ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้เปิดให้สหกรณ์สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นความต้องการของท่านว่า ต้องการให้ ชสอ.จัดฝึกอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่ท่านเรียกร้อง โดยท่านสามารถส่ง E-mail ได้ที่ฝ่ายวิชาการหรือ
E-mail :  atchara@fsct.com


ตัวอย่างหลักสูตรอบรมสัมมนา


- การวางแผนการดำเนินงานสหกรณ์
- การจัดองค์กรสหกรณ์
- การควบคุมภายใน
- การบริหารการเงิน
- การบริหารสินเชื่อ
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการบริหาร
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์
- ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติของสหกรณ์
- การสื่อสารและมารยาท
- การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
- งานในหน้าที่ตาม Job Description
- การปฏิบัติงานตาม Work Flow Chart
- การประชาสัมพันธ์
- การวิเคราะห์ปรัชญาสหกรณ์
- การสื่อสารคุณภาพ
- กฎหมาย ข้อบังคับ
- บุคลิกภาพของผู้บริหารสหกรณ์
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การนำเสนอผลงานต่อผู้บริหาร
- กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
- ความหมายและความสำคัญของการจัดการสหกรณ์
- หลักการดำเนินงานของสหกรณ์
- การจัดประชุม
- การประเมินผลงาน
- การฝึกอบรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
- วิวัฒนาการสหกรณ์ในประเทศไทย
- การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทย