บริการสัมมนาและฝึกอบรม

ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา   
  [กลับหน้าหลักสูตร]
ใบตอบรับโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 11
ระหว่างวันที่ 30 ก.ย.- 2 ต.ค. และวันที่ 5-8 ต.ค. 2
ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สหกรณ์ออมทรัพย์...จำกัด การชำระเงิน วันที่สมัคร
1  นางสาวธรรมพร แซ่ปัง  ผู้จัดการ  สาธารณสุขจังหวัดน่าน  26/08/2563
2  ฤกษ์ชาย ฤกษ์เลิศรบ  ประธานกรรมการ  ตำรวจน้ำ  26/08/2563
3  นางสาวกอบกุล โมทนา  ประธานกรรมการดำเนินการ  กระทรวงคมนาคม  28/08/2563
หมายเหตุ:
วันและสถานที่จัดอบรม
รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม และ 5 - 8 ตุลาคม 2563
ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี
เรียนทั้งหมด 7 วัน


 

   
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188  E-mail:
contact@fsct.com