canada goose cyber monday

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ กลุ่มราชการไทย (สส?รท.)
2.หนังสือประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ราชการไท?/a>
3.เอกสารขั้นตอนการรับสมัคร สส?รท.
4.ประกาศปรับปรุงปฏิทิน สส?รท.
5._แบบฟอร์ม_ ใบสมัค?สส?รท.
6._แบบฟอร์ม_ ใบรับรองแพทย์_สส?รท_
7._แบบฟอร์ม_ หนังสือยินยอมให้หักผลประโยชน์_สส?รท
8._แบบฟอร์ม_ หนังสือสมัครสมาชิกสมทบครูไทย
9.ข้อบังคั?_แก้เพิ่มเติมครั้งที่ 1
10.ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนฌาปนกิจสงเคราะห?/a>
11.??1
12.รายชื่อคณะกรรมการ_สส?รท_
13.หนังสือนำส่งนายทะเบียน-นำส่งเงิน_รอ? ปี 55_
14.เอกสารของสมาชิกที่เสียชีวิตมีดังนี?
- แบบฟอร์ม_ คำขอรับเงินสงเคราะห์ _หน้า1-4
- (แบบฟอร์ม) การอนุมัติจ่ายเงินค่าสงเคราะห์
15._แบบฟอร์ม_ แจ้งข้อมูลสมาชิกเสียชีวิตเบื้องต้น
16._แบบฟอร์ม_ หนังสือแจ้งการลาออกจากการเป็นสมาชิ?
17.คู่มือการติดตั้งโปรแกรมต่างๆของสมาคม
- คู่มือการใช้งา?Web Application
- คู่มือการออกรายงาน ฌาปนกิ?/a>
- คู่มือการติดตั้ง Firefox
18.การรับสมัครสมาชิ? สส?รท.รอบที่ 1/2555อายุไม่เกิ?60 ปี(รับสมัคร 1 ตุลาคม ?15 ธันวาค?2554)
19.รายชื่อสมาชิกสมาคม สส?รท ที่เสียชีวิตในช่วงระหว่า? 1 มิ?-16 พย.54
20.สรุปตารางการเสียชีวิตและการจ่ายเงินสงเคราะห์
21.หนังสือการขยายเวลารับสมัครสมาชิกสมาคมราชการไทย

22.ประกาศ เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ตรวจบัญชี สส?รท. ประจำป?2555