บริการสัมมนาและฝึกอบรม

ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา   
  [กลับหน้าหลักสูตร]
ใบตอบรับโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร เรื่อง “จับสัญญาณการบริหารเงินและการลงทุนยุค Stagflation"
ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2565
ณ ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สหกรณ์ออมทรัพย์...จำกัด การชำระเงิน วันที่สมัคร
1  พ.ต.อ.สุพจน์ จงอุตส่ห์  กรรมการ  ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี  19/09/2565 12:14:08
2  นายฐิติพงศ์ สมบูรณ์ศิลป์  กรรมการดำเนินการ  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  16/09/2565 12:45:21
3  นางสาวคนิตฐา สุพรรณสาย  ผู้ช่วยผู้จัดการ  โรงพยาบาลอำนาจเจริญ  16/09/2565 09:08:20
4  นางสาวอาธิยา ตันติเจริญศิลป์  จนท.การเงิน  โรงพยาบาลอำนาจเจริญ  16/09/2565 09:08:20
5  นายอธิชาติ สวัสดี  รองประธานกรรมการคนที่ 1  ครูนนทบุรี  13/09/2565 16:19:55
6  นายบุญส่ง เงางาม  รองประธานกรรมการคนที่ 3  ครูนนทบุรี  13/09/2565 16:19:55
7  นายประสาน  กรรมการ  กทม.  13/09/2565 14:54:49
8  นายสำเริง บุญโต  ประธานกรรมการ  คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  12/09/2565 10:34:54
9  นางชัญญาวีร์ พ่อค้า  ผู้จัดการ  คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  12/09/2565 10:34:54
10  นายธนกฤษณ์ อุ่นสมบัติ  ผู้จัดการสหกรณ์ฯ  ครูนครสวรรค์  12/09/2565 08:48:14
11  นางชุติกาญจน์ มั่นเรืองศรี  รองผู้จัดการฯ  ครูนครสวรรค์  12/09/2565 08:48:14
12  นางบุศรินทร์ ประดงนึก  หัวหน้าฝ่ายการเงินฯ  ครูนครสวรรค์  12/09/2565 08:48:14
13  นายสมกิจ บุญผ่อง  รองประธานกรรมการ  ครูนครสวรรค์  12/09/2565 08:45:57
14  นายประพันธ์ ชื่นชาติ  กรรมการและเลขานุการ  ครูนครสวรรค์  12/09/2565 08:45:57
15  นายคนึง เกตุปาน  กรรมการ  ครูนครสวรรค์  12/09/2565 08:45:57
16  นายณสรวง ผิวผ่อง  กรรมการ  ครูนครสวรรค์  12/09/2565 08:45:57
17  นายฎนณภพ สุริชัยข์  กรรมการและเหรัญญิก  ครูนครสวรรค์  12/09/2565 08:45:57
18  นายมานัต บุญเขียว  กรรมการดำเนินการ  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  09/09/2565 08:53:30
19  นางสาวธิดา ด้วงมะโน  รองผู้จัดการ  ครูเชียงใหม่  08/09/2565 16:50:47
20  นางเยาวณา กันทะมา  รองผู้จัดการ  ครูเชียงใหม่  08/09/2565 16:50:47
21  นางสาววาทินี กันทะทิพย์  เจ้าหน้าที่บัญชี  ครูเชียงใหม่  08/09/2565 16:50:47
22  นางสาวพิมพ์ทิพย์ พงศ์วีรกวิน  เจ้าหน้าที่การเงิน  ครูเชียงใหม่  08/09/2565 16:50:47
23  นายเมืองสัญ พันโยพร  ผู้จัดการสหกรณ์  โตชิบาแคเรียร์(ประเทศไทย)  08/09/2565 14:01:46
24  นายพรชัย พิพฒน์ดำรงกุล  กรรมการดำเนินการ  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  08/09/2565 12:01:50
25  นายอำนาจ ม่วงมี  กรรมการดำเนินการ  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  08/09/2565 12:01:50
26  นายนิวัฒน์ ช่วยเชษฐ  กรรมการดำเนินการ  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  08/09/2565 12:01:50
27  นายคุณานนท์ ปั้นศุข  กรรมการดำเนินการ  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  08/09/2565 12:01:50
28  นางทัศนีย์ ใหลสกุล  ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  08/09/2565 12:01:50
29  นางจันทร์จิรา บุตรชาลี  ผู้จัดการ  สาธารณสุขเลย  07/09/2565 16:02:18
30  นายณัฐวุุฒิ ไชยชูลี  ประธานกรรมการ  นครหาดใหญ่  07/09/2565 14:05:19
31  ดร.สุมณฑา ประสงค์ศรี  ผู้จัดการ  การยางแห่งประเทศไทย  07/09/2565 11:49:25
32  นายประดับ ปรีพูล  รองประธานกรรมการคนที่ 3  สาธารณสุขกาฬสินธุ์  06/09/2565 09:19:34
33  นายวัชรากร ดอนหัวบ่อ  กรรมการ  สาธารณสุขกาฬสินธุ์  06/09/2565 09:19:34
34  นางอภิญญา กองอุดม  กรรมการ  สาธารณสุขกาฬสินธุ์  06/09/2565 09:19:34
35  นายประดับ ปรีพูล  รองประธานกรรมการคนที่ 3  สาธารณสุขกาฬสินธุ์  06/09/2565 09:16:22
36  นายวัชรากร ดอนหัวบ่อ  กรรมการ  สาธารณสุขกาฬสินธุ์  06/09/2565 09:16:22
37  นางชญาดา วงษา  ผช.ผจก.ฝ่ายการเงินและบัญชี  สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  05/09/2565 11:18:44
38  นายธรรมรงค์ ใจสมคม  รองประธานกรรมการคนที่2  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  05/09/2565 09:32:34
39  นายประทีป พงษ์สวัสดิ์  กรรมการและเหรัญญิก  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  05/09/2565 09:32:34
40  นางนงคราญ ตั้งขจรศักดิ์  รองผู้จัดการ  ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24  25/08/2565 10:31:11
หมายเหตุ:
1. ค่าลงทะเบียนสุทธิ 2,500.- บาท/คน /ไม่รวมค่าที่พัก
2. ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาทางโทรสารหมายเลข 0 2496 1177, 0 2496 1188 ไปยัง ชสอ. ภายในวันที่ 19กันยายน 2565* ทั้งนี้ ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัคร หากมีผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการสัมมนาครบจำนวน ก่อนวันครบกำหนดส่งใบตอบรับ
3. ผู้เข้ารับการสัมมนาสามารถตรวจสอบรายชื่อก่อนวันจัดสัมมนาได้ที่ www.fsct.com และหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวินัย พัฒนรังษิวัฒนา ฝ่ายพัฒนาบุคลากรฯ ชสอ.โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 309, 311
4. การจองที่พัก ผู้เข้ารับการสัมมนาสามารถติดต่อจองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรม รายละเอียดการจองที่พักในเอกสารโครงการตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว


 

 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188  E-mail:
contact@fsct.com