บริการสัมมนาและฝึกอบรม

ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา   
  [กลับหน้าหลักสูตร]
ใบตอบรับโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร สัมมนา "กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์" เว็บตรง
ระหว่างวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2566
ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สหกรณ์ออมทรัพย์...จำกัด การชำระเงิน วันที่สมัคร
1  นางชฎาพร บุญฤทธิ์  ผู้จัดการ  เสมากาฬสินธุ์ [100583]  23/08/2566 08:59:12
2  นางพิชชาพร บุญฤทธิ์  เจ้าหน้าที่  เสมากาฬสินธุ์ [100583]  23/08/2566 08:59:12
3  นายสุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม  ประธานกรรมการ  สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ [101150]  23/08/2566 14:47:41
4  นายกิตติ มั่นหมาย  รองประธานกรรมการ  สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ [101150]  23/08/2566 14:47:41
5  นายอัคราช ศรีเมือง  ผู้จัดการ  สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ [101150]  23/08/2566 14:47:41
6  นางมณีรัตน์ กิจแก้ว  ผู้จัดการ  ฟงซันซื่อเฉิง [101106]  30/08/2566 11:35:01
7  นางสาวจุฑาทิพย์ แสงสุข  เจ้าหน้าที่การเงิน  ฟงซันซื่อเฉิง [101106]  30/08/2566 11:35:01
8  นายธรรมนูญ วัชรมุสิก  รองประธานกรรมการ  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา [100651]  31/08/2566 09:24:04
9  นายนายประจวบ นพรัตน์  กรรมการ  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา [100651]  31/08/2566 09:24:04
10  นายอดิเทพ จันทร์อ่อน  รองผู้จัดการ  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา [100651]  31/08/2566 09:24:04
11  นางจันทร์จิรา บุตรชาลี  ผู้จัดการ  สาธารณสุขเลย [100475]  31/08/2566 10:11:52
12  นางสาวจิรภิญญา นามโน  นิติกร  สาธารณสุขเลย [100475]  31/08/2566 10:11:52
13  นางสาวสุทิสา นาคเสน  ประธานกรรมการ  พนักงานการประปานครหลวง [100662]  04/09/2566 09:37:31
14  นายบุญลือ ศรีจิตรพงศ์  กรรมการ  พนักงานการประปานครหลวง [100662]  04/09/2566 09:37:31
15  นายภัสร์พล เจียมพานทอง  กรรมการ  พนักงานการประปานครหลวง [100662]  04/09/2566 09:37:31
16  นางสาวรัฐกาญจน์ เกิดมั่น  กรรมการ  พนักงานการประปานครหลวง [100662]  04/09/2566 09:37:31
17  นางธิดาพรรณ วัฒนพานิช  กรรมการ  พนักงานการประปานครหลวง [100662]  04/09/2566 09:39:37
18  นายนิพัทธ์ เหลืองดำรงค์  รองประธานฯ  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง [100209]  05/09/2566 12:52:27
19  นายเรวัตร ขาวสำอางค์  กรรมการอำนวยการ  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง [100209]  05/09/2566 12:52:27
20  พรชัย พิพฒน์ดำรงกุล  กรรมการดำเนินการ  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง [100209]  05/09/2566 12:52:27
21  นายสุชาติ รักท้วม  ที่ปรึกษา  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง [100209]  05/09/2566 12:52:27
22  นายประจวบ คงเป็นสุข  ที่ปรึกษา  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง [100209]  05/09/2566 12:56:08
23  นายไพศาล มะลิทอง  กรรมการดำเนินการ  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง [100209]  06/09/2566 08:04:54
24  นางลักษณา วรรณาวงษ์  ผู้จัดการ  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา [100651]  06/09/2566 10:40:49
25  นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ  กรรมการดำเนินการ  กรมการปกครอง [100061]  08/09/2566 17:17:55
26  นายธงชัย กุลวิวัฒน์  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ  กรมการปกครอง [100061]  08/09/2566 17:17:55
