บริการสัมมนาและฝึกอบรม

ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา 
  [กลับหน้าหลักสูตร]
ใบตอบรับโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการและผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 9
วันที่ 15-18 และวันที่ 20-22 ม.ค. 2563
ณ โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สหกรณ์ออมทรัพย์...จำกัด การชำระเงิน วันที่สมัคร
1  นายคมสันต์ หนองตรุด  กรรมการและเลขานุการ  ครูตรัง  13/12/2562
2  นายสุวิทย์ ฟองโหย  ประธานเขตพื้นที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เขตภาคใต้  ครูตรัง  13/12/2562
หมายเหตุ:


 

   
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188  E-mail:
contact@fsct.com