บริการสัมมนาและฝึกอบรม

ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา   
  [กลับหน้าหลักสูตร]
ใบตอบรับโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร อบรม “กรรมการดำเนินการใหม่” รุ่นที่ 26
ระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2563
ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สหกรณ์ออมทรัพย์...จำกัด การชำระเงิน วันที่สมัคร
1  นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์  รองประธานกรรมการ คนที่ 1  ครูสกลนคร  04/08/2563
2  นายสาทิน ไชยรา  เลขานุการ  ครูสกลนคร  04/08/2563
3  นายวุฒิพงษ์ กุลวงค์  เหรัญญิก  ครูสกลนคร  04/08/2563
4  นายสมชาย สัพโส  กรรมการ  ครูสกลนคร  04/08/2563
5  นายสถิตย์ จริตน้อม  กรรมการ  ครูสกลนคร  04/08/2563
6  นายไข จันโท  กรรมการ  ครูสกลนคร  04/08/2563
7  นายจารึก นิวาสวัฒน์  กรรมการ  ครูสกลนคร  04/08/2563
8  น.ส.สำรวย พิมพ์มีลาย  กรรมการ  ครูสกลนคร  04/08/2563
9  นายบุญธรรม ลือชัย  กรรมการ  ครูสกลนคร  04/08/2563
10  นายวิเชียร ชาติผดุง  รองประธานกรรมการ  ครูนครราชสีมา  00/00/543
11  นายประคอง ยศคำลือ  กรรมการ  ครูนครราชสีมา  00/00/543
12  นายมานิตย์ พรร่มโพธิ์  กรรมการ  ครูนครราชสีมา  00/00/543
13  นายอารีย์ จันทรชัย  กรรมการ  ครูนครราชสีมา  00/00/543
14  นายอำนวย จงนบกลาง  กรรมการ  ครูนครราชสีมา  00/00/543
15  นางบุญหนา บุญเรือง  ประธานกรรมการ  ครูกาฬสินธุ์  00/00/543
16  นายประสบ ตรีทศ  รองประธานกรรมการ  ครูกาฬสินธุ์  00/00/543
17  นายพิทักษ์ สุจิตตกุล  กรรมการผละผู้ช่วยเลขานุการ  ครูกาฬสินธุ์  00/00/543
18  นายชาติชาย พิมพิไสย  กรรมการ  ครูกาฬสินธุ์  00/00/543
19  นายปริญญา เพ็ญพิม  กรรมการ  ครูกาฬสินธุ์  00/00/543
20  นายมานิตย์ พรหมอยู่  ประธานกรรมการ  ครูพิจิตร  00/00/543
21  นายธีธัช นาระหัด  รองประธานกรรมการ  ครูพิจิตร  00/00/543
22  นายบุญธรรม อ่อนจันทร์  รองประธานกรรมการ  ครูพิจิตร  00/00/543
23  นายเรืองฤทธิ์ ศรีสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ  ครูพิจิตร  00/00/543
24  นายสานิตย์ พุดทรัพย์  กรรมการ  ครูพิจิตร  00/00/543
25  นายนิคม กันทะชัย  รองประธานกรรมการ  ครูแพร่  00/00/543
26  นายพัฒนายุทธ หิรัตนพันธุ์  รองประธานกรรมการ  ครูแพร่  00/00/543
27  นายพิษณุวัฒน์ อิ่นศิริ  กรรมการและเลขานุการ  ครูแพร่  00/00/543
28  นายชัยแก้ว สวิง  กรรมการ  ครูแพร่  00/00/543
29  นายมงคล พรมปาน  กรรมการ  ครูแพร่  00/00/543
30  นายมนัส ภูริปัญญาวรกุล  กรรมการ  ครูแพร่  00/00/543
31  นายสมนึก เกียรติการัณย์  กรรมการ  ครูแพร่  00/00/543
32  นายสุวิทย์ ชูโชติ  รองประธานกรรมการ  ครูยะลา  00/00/543
33  นายวัลลภ คลังจันทร์  เหรัญญิก  ครูยะลา  00/00/543
34  นายพิษณุ อากาศภา  กรรมการ  ครูยะลา  00/00/543
35  นายอลงกรณ์ ทองนุ่น  กรรมการ  ครูยะลา  00/00/543
36  นายอาภรณ์ ชูชื่น  กรรมการ  ครูยะลา  00/00/543
37  นายวิษณุ วีรชาติ  รองประธานกรรมการ  การสื่อสารแห่งประเทศไทย  00/00/543
38  นายวสุพัชร์ ภาษี  กรรมการ  การสื่อสารแห่งประเทศไทย  00/00/543
39  นายสืบสกุล ค่อยประเสริฐ  กรรมการ  การสื่อสารแห่งประเทศไทย  00/00/543
40  นายสุเทพ ศรีไตรภพ  กรรมการ  การสื่อสารแห่งประเทศไทย  00/00/543