27  นายสุเมธ แสงนิ่มนวล  กรรมการดำเนินการ  กรมการปกครอง [100061]  08/09/2566 17:17:55
28  นายสุรพล สุวรรณานนท์  กรรมการดำเนินการ  กรมการปกครอง [100061]  08/09/2566 17:17:55
29  นายคมกฤษ มาบำรุงพูนศิริ  กรรมการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุขอุบลราชธานี [101234]  12/09/2566 08:22:34
30  นายประมวล สาธุภาค  กรรมการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุขอุบลราชธานี [101234]  12/09/2566 08:22:34
31  นายอุเทน วรบุตร  กรรมการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุขอุบลราชธานี [101234]  12/09/2566 08:22:34
32  นายวัชร กอคูณ  กรรมการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุขอุบลราชธานี [101234]  12/09/2566 08:22:34
33  นายสุรพงษ์ ศิลาอ่อน  รองประธานกรรมการ  ครูสุรินทร์ [100007]  00/00/543 00:00:00
34  นายนัทชัย ปาลบุตร  กรรมการและเลขานุการ  ครูปัตตานี [100013]  00/00/543 00:00:00
35  นายราเชนทร์ ปานเล็น  กรรมการ  ครูปัตตานี [100013]  00/00/543 00:00:00
36  นายอัมพร ฉันทรัตน์  ประธานกรรมการ  ครูสุโขทัย [100016]  00/00/543 00:00:00
37  นางนลินรัตน์ พงศ์รัชเดช  นิติกร  ครูอุดรธานี [100022]  00/00/543 00:00:00
38  นายมหัคฆพล ศรีบัวอ่อน  นิติกร  ครูอุดรธานี [100022]  00/00/543 00:00:00
39  นายจำเริญ พรหมมาศ  ประธานกรรมการ  ครูนครศรีธรรมราช [100026]  00/00/543 00:00:00
40  นายธีระพันธ์ ฑียาพงศ์  กรรมการ  ครูนครศรีธรรมราช [100026]  00/00/543 00:00:00
41  นายบุญทัน พันธุรัตน์  กรรมการ  ครูนครศรีธรรมราช [100026]  00/00/543 00:00:00
42  นายศรัทธา อ่อนเกตุพล  กรรมการ  ครูนครศรีธรรมราช [100026]  00/00/543 00:00:00
43  นางสาวพีรญา ศิริสวรรยา  รองผู้จัดการ  ครูนครศรีธรรมราช [100026]  00/00/543 00:00:00
44  นางอรอนงค์ แก้วตาทิพย์  หัวหน้าฝ่าย  ครูนครศรีธรรมราช [100026]  00/00/543 00:00:00
45  นายสมบูรณ์ มนติ๊บ  รองประธานกรรมการ  ครูตาก [100029]  00/00/543 00:00:00
46  นายพิชัย ภู่คง  กรรมการ  ครูตาก [100029]  00/00/543 00:00:00
47  นายศักดิ์ดนัย พฤกษ์เจริญ  กรรมการ  ครูตาก [100029]  00/00/543 00:00:00
48  นายวิจิตร แก้วเล่อ  กรรมการ  ครูตาก [100029]  00/00/543 00:00:00
49  นายจิระโรจน์ จอกทอง  กรรมการ  ครูตาก [100029]  00/00/543 00:00:00
50  นายณัฐิวุฒิ โชติมนต์  กรรมการ  ครูตาก [100029]  00/00/543 00:00:00
51  นายอนุศักดิ์ เครืออยู่  กรรมการ  ครูตาก [100029]  00/00/543 00:00:00
52  นางนพพร ปั้นงาม  รองผู้จัดการรักษาการแทนผู้จัดการ  ครูตาก [100029]  00/00/543 00:00:00
53  นายสุรวุธ ทรงประยูร  รองประธานกรรมการ  ครูแพร่ [100036]  00/00/543 00:00:00
54  นายสิทธิพันธ์ วงศ์แสนสี  รองประธานกรรมการ  ครูแพร่ [100036]  00/00/543 00:00:00
55  นายเจริญ สมศักดิ์ตระกูล  รองประธานกรรมการ  ครูแพร่ [100036]  00/00/543 00:00:00
56  นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์  รองประธานกรรมการ  ครูแพร่ [100036]  00/00/543 00:00:00
57  นายทวี มะทะ  กรรมการและเลขานุการ  ครูแพร่ [100036]  00/00/543 00:00:00
58  นายระมัย ฟุ่มเฟือย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  ครูแพร่ [100036]  00/00/543 00:00:00
59  นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช  กรรมการและเหรัญญิก  ครูแพร่ [100036]  00/00/543 00:00:00
60  นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์  กรรมการ  ครูแพร่ [100036]  00/00/543 00:00:00
61  นายเสกชูพันธุ์ ภักดี  กรรมการ  ครูแพร่ [100036]  00/00/543 00:00:00
62  นายวิโรจน์ เวียงจันทร์  กรรมการ  ครูแพร่ [100036]  00/00/543 00:00:00
63  นางวรรณี สายยืด  กรรมการ  ครูแพร่ [100036]  00/00/543 00:00:00
