canada goose cyber monday

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ กลุ่มสถานประกอบการ (สสอป.)

- ขยายเวลารับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นวันที?1 ??-15 ธันวาค? 54
 
- ใบสมัค?หนังสือให้ความยินยอมหักเงินและหนังสือมอบผู้รับผลประโยชน์ (tec001.pdf)

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ (tec002.pdf)

- ข้อบังคั?(tec003.pdf)

- รายชื่อคณะกรรมกา?(tec004.pdf)

- ใบตอบรับเป็นศูนย์ประสานงาน (tec005.pdf)

- ใบสมัครสมาชิกประเภทสมทบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไท? (สสอค.) (tec006.pdf)

- ขั้นตอนการดำเนินงานของศูนย์ประสานงาน (tec007.pdf)

- หนังสื?ยืนยันข้อมูลสมาชิก (tec008.doc)

- หนังสือนำส่งเงินค่าสมัคร ค่าบำรุงรายป? และเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า (tec009.doc)

- ตัวอย่าง ตรายางศูนย์ประสานงาน? (tec010.doc)

- ประกาศรายชื่อศูนย์ประสานงานรอบที?/2554 แล?รอบที่2/2554 (tec011.pdf)

ตัวอย่าง ร่างประกาศ

- เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้มีอำนาจลงรายมือชื่อศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย?......จำกั? (tec012.pdf)

ประกาศจา?สสอป.

- รายนามสมาชิกที่ถึงแก่กรรมเดือน มิ.? - ?? 54

- คู่มือการใช้งานเว็?Application

- ชื่อและที่ติดต่อสมาคมภาษาไทย แล?ภาษาอังกฤษ

- หนังสือแจ้งการลาออ?/a>