บริการสัมมนาและฝึกอบรม

ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา   
  [กลับหน้าหลักสูตร]
ใบตอบรับโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร อบรม “การบริหารสินเชื่อ และการเจรจาเพื่อติดตามหนี้”
ระหว่างวันที่ 12–13 พฤศจิกายน 2563
ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สหกรณ์ออมทรัพย์...จำกัด การชำระเงิน วันที่สมัคร
1  นางสาวสุภาพร พวงขุนทด  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย  30/09/2563
2  นางสาวระเบียบ ดิษวุฒิ  รักษาการหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อและกฎหมาย  ครูปทุมธานี  01/10/2563
3  นางสาวกาญจน์ประภา ประสงค์  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  ครูปทุมธานี  01/10/2563
4  นางสาวรัตน์รวี สายเชื้อ  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร  01/10/2563
5  นางสาวปวีณา ตันตวาที  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  โรงพยาบาลพระปกเกล้า  01/10/2563
6  นางชัญญา จันทน์ต้น  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  เสมาหนองคาย  05/10/2563
7  นางสาวสุขณิษา ระวิชัย  รอง ผจก  ครูบึงกาฬ  05/10/2563
8  นางสาวกิตติกา อินหา  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  ครูบึงกาฬ  05/10/2563
9  นางสาวอภิญญา ศรีเชียงสา  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  ครูบึงกาฬ  05/10/2563
10  น.ส.ไอรินลดา เมฆพยัพ  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  องค์กรอิสระ  06/10/2563
หมายเหตุ:
วิธีการชำระเงิน
กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 โดยโอนเงินเข้าบัญชี “ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด” เลขที่บัญชี 193-1-13914-8 บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาวงศ์สว่าง พร้อมใบโอนเงิน ไปยังฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชสอ. ทางโทรสารหมายเลข 0 2496 1177, 0 2496 1188 หากไม่ชำระตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์


 

   
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188  E-mail:
contact@fsct.com