บริการสัมมนาและฝึกอบรม

ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา [อยู่ระหว่างการปรับปรุง]   

- ตารางสัมมนา/ฝึกอบรม -

ลำดับที่ หัวข้อสัมมนา/อบรม วันที่ สถานที่ ตรวจสอบ
รายชื่อ
ที่นั่ง รับสมัคร
1 อบรม "การเงินการบัญชีและการบริหารฯ" รุ่นที่ 6 โดย ชสอ. จะพิจารณาผู้เข้าอบรมที่อยู่ในภูมิภาคนั้นเป็นลำดับแรกและให้สิทธิ์สหกรณ์ละไม่เกิน 3 คน  ระหว่างวันที่ 25-28 ก.ย.และ 30 ก.ย.-2 ต.ค. 2562  โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เต็มแล้วค่ะ ปิดรับสมัคร
2 อบรม "การเงินการบัญชีและการบริหารฯ" รุ่นที่ 7 โดย ชสอ. จะพิจารณาผู้เข้าอบรมที่อยู่ในภูมิภาคนั้นเป็นลำดับแรกและให้สิทธิ์สหกรณ์ละไม่เกิน 3 คน  ระหว่างวันที่ 16-19 ต.ค. และ 21-23 ต.ค. 2562  โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เต็มแล้วค่ะ ปิดรับสมัคร

 

 

 

 วิธีการสำรองที่นั่งสัมมนา/อบรม  วิธีชำระเงิน

1.สำรองที่นั่งด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ ชสอ.
เวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

2.สำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ ได้ทุกวันตลอด 24 ชม.

3.สำรองที่นั่งทางอีเมล์ info@fsct.com

4.สำรองที่นั่งทางโทรศัพท์/แฟกซ์
เวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
โทรศัพท์ : 0-2496-1199 ต่อ 308-311
โทรสาร : 0-2496-1177 และ 0-2496-1188

5.สำรองที่นั่งทางไปรษณีย์
ส่งชื่อที่อยู่และธนาณัติ มาที่ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
เลขที่ 199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

1. เงินสด
ชำระเงินสดให้กับพนักงาน ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ ชสอ.

2. เช็คเงินสด
สั่งจ่าย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

3. ธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน
สั่งจ่าย ปณ.บางซื่อ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

4. โอนเงินผ่านธนาคาร
เข้าบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาวงศ์สว่าง 193-1-13914-8
*เมื่อท่านส่งเงินชำระแล้ว กรุณาแจ้งเป็นหนังสือพร้อมสำเนาการโอนเงิน มายังชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ด้วย

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188  E-mail:
contact@fsct.com