บริการสัมมนาและฝึกอบรม

ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา   
  [กลับหน้าหลักสูตร]
ใบตอบรับโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการและผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 9
วันที่ 15-18 และวันที่ 20-22 ม.ค. 2563
ณ โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สหกรณ์ออมทรัพย์...จำกัด การชำระเงิน วันที่สมัคร
1  นายวินัย ทองรอด  รองประธานกรรมการ  ครูสุราษฎร์ธานี  00/00/543
2  นายวีระศักดิ์ ศรีบุรุษ  รองประธานกรรมการ  ครูสุราษฎร์ธานี  00/00/543
3  นายธนาวุฒิ รักษ์หนู  กรรมการ  ครูสุราษฎร์ธานี  00/00/543
4  นายพูนศักดิ์ นาคครื้น  กรรมการ  ครูสุราษฎร์ธานี  00/00/543
5  นายมานะ ชัยชนะ  กรรมการ  ครูสุราษฎร์ธานี  00/00/543
6  นายสมชาย จินตนพันธ์  กรรมการ  ครูสุราษฎร์ธานี  00/00/543
7  นายสำราญ ชูช่วยสุวรรณ  กรรมการ  ครูสุราษฎร์ธานี  00/00/543
8  นายอำนวย พุทธมี  กรรมการและเลขานุการ  ครูกรมสามัญศึกษา  00/00/543
9  นายเพชรรัตน์ หิรัญชาติ  กรรมการ  ครูกรมสามัญศึกษา  00/00/543
10  นายเอกรินทร์ พุทธรังศรี  กรรมการ  ครูกรมสามัญศึกษา  00/00/543
11  นายประจักษ์ ชูศรี  ที่ปรึกษา  ครูปัตตานี  00/00/543
12  นายคมสันต์ หนองตรุด  กรรมการและเลขานุการ  ครูตรัง  00/00/543
13  นายสุวิทย์ ฟองโหย  สมาชิกสหกรณ์  ครูตรัง  00/00/543
14  นางประสาทพร จิรัฏฐิติกาล  รองประธานกรรมการ  ครูลพบุรี  00/00/543
15  นายวิเชียร พูลพงษ์  รองประธานกรรมการ  ครูลพบุรี  00/00/543
16  นายซากี สะมะแอ  กรรมการ  ครูนราธิวาส  00/00/543
17  นายมะนาเซร์ แมแล  กรรมการ  ครูนราธิวาส  00/00/543
18  นายประเวศ คำหงส์  รองประธานกรรมการ  ครูชลบุรี  00/00/543
19  นายวิเชียร รัตนญาติ  รองประธานกรรมการ  ครูยะลา  00/00/543
20  นายฉลอง แก้ววิจิตร  เหรัญญิก  ครูยะลา  00/00/543
21  นางรัชนี กาญจนานุชิต  ผู้จัดการ  ครูยะลา  00/00/543
22  นางพิทยาภรณ์ ดำรงกุลรัตน์  กรรมการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  00/00/543
23  นายประเสริฐ ประทุมศรี  รองประธานกรรมการ  ครูพัทลุง  00/00/543
24  นางอำไพ ชูสังข์  รองประธานกรรมการ  ครูพัทลุง  00/00/543
25  นายจเร มากสง  กรรมการ  ครูพัทลุง  00/00/543
26  นางจิตทยา จันทร์ดำ  กรรมการ  ครูพัทลุง  00/00/543
27  นายประเทือง จุลนันโท  ผู้จัดการ  ครูพัทลุง  00/00/543
28  ร้อยตำรวจเอกหญิง ลภัส บุญเรือง  กรรมการ  ตำรวจสุราษฎร์ธานี  00/00/543
29  นายพิพัตน์ เสนาพิทักษ์กุล  กรรมการ  ครูสงขลา  00/00/543
30  นายสมพงษ์ ช่วยเนียม  กรรมการ  ครูสงขลา  00/00/543
31  นายวิเชียร ปลื้มคิด  รองประธานกรรมการ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  00/00/543
32  ร้อยตำรวจเอก สุชาติ บัวกิ่ง  ประธานกรรมการ  ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส  00/00/543
33  นางจุไรรัตน์ มโนมัยอุดมพร  ผู้จัดการ  ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส  00/00/543
34  นางพลับพลึง กกรัมย์  กรรมการ  โรงพยาบาลสุรินทร์  00/00/543
35  นางดารณี สินวิบูลย์รัตน์  ผู้จัดการ  โรงพยาบาลสุรินทร์  00/00/543
