บริการสัมมนาและฝึกอบรม

ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา   
  [กลับหน้าหลักสูตร]
ใบตอบรับโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร อบรม “คณะกรรมการอำนวยการ”
ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2564
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สหกรณ์ออมทรัพย์...จำกัด การชำระเงิน วันที่สมัคร
1  นายพิทักษ์ สุจิตตกุล  กรรมการและเลขานุการ  ครูกาฬสินธุ์  28/11/2564 11:01:14
2  นายสุเนตร ทองคำ  ผู้จัดการ  ครูกาฬสินธุ์  28/11/2564 11:01:14
3  นายสมบัติ มุกดา  รองประธาน  มหาวิทยาลัยศิลปากร  26/11/2564 12:26:54
4  นายเอกวิทย์ บุญคุ้ม  กรรมการเงินกู้  โรงพยาบาลศรีสะเกษ  25/11/2564 14:10:11
5  นายเชาวลิต พงษ์สุระ  กรรมการเงินกู้  โรงพยาบาลศรีสะเกษ  25/11/2564 14:10:11
6  นางกุลณัฏฐา กิระปรมีพงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก  โรงพยาบาลศรีสะเกษ  25/11/2564 14:10:11
7  นายยุทธศาสตร์ พรหมภักดี  รองประธานกรรมการ  ครูสกลนคร  23/11/2564 09:40:01
8  นายไข จันโท  เลขานุการ  ครูสกลนคร  23/11/2564 09:40:01
9  นายนิพัทธ์ เหลืองดำรงค์  ประธานกรรมการ  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  23/11/2564 09:02:39
10  นายสิทธิพร มีเสถียร  รองประธานฯ  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  23/11/2564 09:02:39
11  นายเสนอ วิสุทธนะ  เลขานุการ  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  23/11/2564 09:02:39
12  นายมานัต บุญเขียว  กรรมการ  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  23/11/2564 09:02:39
13  นายไพศาล มะลิทอง  กรรมการ  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  23/11/2564 09:02:39
14  พล.ต.ท.ธนากรศิริอัฐ  ที่ปรึกษา  ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตำรวจ  22/11/2564 15:16:15
15  พันเอกอัศวิน อินทนนท์  เลขานุการสหกรณ์  หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  22/11/2564 13:37:30
16  รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์  ประธานกรรมการ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  22/11/2564 11:42:31
17  รศ.ดร.คณิต วัฒนวิเชียร  กรรมการ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  22/11/2564 11:42:31
18  ร.ต.ต.นิวัตร แก้วกลาง  กรรมการ/เลขานุการ  ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44  20/11/2564 14:40:42
19  นางสาวเปี่ยมสุข ยับมันบริบูรณ์  เลขานุการ  กลุ่มบริษัทพรีเมียร์  19/11/2564 14:06:30
20  นางสาวสมบูรณ์ ลิ้มติ้ว  ผู้จัดการ  กลุ่มบริษัทพรีเมียร์  19/11/2564 14:06:30
21  พันโทโสมนัส มาลาวงษ์  รองประธานกรรมการ  สื่อสารทหาร  18/11/2564 13:44:56
22  ร้อยเอกสมจินต์ บุตระ  กรรมการและเลขานุการ  สื่อสารทหาร  18/11/2564 13:44:56
23  นายสมบัติมุกดา  รองประธานกรรมการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  13/11/2564 20:29:11
24  นางนงลักษณ์ ศรีปัญญา  รองประธานกรรมการ  ครูขอนแก่น  12/11/2564 17:11:53
25  นางนภกช สาคร  กรรมการ  ครูขอนแก่น  12/11/2564 17:11:53
26  นายจุมพล อุ่นตา  กรรมการ  สาธารณสุขยโสธร  11/11/2564 15:01:08
27  นายกฤษณ์พิสิษฐ์ พิมพ์ภาค  กรรมการ  สาธารณสุขยโสธร  11/11/2564 15:01:08
28  นางจารุณี สุธีร์  กรรมการ  สาธารณสุขยโสธร  11/11/2564 11:52:43
29  นางอุไรรักษ์ ผาชา  กรรมการ  สาธารณสุขยโสธร  11/11/2564 11:52:43
30  นางอรวรรณ แสงทอง  กรรมการ  สาธารณสุขยโสธร  11/11/2564 11:52:43
31  นายอำพล เศลารักษ์  รองประธานฯ  สาธารณสุขยโสธร  11/11/2564 11:48:49
32  นายประสาร ศรีวะสุทธิ์  รองประธานฯ  สาธารณสุขยโสธร  11/11/2564 11:48:49
33  นายวราชัย สมคะเณย์  รองประธานฯ  สาธารณสุขยโสธร  11/11/2564 11:48:49
34  นายไมตรี ทองสถิตย์  รองประธานฯ  สาธารณสุขยโสธร  11/11/2564 11:48:49
35  นายธนกร วอทอง  กรรมการและเลขานุการ  สาธารณสุขยโสธร  11/11/2564 11:48:49
36  นายแสงชัย พงศ์พิชญ์พิทักษ์  ประธานกรรมการ  สาธารณสุขแพร่  10/11/2564 10:53:25
37  นายอดิศักดิ์ อากรสกุล  รองประธานกรรมการ  สาธารณสุขแพร่  10/11/2564 10:53:25
38  นางนางวัชลี อินต๊ะสงค์  รองประธานกรรมการ  สาธารณสุขแพร่  10/11/2564 10:53:25
39  นายประภากร เวียงยา  เหรัญญิก  สาธารณสุขแพร่  10/11/2564 10:53:25
40  นางไพรวรรณ เขื่อนแก้ว  เลขานุการ  สาธารณสุขแพร่  10/11/2564 10:53:25
41  นายณัฐพล พิพิธ  รองประธานสหกรณ์  อุบลรักษ์ ธนบุรี  10/11/2564 09:46:26
42  นางสาววริณพร พุฒพันธ์  เลขานุการ  อุบลรักษ์ ธนบุรี  10/11/2564 09:46:26
43  นายเผ่าพันธุ์ รัตนางกูร  ประธานกรรมการ  บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย  09/11/2564 10:44:48
44  นายอาริยะ บุญเกตุ  ประธานกรรมการ  สาธารณสุขกำแพงเพชร  08/11/2564 12:14:07
45  นายเอกวุฒิ แตงดารา  เลขานุการ  สาธารณสุขกำแพงเพชร  08/11/2564 12:14:07
46  นายโสภณ บุญพรหม  ประธานกรรมการ  สาธารณสุขปัตตานี  03/11/2564 10:04:00
47  นายสุรชัย รุ่งเรืองกุลวนิช  กรรมการและเลขานุการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  26/10/2564 18:16:02
48  นางสาวศิรินทร ภูยาธร  ประธานกรรมการ  ของพนักงานโรงแรมอโนมา  26/10/2564 11:08:18
หมายเหตุ:
การชำระค่าลงทะเบียน กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม โดยการโอนเงิน เข้าบัญชี “ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด” เลขที่บัญชี 193-1-13914-8 บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาวงศ์สว่าง และกรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินไปยัง ฝ่ายพัฒนาบุคลากรฯ ชสอ. ทางโทรสารหมายเลข 0 2496 1177, 0 2496 1188 โดยระบุชื่อสหกรณ์ให้ชัดเจน
ก่อนวันที่ 15 ธันวาคม 2564*


 

 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188  E-mail:
contact@fsct.com