สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของกลุ่มชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

1) ประกาศการรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 1/2555 ( A.pdf )

1.1 ใบสมัครสมาชิก ( A1.pdf )

1.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน รอบ 1/2555 - สำหรับศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. ( A2.pdf )

1.3 คู่มือการใช้งาน Web Application ( A3.pdf )

1.4 คู่มือการออกรายงานฌาปนกิจ ( A4.pdf )

1.5 คู่มือการติดตั้ง Firefox ( A5.pdf )

1.6 แบบสำรวจข้อมูลศูนย์ประสานงาน ( A6.pdf )

2) ขั้นตอนการสมัครเป็นศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. ( B.pdf )

2.1 ใบตอบรับเป็นศูนย์ประสานงาน ( B1.pdf )

2.2 แบบฟอร์มใบแต่งตั้งคณะกรรมการ ( B2.doc )

2.3 รูปแบบตรายาง, ใบเสร็จ และที่อยู่ ( B3.pdf )

2.4 Logo ( B4.jpg )

3) ขั้นตอนการดำเนินงาน เมื่อสมาชิกเสียชีวิต ( C.pdf )

3.1 แบบแจ้งข้อมูลสมาชิกเสียชีวิตเบื้องต้น ( C1.pdf )

3.2 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และแบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ( C2.doc )

3.3 แบบรายงานการอนุมัติจ่ายเงินค่าสงเคราะห์ ( C3.xls )

4) เอกสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

4.1 รายชื่อคณะกรรมการ ชุดที่ 1/2554 ( E1.pdf )

4.2 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน และ ข้อบังคับ ( E2.pdf )

4.3 หนังสือแจ้งลาออกจากสมาชิก ( E3.pdf )

4.4 ขอความร่วมมือส่งรายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต และลาออก ( E4.jpg )

4.5 ตารางสรุปจำนวนสมาชิกที่เสียชีวิต ลาออก และการจ่ายเงินสงเคราะห์ ( E5.jpg )

4.6 รายงานการเสียชีวิต ( E6.pdf )

4.7 รายงานการลาออก ( E7.pdf )

4.8 แบบพิมพ์รายงานการเสียชีวิต และลาออก ( E8.xls )