36  พันตำรวจตรี วันไชย หอมหวล  ประธานกรรมการ  ตำรวจกระบี่  00/00/543
37  ดาบตำรวจ สมเพชร เกษมุล  กรรมการ  ตำรวจกระบี่  00/00/543
38  นางสุวิภา จันทร์สุข  ผู้จัดการ  ตำรวจกระบี่  00/00/543
39  รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์  ประธานกรรมการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  00/00/543
40  ดาบตำรวจ สัญญา มุสิแดง  กรรมการ  ตำรวจนครศรีธรรมราช  00/00/543
41  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี สรรพานิช  ประธานกรรมการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  00/00/543
42  นางเขมจิราฑ์ โชติการ  กรรมการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  00/00/543
43  นายเดโช ชะตารัตน์  กรรมการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  00/00/543
44  ร้อยตำรวจตรี อรุณ โอมณี  ประธานกรรมการ  ตำรวจสตูล  00/00/543
45  ดาบตำรวจ อุดม ชายแก้ว  รองประธานกรรมการ  ตำรวจสตูล  00/00/543
46  นางสาววาสนา โชคสมัย  ผู้จัดการ  ตำรวจสตูล  00/00/543
47  นายจำลอง แก้วพิทยานนท์  ประธานกรรมการ  สาธารณสุขสงขลา  00/00/543
48  นายสมชาย ประดิษฐ์อำนวย  รองประธานกรรมการ  สาธารณสุขสงขลา  00/00/543
49  นายทวีป จันทะบุรี  กรรมการและเลขานุการ  สาธารณสุขสงขลา  00/00/543
50  นางสุมาลี ช่วยเนียม  กรรมการ  สาธารณสุขสงขลา  00/00/543
51  นายอนุชา ซุ้นสุวรรณ  กรรมการ  สาธารณสุขสงขลา  00/00/543
52  นายตรีทศ พงศ์ไพบูลย์  ผู้จัดการ  สาธารณสุขสงขลา  00/00/543
53  นายสันติ ใจจ้อง  กรรมการและเลขานุการ  สาธารณสุขตรัง  00/00/543
54  นายปราโมทย์ แก่นอินทร์  กรรมการ  สาธารณสุขตรัง  00/00/543
55  นายกนกกณิศ ภุชงค์ปทุมมาส  กรรมการ  สาธารณสุขตรัง  00/00/543
56  นายบุญสิน ตรีรัตนไพบูลย์  กรรมการ  สาธารณสุขตรัง  00/00/543
57  นางสาวศิรินทร สามสี  เลขานุการ  โรงพยาบาลศรีสะเกษ  00/00/543
58  นางเยาวนิตย์ ศิลาพัฒน์  กรรมการ  สาธารณสุขกาฬสินธุ์  00/00/543
59  นายรักษ์พล วงษ์ม่วง  กรรมการ  กรมการพัฒนาชุมชน  00/00/543
60  นางสาวกัลยวีร์ ถวิลหวัง  เหรัญญิก  สมานมิตร  00/00/543
61  นายพงศ์ศักดิ์ สมัครพงศ์  รองประธานกรรมการ  โรงพยาบาลหาดใหญ่  00/00/543
62  นายศรีมร พรหมจินดา  รองประธานกรรมการ  โรงพยาบาลหาดใหญ่  00/00/543
63  นายหาญชัย พินัยกุล  กรรมการ  โรงพยาบาลหาดใหญ่  00/00/543
64  นางสมคิด สุทธิพรม  รองประธานกรรมการ  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  00/00/543
65  นายศรายุทธ สมศรี  ประธานกรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  00/00/543
66  นายธนรัฐ ปรีชาจารย์  กรรมการ  สำนักงานชลประทานที่ 12  00/00/543
67  นายวรดร ชดทอง  กรรมการ  สำนักงานชลประทานที่ 12  00/00/543
68  นายณรงค์ หวันลา  รองประธานกรรมการ  ครูบึงกาฬ  00/00/543
69  นางสาวประไพพร บุญโท  ที่ปรึกษา  ครูบึงกาฬ  00/00/543
70  นายโชคดี คลังจันทร์  กรรมการ  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  00/00/543
หมายเหตุ:


 

   
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188  E-mail:
contact@fsct.com