บริการสัมมนาและฝึกอบรม

ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา   
  [กลับหน้าหลักสูตร]
ใบตอบรับโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร อบรม “กรรมการดำเนินการใหม่” รุ่นที่ 25
ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สหกรณ์ออมทรัพย์...จำกัด การชำระเงิน วันที่สมัคร
1  นายวีระชน ธิมาสาร  ประธานกรรมการ  ครูสกลนคร  04/08/2563
2  นายยุทธศาสตร์ พรหมภักดี  รองประธานกรรมการ คนที่ 2  ครูสกลนคร  04/08/2563
3  นายสมชาย ไตรธิเลน  กรรมการ  ครูสกลนคร  04/08/2563
4  นายรพีพงศ์ ตั้งธรรมพิทักษ์  กรรมการ  ครูสกลนคร  04/08/2563
5  นายจักรพงษ์ สุวรรณชัยรบ  กรรมการ  ครูสกลนคร  04/08/2563
6  นายจันทร์โท แสนจันทร์  กรรมการ  ครูสกลนคร  04/08/2563
7  นายอัฏฐวัฒน์ เจริญรัตน์  กรรมการและผู้จัดการ  สาธารณสุขสมุทรสงคราม  05/08/2563
8  นายชัยย์นัน พัฒนไพจิตร  รองประธานกรรมการ  สาธารณสุขพะเยา  06/08/2563
9  นายสุรกิจ เขื่อนแก้ว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  สาธารณสุขพะเยา  06/08/2563
10  นางสาวมัทนา สมบัติวัฒนาเวศ  กรรมการและเหรัญญิก  สาธารณสุขพะเยา  06/08/2563
11  นางดวงดาว ปิงสุแสน  กรรมการ  สาธารณสุขพะเยา  06/08/2563
12  นายพิภพ กันทะวงค์  กรรมการ  สาธารณสุขพะเยา  06/08/2563
13  นางสาวฉันทนา สวรรค์วานิช  รองประธานกรรมการ  ข้าราชการสรรพากร  07/08/2563
14  นางกุลิสรา เหมรัตน์  กรรมการดำเนินการ  ข้าราชการสรรพากร  07/08/2563
15  นายชุมพล คำปา  ประธานกรรมการ  ครูพะเยา  07/08/2563
16  นายสมควร หงส์ทอง  กรรมการดำเนินการ  ครูพะเยา  07/08/2563
17  นายทวี นามอินทร์  กรรมการดำเนินการ  ครูพะเยา  07/08/2563
18  นายวิโรจน์ เสาหิน  กรรมการดำเนินการ  ครูพะเยา  07/08/2563
19  นายลักษณ์ ทิศสุขใส  กรรมการดำเนินการ  ครูพะเยา  07/08/2563
20  นายเวชชัยยันต์ ป้อมบ้านต้า  กรรมการดำเนินการ  ครูพะเยา  07/08/2563
21  นายดำรง สัมฤทธิ์  กรรมการดำเนินการ  ครูพะเยา  07/08/2563
22  พ.ต.อ.ธีรพงศ์ ผลนาค  กรรมการดำเนินการ  ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์  07/08/2563
23  นายพงษ์สิน พลเรือง  กรรมการดำเนินการ  ครูมหาสารคาม  07/08/2563
24  นายสุบิน อินเสมียน  กรรมการดำเนินการ  ครูมหาสารคาม  07/08/2563
25  นางนวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ  กรรมการดำเนินการ  กรมประชาสัมพันธ์  07/08/2563
26  นางสาววัชรี ไชยจันดี  กรรมการ  สาธารณสุขพะเยา  13/08/2563
27  นางสาวกุลิสรา เสนาเหนือ  กรรมการ  สาธารณสุขพะเยา  13/08/2563
28  นางสาวกันต์กนิษฐ์ ทองธนพัฒน์ธาดา  กรรมการ  สาธารณสุขพะเยา  13/08/2563
29  นายพรชัย พิพัฒน์ดำรงกุล  กรรมการดำเนินการ  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  13/08/2563
30  นายวรวุฒิ อ่องบางน้อย  กรรมการดำเนินการ  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  13/08/2563
31  นางทัศนีย์ ใหลสกุล  เหรัญญิก/กรรมการดำเนินการ  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  13/08/2563
32  น.ส.สุดา  หล่ำวิไลเกษร  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  13/08/2563
33  นายปัญญา รักสกุล  เหรัญญิก  ครูแม่ฮ่องสอน  17/08/2563
34  นายอิทธิพล มณีธร  กรรมการ  ครูแม่ฮ่องสอน  17/08/2563
หมายเหตุ:
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต้องเป็นกรรมการดำเนินการ ที่ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ รับจำนวน 100 คนเท่านั้น


 

   
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188  E-mail:
contact@fsct.com