสิ้น 54 ชั่วโมง โดยจัดอบรม 3-4 วันต่อสัปดาห์ เวลา 08.30 – 18.30 น. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรม ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ของการฝึกอบรมจึงจะถือว่าผ่านการฝึกอบรม และได้รับวุฒิบัตรหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์”


 

   
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188  E-mail:
contact@fsct.com