บริการสัมมนาและฝึกอบรม

ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา   
  [กลับหน้าหลักสูตร]
ใบตอบรับโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร กรรมการดำเนินการใหม่ รุ่นที่ 28
ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2566
ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สหกรณ์ออมทรัพย์...จำกัด การชำระเงิน วันที่สมัคร
1  นางสาวนวลสวาท หิรัญสกลวงศ์  ประธานกรรมการ  พระจอมเกล้าลาดกระบัง [100282]  25/05/2566 15:52:15
2  นายทัศนะ ธัญญเจริญ  กรรมการ  พระจอมเกล้าลาดกระบัง [100282]  25/05/2566 15:52:15
3  นายสุปรีชา จงทอง  กรรมการ  พระจอมเกล้าลาดกระบัง [100282]  25/05/2566 15:52:15
4  นางสมัย ลุกิเลศ  ผู้ช่วยเหรัญญิก  พระจอมเกล้าลาดกระบัง [100282]  25/05/2566 15:52:15
5  นางณัฐธิดา เปรมเพ็ชร  ผู้ช่วยเลขา  พระจอมเกล้าลาดกระบัง [100282]  25/05/2566 15:52:15
6  นางสาวชื่นสุมณ อนันตพงษ์  กรรมการ  พระจอมเกล้าลาดกระบัง [100282]  25/05/2566 15:55:12
7  นางสาวนิภาพร เจริญผ่อง  กรรมการ  พระจอมเกล้าลาดกระบัง [100282]  25/05/2566 15:55:12
8  นางสาวกันยภัทร ทองมา  กรรมการ  พระจอมเกล้าลาดกระบัง [100282]  25/05/2566 15:55:12
9  นางอัญชลี แก้วรักษ์  กรรมการ  พระจอมเกล้าลาดกระบัง [100282]  25/05/2566 15:55:12
10  นางสาวนิภาพร ยลสวัสดิ์  กรรมการ  พระจอมเกล้าลาดกระบัง [100282]  25/05/2566 15:55:12
11  นางสาวรุ่งทิวา กิจเจริญ  กรรมการ  พระจอมเกล้าลาดกระบัง [100282]  25/05/2566 15:56:16
12  นายประสาท ครามบุตร  กรรมการดำเนินการ  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ [100241]  26/05/2566 10:35:39
13  นายสงวน สุขเอิบ  กรรมการดำเนินการ  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ [100241]  26/05/2566 10:35:39
14  นางพิณีวรรณ์ บูรณ์เจริญ  กรรมการ  อนามัยสุรินทร์ [100122]  01/06/2566 15:02:17
15  นางสาววิภาพร วรัมมานุสัย  ผู้จัดการ  อนามัยสุรินทร์ [100122]  01/06/2566 15:02:17
16  ภก.ธนินทร อุดมสินานนท์  กรรมการ  อนามัยสุรินทร์ [100122]  01/06/2566 15:02:17
17  นายวิสันต์ สาศิริ  กรรมการ  อนามัยสุรินทร์ [100122]  01/06/2566 15:02:17
18  นางสาวธัญนันท์ รุ่งเรือง  กรรมการ  อนามัยสุรินทร์ [100122]  01/06/2566 16:36:36
19  นางสาวปานหทัย ศรีสมุทร  กรรมการ  กระทรวงยุติธรรม [100886]  02/06/2566 10:31:56
20  นางยุฆมาส เขียวบำรุง  กรรมการ  กระทรวงยุติธรรม [100886]  02/06/2566 10:31:56
หมายเหตุ:
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต้องเป็นกรรมการดำเนินการ ที่ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้


 

 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188  E-mail:
contact@fsct.com