บริการสัมมนาและฝึกอบรม

ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา   
  [กลับหน้าหลักสูตร]
ใบตอบรับโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร อบรม “กรรมการดำเนินการใหม่” รุ่นที่ 26
ระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2563
ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สหกรณ์ออมทรัพย์...จำกัด การชำระเงิน วันที่สมัคร
1  นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์  รองประธานกรรมการ คนที่ 1  ครูสกลนคร  04/08/2563
2  นายสาทิน ไชยรา  เลขานุการ  ครูสกลนคร  04/08/2563
3  นายวุฒิพงษ์ กุลวงค์  เหรัญญิก  ครูสกลนคร  04/08/2563
4  นายสมชาย สัพโส  กรรมการ  ครูสกลนคร  04/08/2563
5  นายสถิตย์ จริตน้อม  กรรมการ  ครูสกลนคร  04/08/2563
6  นายไข จันโท  กรรมการ  ครูสกลนคร  04/08/2563
7  นายจารึก นิวาสวัฒน์  กรรมการ  ครูสกลนคร  04/08/2563
8  น.ส.สำรวย พิมพ์มีลาย  กรรมการ  ครูสกลนคร  04/08/2563
9  นายบุญธรรม ลือชัย  กรรมการ  ครูสกลนคร  04/08/2563
หมายเหตุ:
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต้องเป็นกรรมการดำเนินการ ที่ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ รับจำนวน 100 คนเท่านั้น


 

   
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188  E-mail:
contact@fsct.com