บริการสัมมนาและฝึกอบรม

ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา   
  [กลับหน้าหลักสูตร]
ใบตอบรับโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร อบรม “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 10
ระหว่างวันที่ 11-14 และวันที่ 16-18 มีนาคม 2563
ณ โรงแรมลองบีชชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สหกรณ์ออมทรัพย์...จำกัด การชำระเงิน วันที่สมัคร
หมายเหตุ:
ระยะเวลาในการฝึกอบรม 7 วัน
การฝึกอบรมตลอดหลักสูตรจะใช้เวลารวมทั้งสิ้น 54 ชั่วโมง โดยจัดอบรม 3-4 วันต่อสัปดาห์ เวลา 08.30 – 18.30 น. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรม ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ของการฝึกอบรมจึงจะถือว่าผ่านการฝึกอบรม และได้รับวุฒิบัตรหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์”






 

 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188  E-mail:
contact@fsct.com