บริการสัมมนาและฝึกอบรม

ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา   
  [กลับหน้าหลักสูตร]
ใบตอบรับโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการเงินกู้”
ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2564
ณ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สหกรณ์ออมทรัพย์...จำกัด การชำระเงิน วันที่สมัคร
1  นายวีระพงษ์ ทองผา  ประธานกรรมการ  ครูมุกดาหาร  25/02/2564 17:29:09
2  นายสายันต์ บุญลี  รองประธานกรรมการ 1  ครูมุกดาหาร  25/02/2564 17:29:09
3  นายศุภวัฒน์ บำรุงสวัสดิ์  รองประธานกรรมการ2  ครูมุกดาหาร  25/02/2564 17:29:09
4  นายสุดสาคร ศรีลาศักดิ์  กรรมการและเลขานุการ  ครูมุกดาหาร  25/02/2564 17:29:09
5  นายประพันธ์ อินหา  รองประธานกรรมการ  ครูบึงกาฬ  25/02/2564 00:00:00
6  นายธวัชชัย เหมวงษ์  กรรมการ/เลขานุการ  ครูบึงกาฬ  25/02/2564 00:00:00
7  นายสมจิต อามาตย์มนตรี  กรรมการ  ครูบึงกาฬ  25/02/2564 00:00:00
8  นายไกรสร ถนอมดำรงศักดิ์  กรรมการ  ครูบึงกาฬ  25/02/2564 00:00:00
9  นายณรงค์ จำปามี  รองประธานกรรมการ  ครูบึงกาฬ  25/02/2564 00:00:00
10  นายสมานมิตร ทองเทพ  รองประธานกรรมการ  ครูบึงกาฬ  25/02/2564 00:00:00
11  นายมิ่ง สีลา  กรรมการ  ครูลำปาง  25/02/2564 00:00:00
12  นายปนต ชัยฤทธิ์  กรรมการ  ครูลำปาง  25/02/2564 00:00:00
13  นายวิทยา วงศ์คำแน่น  กรรมการ  ครูลำปาง  25/02/2564 00:00:00
14  นายพงศ์พันธุ์ จีราพันธุ์  กรรมการ  ครูลำปาง  25/02/2564 00:00:00
15  นางเยาวรัตน์ เลิศพิพัฒน์กุล  กรรมการ  ครูลำปาง  25/02/2564 00:00:00
16  นายสาคร ไชยอำมาตย์  เลขานุการ  สาธารณสุขเชียงใหม่  25/02/2564 00:00:00
17  นายทวีศิลป์ ชัยชนะ  กรรมการ  สาธารณสุขเชียงใหม่  25/02/2564 00:00:00
18  นางศุภลักษณ์ พรมเทพ  กรรมการ  สาธารณสุขเชียงใหม่  25/02/2564 00:00:00
19  นางสาวสินีนาถ แซ่ตั้ง  กรรมการ  สาธารณสุขเชียงใหม่  25/02/2564 00:00:00
20  นายประสงค์ โลโท  ประธานกรรมการ  สาธารณสุขเชียงใหม่  25/02/2564 00:00:00
21  นายทอง พันทอง  รองประธานกรรมการ 1  สาธารณสุขเชียงใหม่  25/02/2564 00:00:00
22  นายทวีศักดิ์ เทียมตระกูล  รองประธานกรรมการ 2  สาธารณสุขเชียงใหม่  25/02/2564 00:00:00
23  นายนายวีระวิชญ์ เวชกิจ  รองประธานกรรมการ 3  สาธารณสุขเชียงใหม่  25/02/2564 00:00:00
24  นายสุรสิทธิ์ เทียมทิพย์  เหรัญญิก  สาธารณสุขเชียงใหม่  25/02/2564 00:00:00
25  นายถวิล สุวรรณ  กรรมการ  ครูเชียงใหม่  24/02/2564 00:00:00
26  นายธวัช พรหมพิจารณ์  กรรมการ  ครูเชียงใหม่  24/02/2564 00:00:00
27  นายไพศาล จันทร์ไชย  กรรมการ  ครูเชียงใหม่  24/02/2564 00:00:00
28  นายประพันธ์ อูปเงิน  กรรมการ  ครูเชียงใหม่  24/02/2564 00:00:00
29  นายไพบูลย์ พุทธวงค์  ประธานกรรมการ  ครูเชียงใหม่  24/02/2564 00:00:00
30  นายวินิตย์ กันธรรม  กรรมการ  ครูเชียงใหม่  24/02/2564 00:00:00
31  นายไพศาล เนตรสุรา  กรรมการ  ครูเชียงใหม่  24/02/2564 00:00:00
32  นายวิเชียร ตียาสุนทรานนท์  กรรมการ  ครูเชียงใหม่  24/02/2564 00:00:00
33  นายนิพนธ์ รัตนนิลอมร  กรรมการ  ครูเชียงใหม่  24/02/2564 00:00:00
34  นายเสกสรรค์ สองจันทร์  รองประธานกรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  24/02/2564 00:00:00
