บริการสัมมนาและฝึกอบรม

ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา   
  [กลับหน้าหลักสูตร]
ใบตอบรับโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการและผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 9
วันที่ 15-18 และวันที่ 20-22 ม.ค. 2563
ณ โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สหกรณ์ออมทรัพย์...จำกัด การชำระเงิน วันที่สมัคร
1  นายโชคดี คลังจันทร์  กรรมการ    00/00/543 00:00:00
2  นายณรงค์ หวันลา  รองประธานกรรมการ  ครูบึงกาฬ  00/00/543 00:00:00
3  นางสาวประไพพร บุญโท  ที่ปรึกษา  ครูบึงกาฬ  00/00/543 00:00:00
4  นายธนรัฐ ปรีชาจารย์  กรรมการ  สำนักงานชลประทานที่ 12  00/00/543 00:00:00
5  นายวรดร ชดทอง  กรรมการ  สำนักงานชลประทานที่ 12  00/00/543 00:00:00
6  นายศรายุทธ สมศรี  ประธานกรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  00/00/543 00:00:00
7  นางสมคิด สุทธิพรม  รองประธานกรรมการ  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  00/00/543 00:00:00
8  นายพงศ์ศักดิ์ สมัครพงศ์  รองประธานกรรมการ  โรงพยาบาลหาดใหญ่  00/00/543 00:00:00
9  นายศรีมร พรหมจินดา  รองประธานกรรมการ  โรงพยาบาลหาดใหญ่  00/00/543 00:00:00
10  นายหาญชัย พินัยกุล  กรรมการ  โรงพยาบาลหาดใหญ่  00/00/543 00:00:00
11  นางสาวกัลยวีร์ ถวิลหวัง  เหรัญญิก  สมานมิตร  00/00/543 00:00:00
12  นายรักษ์พล วงษ์ม่วง  กรรมการ  กรมการพัฒนาชุมชน  00/00/543 00:00:00
13  นางเยาวนิตย์ ศิลาพัฒน์  กรรมการ  สาธารณสุขกาฬสินธุ์  00/00/543 00:00:00
14  นางสาวศิรินทร สามสี  เลขานุการ  โรงพยาบาลศรีสะเกษ  00/00/543 00:00:00
15  นายสันติ ใจจ้อง  กรรมการและเลขานุการ  สาธารณสุขตรัง  00/00/543 00:00:00
16  นายปราโมทย์ แก่นอินทร์  กรรมการ  สาธารณสุขตรัง  00/00/543 00:00:00
17  นายกนกกณิศ ภุชงค์ปทุมมาส  กรรมการ  สาธารณสุขตรัง  00/00/543 00:00:00
18  นายบุญสิน ตรีรัตนไพบูลย์  กรรมการ  สาธารณสุขตรัง  00/00/543 00:00:00
19  นายจำลอง แก้วพิทยานนท์  ประธานกรรมการ  สาธารณสุขสงขลา  00/00/543 00:00:00
20  นายสมชาย ประดิษฐ์อำนวย  รองประธานกรรมการ  สาธารณสุขสงขลา  00/00/543 00:00:00
21  นายทวีป จันทะบุรี  กรรมการและเลขานุการ  สาธารณสุขสงขลา  00/00/543 00:00:00
22  นางสุมาลี ช่วยเนียม  กรรมการ  สาธารณสุขสงขลา  00/00/543 00:00:00
23  นายอนุชา ซุ้นสุวรรณ  กรรมการ  สาธารณสุขสงขลา  00/00/543 00:00:00
24  นายตรีทศ พงศ์ไพบูลย์  ผู้จัดการ  สาธารณสุขสงขลา  00/00/543 00:00:00
25  ร้อยตำรวจตรี อรุณ โอมณี  ประธานกรรมการ  ตำรวจสตูล  00/00/543 00:00:00
26  ดาบตำรวจ อุดม ชายแก้ว  รองประธานกรรมการ  ตำรวจสตูล  00/00/543 00:00:00
27  นางสาววาสนา โชคสมัย  ผู้จัดการ  ตำรวจสตูล  00/00/543 00:00:00
28  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี สรรพานิช  ประธานกรรมการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  00/00/543 00:00:00
29  นางเขมจิราฑ์ โชติการ  กรรมการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  00/00/543 00:00:00
30  นายเดโช ชะตารัตน์  กรรมการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  00/00/543 00:00:00
31  ดาบตำรวจ สัญญา มุสิแดง  กรรมการ  ตำรวจนครศรีธรรมราช  00/00/543 00:00:00
32  รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์  ประธานกรรมการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  00/00/543 00:00:00
