หน้าหลัก  
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
กองทุน กสจ.  
คณะกรรมการกองทุน  
สมาชิกกองทุน  
การประชุมใหญ่สมาชิก  
ผลการดำเนินงาน  
จุลสาร กสจ.  
เอกสารและสื่อเผยแพร่  
บทความ กสจ.  
ติดต่อเรา  


เอกสารและสื่อเผยแพร่
  เอกสาร/แบบฟอร์มดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2556
เอกสารหมายเลข1 ตัวอย่างรายงานการประชุม
เอกสารหมายเลข2 หนังสือขอเข้าร่วมกองทุน
เอกสารหมายเลข3 ตัวอย่างข้อบังคับกองทุน
เอกสารหมายเลข4 ใบสมัครสมาชิกและหนังสือแต่งตั้งผู้รับประโยชน์
เอกสารหมายเลข5 เอกสารประกอบการจดทะเบียนกองทุน

การออมเพื่ออนาคตผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
แบบฟอร์มแก้ไขอัตราเงินสะสม
แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและแต่งตั้งผู้รับประโยชน์
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เลือกแผนการลงทุนโดยสมัครใจ
ใบแจ้งงวดการจ่ายค่าจ้างประจำปี
ใบสรุปรายการนำส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ใบนำฝากพิเศษนำส่งเงินสะสม สมทบ บัญชีธนาคารกสิกรไทย
แบบขอคืนเงินกองทุนที่นำส่งเกิน
แบบแจ้งสมาชิกหยุดการนำส่งเงินเข้ากองทุนชั่วคราว
แบบแจ้งสมาชิกใหม่ / แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก
แบบสมาชิกแจ้งเปลี่ยนแผนการลงทุน
แบบแจ้งสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ
แบบแจ้งความประสงค์ขอคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
แบบขอรับเงินเป็นงวดสำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุ
แบบขอเปลี่ยนแปลง / ยกเลิกการรับเงินเป็นงวด
แบบแจ้งโอนย้ายสมาชิกออก
แบบแจ้งรับโอนสมาชิกเข้ากองทุน
   
  คู่มือแนะแนวการปฏิบัติงานทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ภาคผนวก1 แบบฟอร์มต่างๆ ในการดำเนินงาน
ภาคผนวก2 ตัวอย่าง Format File ประเภทต่างๆ
ภาคผนวก3 เอกสารเพื่อประกอบการดำเนินการต่างๆ
หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้จัดทำงานทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
   
Copyright ©2009
Website designed by: Jadad