หน้าหลัก  
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
กองทุน กสจ.  
คณะกรรมการกองทุน  
สมาชิกกองทุน  
การประชุมใหญ่สมาชิก  
ผลการดำเนิงาน  
จุลสาร กสจ.  
เอกสารและสื่อเผยแพร่  
บทความ กสจ.  
ติดต่อเรา  

ชุดที่ 2

นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัดนายเสกสรร สุภาสวัสดิ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
สอ.ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จก.


นายมาโนช ภู่ระยับ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จก.นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จก.


นายนโนชัย สุดจิตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สอ.ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จก.

นายชาติ ฟ้าปกาสิต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย จก.

นางสาววรวรรณ  ส่องพลาย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สอ.สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จก.


นางน้ำฝน สัมดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย


นางสาววันทนา นันทศรี
กรรมการ
สอ.ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จก.นางประชุม สวัสดิชัย

กรรมการ

สอ.พนักงานการประปานครหลวง จก.


นางมานิตา พุ่มไสว
กรรมการ
สอ.โรงเรียนเอกชน จก.


นายสมจิตร โพธิหน่อทอง
กรรมการ

สอ.พนักงานฝาจีบ จก.


นายเกษมศิรัชต์  คำเสน
กรรรมการ

สอ.พนักงานฝาจีบ จก.

นางดวงเดือน  สายสมบัติ
กรรรมการ
สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จก.

นางสาวมณีรัตน์ มั่นกิจเจริญ
กรรรมการและเลขานุการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

 

Copyright ©2009
Website designed by: Jadad