35  นางชุลีพร แดนสุข  เลขานุการ  สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  24/02/2564 00:00:00
36  นางเทพี รอดขันเมือง  กรรมการเงินกู้  สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  24/02/2564 00:00:00
37  นางสาวนพพร จันทรเสนา  กรรมการเงินกู้  สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  24/02/2564 00:00:00
38  นายสมชาย ไกรสังข์  กรรมการและเลขานุการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  24/02/2564 00:00:00
39  นายพชรพล คุ้มจั่น  กรรมการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  24/02/2564 00:00:00
40  นายสัญชัย เดชะมูญ  ผู้จัดการใหญ่  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  24/02/2564 00:00:00
41  นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์  ประธานกรรมการ  ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก  24/02/2564 00:00:00
42  นายสิทธิศักดิ์ สุยะวงศ์  เหรัญญิก  ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก  24/02/2564 00:00:00
43  นายสุชาติ เขียวน้อย  กรรมการ  ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก  24/02/2564 00:00:00
44  นายพิทยา รอดสุนทรา  กรรมการ  ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก  24/02/2564 00:00:00
45  นางรื่นฤดี เรณูหอม  กรรมการเงินกู้ฉุกเฉิน  โรงพยาบาลสระบุรี  24/02/2564 00:00:00
46  นางวิไลวรรณ แสงธรรม  กรรมการเงินกู้สามัญ  โรงพยาบาลสระบุรี  24/02/2564 00:00:00
47  พ.ต.อ.ยศนันท์ ชมบุญ  กรรมการ/เลขานุการ  ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา  22/02/2564 00:00:00
48  พ.ต.อ.คเชนท์ เสตะปุตตะ  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา  22/02/2564 00:00:00
49  นางรุจาภา เนติภัทรรักษ์  ประธานกรรมการดำเนินการ  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  22/02/2564 00:00:00
50  น.อ.ชำนาญ พวงเพชร  ประธานกรรมการเงินกู้  กองการฝึก กองเรือยุทธการ  19/02/2564 00:00:00
51  นายบุญรอด บุญเหลือ  ประธานกรรมการ  ครูระยอง  18/02/2564 00:00:00
52  นายนุสนธิ์ ตะเวทีกุล  ประธานกรรมการเงินกู้  ครูระยอง  18/02/2564 00:00:00
53  นายธงชัย ขวัญบุรี  กรรมการ/เลขานุการสหกรณ์  ครูระยอง  18/02/2564 00:00:00
54  ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  18/02/2564 00:00:00
55  เลขานุการคณะกรรมการ  เลขานุการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  18/02/2564 00:00:00
56  น.อ.สุรพงษ์ เชาว์เพชรไพโรจน์  กรรมการ  กองการฝึก กองเรือยุทธการ  18/02/2564 00:00:00
57  นายนิมิตร หงสนันท์  ประธานฝ่ายเงินกู้  ครูน่าน  17/02/2564 00:00:00
58  นายสุทัศน์ ปันสอน  กรรมการเงินกู้  ครูน่าน  17/02/2564 00:00:00
59  นายธัชชัย ไชยโย  กรรมการเงินกู้  ครูน่าน  17/02/2564 00:00:00
60  นายณรงค์ สิทธิลภ  กรรมการเงินกู้  ครูน่าน  17/02/2564 00:00:00
หมายเหตุ:
ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ดูรายชื่อได้ที่แว่นขยาย


 

 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188  E-mail:
contact@fsct.com