ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง สัมมนา/อบรม ผ่านอินเตอร์เน็ต


Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 4 in C:\AppServ\www\fsct\learning\register.php on line 381

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 4 in C:\AppServ\www\fsct\learning\register.php on line 387

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 4 in C:\AppServ\www\fsct\learning\register.php on line 388

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 4 in C:\AppServ\www\fsct\learning\register.php on line 389
   

หลักสูตร->


  ชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ จำกัด
  ตั้งอยู่เลขที่   ถนน แขวง/ตำบล
  อำเภอ    จังหวัด   รหัสไปรษณีย์
  โทรศัพท์  *        E-mail

มีความประสงค์ส่งผู้เข้าสัมมนาในหัวข้อดังกล่าว ดังนี้
1 ชื่อ/นามสกุล *
ตำแหน่ง
พักเดี่ยว
พักคู่
ไม่พัก
2 ชื่อ/นามสกุล
ตำแหน่ง
พักเดี่ยว
พักคู่
ไม่พัก
3 ชื่อ/นามสกุล
ตำแหน่ง
พักเดี่ยว
พักคู่
ไม่พัก
4 ชื่อ/นามสกุล
ตำแหน่ง
พักเดี่ยว
พักคู่
ไม่พัก
5 ชื่อ/นามสกุล
ตำแหน่ง
พักเดี่ยว
พักคู่
ไม่พัก
  ชื่อ/นามสกุล ผู้สั่งสำรองที่นั่ง
ตำแหน่ง
พักเดี่ยว
พักคู่
ไม่พัก
อัตราค่าลงทะเบียนตามที่แจ้งในหลักสูตร
อัตราค่าห้องพัก
  พักเดี่ยว จำนวน   ท่าน ท่านละ   บาท 
  พักคู่ จำนวน      ท่าน ท่านละ   บาท 
 ไม่พัก จำนวน     ท่าน ท่านละ    บาท 

หมายเหตุ: สหกรณ์ที่มิได้เป็นสมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ คิดค่าลงทะเบียนเพิ่มท่านละ 500 บาท          
                : กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าสัมมนากับ ชสอ. ทางโทรสารหมายเลข 02496 1188, 0 2496 1177
                  หรือโทรศัพท์หมายเลข 02 496 1199 ต่อ 308-311
 

 

 

 

 1.สำรองที่นั่งด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ ชสอ...........
เวลาทำการ  ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. 

2.สำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ ได้ทุกวันตลอด 24 ชม.

3.สำรองที่นั่งทางอีเมล์ info@fsct.com

4.สำรองที่นั่งทางโทรศัพท์/แฟกซ์
เวลาทำการ  ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. 
โทร :0-2496-1199 ต่อ 308-311
แฟกซ์ : 0-2496-1177
5.สำรองที่นั่งทางไปรษณีย์
ส่งชื่อที่อยู่และธนาณัติ มาที่
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
 
1. เงินสด
ชำระเงินสดให้กับพนักงาน ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ ชสอ.......

2. เช็คเงินสด
สั่งจ่าย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 

3. ธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน
สั่งจ่าย ปณ.บางซื่อ 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

4. โอนเงินผ่านธนาคาร
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี :
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาบางกรวย 109-1-49397-9
 
* เมื่อท่านส่งเงินชำระแล้ว กรุณาแจ้งเป็นหนังสือพร้อมสำเนาการโอนเงิน มายังชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ด้วย
 

     Go to Top !

[ฝ่ายวิชาการ] - ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร 0-2496-1199 ต่อ 308-311  โทรสาร 0-2496-1177, 0-2496-1188