41  นายพิพัฒน์ รักด้วง  กรรมการ  ครูพัทลุง  00/00/543
42  นายรยศ ยงหนู  กรรมการ  ครูพัทลุง  00/00/543
43  ร้อยตำรวจเอกหญิง ลภัส บุญเรือง  กรรมการ  ตำรวจสุราษฎร์ธานี  00/00/543
44  นายอนันต์ มณีรัตน์  รองประธานกรรมการ  ครูชุมพร  00/00/543
45  นายปรีชา พิมล  กรรมการ  ครูชุมพร  00/00/543
46  นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร  ประธานกรรมการ  ครูสมุทรปราการ  00/00/543
47  นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์  กรรมการ  ครูสมุทรปราการ  00/00/543
48  นายจันทร์ลอย สุรภีร์  กรรมการ  ครูเลย  00/00/543
49  นายเกี่ยน สุวรรณเกษี  กรรมการ  ครูเลย  00/00/543
50  นายไพรวัล อ่ำนาเพียง  กรรมการ  ครูเลย  00/00/543
51  นายเวียงชัย โสกัณทัต  กรรมการ  ครูเลย  00/00/543
52  นายสุพัฒน์ แสงสว่าง  กรรมการ  ครูเลย  00/00/543
53  นายอนุช ธรรมวรรณ  กรรมการ  ครูเลย  00/00/543
54  ผศ.ดร.วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา  ประธานกรรมการ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  00/00/543
55  นางสุวาพร ชื่นอารมณ์  กรรมการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  00/00/543
56  นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์  รองประธานกรรมการ  ครูสกลนคร  00/00/543
57  นายสาทิน ไชยรา  เลขานุการ  ครูสกลนคร  00/00/543
58  นายวุฒิพงษ์ กุลวงค์  เหรัญญิก  ครูสกลนคร  00/00/543
59  นายไข จันโท  กรรมการ  ครูสกลนคร  00/00/543
60  นายจารึก นิวาสวัฒน์  กรรมการ  ครูสกลนคร  00/00/543
61  นายบุญธรรม ลือชัย  กรรมการ  ครูสกลนคร  00/00/543
62  นายสมชาย สัพโส  กรรมการ  ครูสกลนคร  00/00/543
63  นางสาวสำรวย พิมพ์มีลาย  กรรมการ  ครูสกลนคร  00/00/543
64  นายบุญชอบ น้อยเสนา  รองประธานกรรมการ  ครูยโสธร  00/00/543
65  นายธนภัทร น้อยมาลา  กรรมการ  ครูยโสธร  00/00/543
66  นายพีระพงศ์ บุญแน่น  กรรมการ  ครูยโสธร  00/00/543
67  นายกิตติภาส สิงห์เสน  รองประธานกรรมการ  ครูอุบลราชธานี  00/00/543
68  นายนราวุฒิ ศิริผลา  รองประธานกรรมการ  ครูอุบลราชธานี  00/00/543
69  นายสมบูรณ์ ดอนสิงห์  ผู้ช่วยเลขานุการ  ครูอุบลราชธานี  00/00/543
70  นายเข็มทอง จำปาทอง  กรรมการ  ครูอุบลราชธานี  00/00/543
71  นายสมัย บุญนำ  กรรมการ  ครูอุบลราชธานี  00/00/543
72  รศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.นพพร ลีปรีชานนท์  ประธานกรรมการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  00/00/543
73  นางสาวภาวรรณ พันธ์ไพโรจน์  รองประธานกรรมการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  00/00/543
74  นางสาวศรีสุข มงกุฎวิสุทธิ์  กรรมการและเลขานุการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  00/00/543
75  นางสาวนฤมล บุญมา  กรรมการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  00/00/543
76  นายสิทธิพร มีเสถียร  รองประธานกรรมการ  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  00/00/543
77  นายพลภัทร รัตนโสภิตกุล  กรรมการ  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  00/00/543
78  นายไพศาล มะลิทอง  กรรมการ  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  00/00/543
79  นางสาวจิตตนาถ แอ่นโก  กรรมการ  ข้าราชการสรรพากร  00/00/543
80  นางสุจิรา คุณโลหิต  กรรมการ  ข้าราชการสรรพากร  00/00/543
81  นายคมสันต์ ถานกางสุ่ย  กรรมการ  เสมาธรรมจักรอุดรธานี  00/00/543
82  นางฐิตาภา วิญญูวิมล  กรรมการ  กรมควบคุมโรค  00/00/543
83  ทันตแพทย์หญิง ทิพวรรณ ตรีวิภานนท์  กรรมการ  กรมควบคุมโรค  00/00/543
84  นายแพทย์อาจินต์ ชลพันธุ์  กรรมการ  กรมควบคุมโรค  00/00/543
85  นางวิไลวรรณ แสงทองล้วน  ผู้ช่วยเหรัญญิก  พระจอมเกล้าลาดกระบัง  00/00/543
86  นายภาณุวัฒน์ จุทอง  กรรมการ  พระจอมเกล้าลาดกระบัง  00/00/543
87  นายทัศนะ ธัญญเจริญ  กรรมการ  พระจอมเกล้าลาดกระบัง  00/00/543
88  นางสาววรรณา สกุลณี  กรรมการ  พระจอมเกล้าลาดกระบัง  00/00/543
89  นายอำพล กล่อมปัญญา  กรรมการ  พระจอมเกล้าลาดกระบัง  00/00/543
90  นายประยุตต์ บุญญาศิริ  กรรมการ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  00/00/543
91  นางสาวกรรณิการ์ อุดมกัน  กรรมการ  สาธารณสุขนครพนม  00/00/543
92  นายดุษฎี บุนนท์  กรรมการ  สาธารณสุขนครพนม  00/00/543
93  นายภาสกร กิติศรีวรพันธุ์  กรรมการ  สาธารณสุขนครพนม  00/00/543
94  นายมงคล ธงยศ  กรรมการ  สาธารณสุขนครพนม  00/00/543
95  นายวรงค์ บุญระมี  กรรมการ  สาธารณสุขนครพนม  00/00/543
96  นายภคินทร์ ดีด่านค้อ  กรรมการ  สาธารณสุขเลย  00/00/543
97  นางนันทนา พลราชม  กรรมการ  สาธารณสุขกาฬสินธุ์  00/00/543
98  นายจำรอง ภูกิ่งเงิน  กรรมการ  สาธารณสุขกาฬสินธุ์  00/00/543
99  นายชิษณุพงศ์ ดาด้วง  กรรมการ  สาธารณสุขกาฬสินธุ์  00/00/543
100  นายณัฐพงค์ ลือฉาย  กรรมการ  สาธารณสุขกาฬสินธุ์  00/00/543
101  นายภูเบศวร์ วิชัยโย  กรรมการ  สาธารณสุขกาฬสินธุ์  00/00/543
102  นางอาพิน ไชยมัชชิม  กรรมการ  สาธารณสุขกาฬสินธุ์  00/00/543
103  นายปิยพจน์ รุธิรโก  รองประธานกรรมการ  พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  00/00/543
104  นายภาคภูมิ ฉ่ำทวี  กรรมการ  พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  00/00/543
105  นายสเฐียรพงศ์ ฤทธิเรืองเดช  กรรมการ  พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  00/00/543
106  นายภราดร ภู่ทวี  กรรมการ  โรงพยาบาลอุดรธานี  00/00/543
107  นางสาวนวนละมัย สุพร  กรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร  00/00/543
108  นายอานัส พลราชม  กรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร  00/00/543
109  นายพิพัฒน์ จันทะคุณ  รองประธานกรรมการ  สาธารณสุขพิษณุโลก  00/00/543
110  นายบุญส่ง เมฆพรประเสริฐ  กรรมการ  สาธารณสุขพิษณุโลก  00/00/543
111  พลเรือตรี ณรงค์วิทย์ ชลายนนาวิน  กรรมการ  วังเดิม  00/00/543
112  นายธงชัย วิทยานุกรณ์  กรรมการ  นุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ  00/00/543
113  นายโกวิท เกตุงาม  กรรมการ  นุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ  00/00/543
114  นายกิตติ์ เกิดโสภา  กรรมการ  นุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ  00/00/543
หมายเหตุ:
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต้องเป็นกรรมการดำเนินการ ที่ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ รับจำนวน 100 คนเท่านั้น


 

   
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188  E-mail:
contact@fsct.com