33  พันตำรวจตรี วันไชย หอมหวล  ประธานกรรมการ  ตำรวจกระบี่  00/00/543 00:00:00
34  ดาบตำรวจ สมเพชร เกษมุล  กรรมการ  ตำรวจกระบี่  00/00/543 00:00:00
35  นางสุวิภา จันทร์สุข  ผู้จัดการ  ตำรวจกระบี่  00/00/543 00:00:00
36  นางพลับพลึง กกรัมย์  กรรมการ  โรงพยาบาลสุรินทร์  00/00/543 00:00:00
37  นางดารณี สินวิบูลย์รัตน์  ผู้จัดการ  โรงพยาบาลสุรินทร์  00/00/543 00:00:00
38  ร้อยตำรวจเอก สุชาติ บัวกิ่ง  ประธานกรรมการ  ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส  00/00/543 00:00:00
39  นางจุไรรัตน์ มโนมัยอุดมพร  ผู้จัดการ  ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส  00/00/543 00:00:00
40  นายวิเชียร ปลื้มคิด  รองประธานกรรมการ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  00/00/543 00:00:00
41  นายพิพัตน์ เสนาพิทักษ์กุล  กรรมการ  ครูสงขลา  00/00/543 00:00:00
42  นายสมพงษ์ ช่วยเนียม  กรรมการ  ครูสงขลา  00/00/543 00:00:00
43  ร้อยตำรวจเอกหญิง ลภัส บุญเรือง  กรรมการ  ตำรวจสุราษฎร์ธานี  00/00/543 00:00:00
44  นายประเสริฐ ประทุมศรี  รองประธานกรรมการ  ครูพัทลุง  00/00/543 00:00:00
45  นางอำไพ ชูสังข์  รองประธานกรรมการ  ครูพัทลุง  00/00/543 00:00:00
46  นายจเร มากสง  กรรมการ  ครูพัทลุง  00/00/543 00:00:00
47  นางจิตทยา จันทร์ดำ  กรรมการ  ครูพัทลุง  00/00/543 00:00:00
48  นายประเทือง จุลนันโท  ผู้จัดการ  ครูพัทลุง  00/00/543 00:00:00
49  นางพิทยาภรณ์ ดำรงกุลรัตน์  กรรมการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  00/00/543 00:00:00
50  นายวิเชียร รัตนญาติ  รองประธานกรรมการ  ครูยะลา  00/00/543 00:00:00
51  นายฉลอง แก้ววิจิตร  เหรัญญิก  ครูยะลา  00/00/543 00:00:00
52  นางรัชนี กาญจนานุชิต  ผู้จัดการ  ครูยะลา  00/00/543 00:00:00
53  นายประเวศ คำหงส์  รองประธานกรรมการ  ครูชลบุรี  00/00/543 00:00:00
54  นายซากี สะมะแอ  กรรมการ  ครูนราธิวาส  00/00/543 00:00:00
55  นายมะนาเซร์ แมแล  กรรมการ  ครูนราธิวาส  00/00/543 00:00:00
56  นางประสาทพร จิรัฏฐิติกาล  รองประธานกรรมการ  ครูลพบุรี  00/00/543 00:00:00
57  นายวิเชียร พูลพงษ์  รองประธานกรรมการ  ครูลพบุรี  00/00/543 00:00:00
58  นายคมสันต์ หนองตรุด  กรรมการและเลขานุการ  ครูตรัง  00/00/543 00:00:00
59  นายสุวิทย์ ฟองโหย  สมาชิกสหกรณ์  ครูตรัง  00/00/543 00:00:00
60  นายประจักษ์ ชูศรี  ที่ปรึกษา  ครูปัตตานี  00/00/543 00:00:00
61  นายอำนวย พุทธมี  กรรมการและเลขานุการ  ครูกรมสามัญศึกษา  00/00/543 00:00:00
62  นายเพชรรัตน์ หิรัญชาติ  กรรมการ  ครูกรมสามัญศึกษา  00/00/543 00:00:00
63  นายเอกรินทร์ พุทธรังศรี  กรรมการ  ครูกรมสามัญศึกษา  00/00/543 00:00:00
64  นายวินัย ทองรอด  รองประธานกรรมการ  ครูสุราษฎร์ธานี  00/00/543 00:00:00
65  นายวีระศักดิ์ ศรีบุรุษ  รองประธานกรรมการ  ครูสุราษฎร์ธานี  00/00/543 00:00:00
66  นายธนาวุฒิ รักษ์หนู  กรรมการ  ครูสุราษฎร์ธานี  00/00/543 00:00:00
67  นายพูนศักดิ์ นาคครื้น  กรรมการ  ครูสุราษฎร์ธานี  00/00/543 00:00:00
68  นายมานะ ชัยชนะ  กรรมการ  ครูสุราษฎร์ธานี  00/00/543 00:00:00
69  นายสมชาย จินตนพันธ์  กรรมการ  ครูสุราษฎร์ธานี  00/00/543 00:00:00
70  นายสำราญ ชูช่วยสุวรรณ  กรรมการ  ครูสุราษฎร์ธานี  00/00/543 00:00:00
หมายเหตุ:


 

 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188  E-mail:
contact@fsct.com