64  นายดิเรก คุ้มเนตร  กรรมการ  ครูแพร่ [100036]  00/00/543 00:00:00
65  นายสมพงศ์ วังสุวรรณรักษ์  กรรมการ  ครูแพร่ [100036]  00/00/543 00:00:00
66  นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร  ผู้จัดการ  ครูแพร่ [100036]  00/00/543 00:00:00
67  นางสาวศุภวรรณ ทองเชื้อ  หัวหน้าฝ่ายการเงินและสวัสดิการ  ครูชลบุรี [100037]  00/00/543 00:00:00
68  นายอาภรณ์ ชูชื่น  รองประธานกรรมการ  ครูยะลา [100040]  00/00/543 00:00:00
69  นางธนภร พิมเสนศรี  รองประธานกรรมการ  ครูยะลา [100040]  00/00/543 00:00:00
70  นางสำราญ จุงศิริ  กรรมการ  ครูยะลา [100040]  00/00/543 00:00:00
71  นายกอเดร์ สากอ  กรรมการ  ครูยะลา [100040]  00/00/543 00:00:00
72  นายอาทิตย์ มิตรสุวรรณ  หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีฯ  ครูยะลา [100040]  00/00/543 00:00:00
73  นายชัยวุฒิ สุขเกษม  เจ้าหน้าที่โปแกรมเมอร์  ครูราชบุรี [100052]  00/00/543 00:00:00
74  นางสาวเสาวรส เกริกชัยวัน  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ครูราชบุรี [100052]  00/00/543 00:00:00
75  ดร.บุหลง ศุภศิลป์  ประธานกรรมการ  ครูนครสวรรค์ [100053]  00/00/543 00:00:00
76  นายสมกิจ บุญผ่อง  รองประธานกรรมการ  ครูนครสวรรค์ [100053]  00/00/543 00:00:00
77  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุเทพ ไม้ทองดี  รองประธานกรรมการ  ครูนครสวรรค์ [100053]  00/00/543 00:00:00
78  นายประพันธ์ ชื่นชาติ  รองประธานกรรมการ  ครูนครสวรรค์ [100053]  00/00/543 00:00:00
79  นายธัชพงศ์ พิลึก  กรรมการและเลขานุการ  ครูนครสวรรค์ [100053]  00/00/543 00:00:00
80  นายวิสูตร อำไพพันธุ์  กรรมการและเหรัญญิก  ครูนครสวรรค์ [100053]  00/00/543 00:00:00
81  นายพันศักดิ์ ศรีทอง  กรรมการ  ครูนครสวรรค์ [100053]  00/00/543 00:00:00
82  นายโสภณ ลิ้มสุวรรณ  กรรมการ  ครูนครสวรรค์ [100053]  00/00/543 00:00:00
83  นายสมบัติ ปานขลิบ  กรรมการ  ครูนครสวรรค์ [100053]  00/00/543 00:00:00
84  นายบุญนำ ศรีตะลหฤทัย  กรรมการ  ครูนครสวรรค์ [100053]  00/00/543 00:00:00
85  นายพีระชัย โชคสมัย  กรรมการ  ครูนครสวรรค์ [100053]  00/00/543 00:00:00
86  นายธนกฤษณ์ อุ่นสมบัติ  ผู้จัดการ  ครูนครสวรรค์ [100053]  00/00/543 00:00:00
87  นายกฤติวุฒิ กระบวนศรี  หัวหน้าฝ่ายกฎหมายฯ  ครูนครสวรรค์ [100053]  00/00/543 00:00:00
88  นายสมพงษ์ ยอดฉิมมา  นิติกร  ครูนครสวรรค์ [100053]  00/00/543 00:00:00
89  ร้อยตำรวจเอก สุวิทย์ มากด้วง  ประธานกรรมการ  ตำรวจสุราษฎร์ธานี [100060]  00/00/543 00:00:00
90  นายธงชัย กุลวิวัฒน์  กรรมการและเลขานุการ  กรมการปกครอง [100061]  00/00/543 00:00:00
91  นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ  กรรมการ  กรมการปกครอง [100061]  00/00/543 00:00:00
92  ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล  กรรมการ  กรมการปกครอง [100061]  00/00/543 00:00:00
93  นายสุรพล สุวรรณานนท์  กรรมการ  กรมการปกครอง [100061]  00/00/543 00:00:00
94  นายทิวา สังวรกาญจน์  กรรมการ  ครูชุมพร [100072]  00/00/543 00:00:00
95  นางอุทัยวรรณ พงศ์อร่าม  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ครูชุมพร [100072]  00/00/543 00:00:00
96  นางประณัยยา พงษ์พานิชภักดิ์  รองผู้จัดการ  ครูเลย [100078]  00/00/543 00:00:00
97  นางสาวลภัสรดา อาจแก้ว  เจ้าหน้าที่  ครูเลย [100078]  00/00/543 00:00:00
98  นางวรินทร์ธร อภิวิชญ์นันทกร  ผู้จัดการ  ครูนครปฐม [100092]  00/00/543 00:00:00
99  นายพรชัย อำมุกคะ  รองประธานกรรมการ  ครูสกลนคร [100094]  00/00/543 00:00:00
100  นายไข จันโท  เลขานุการ  ครูสกลนคร [100094]  00/00/543 00:00:00
101  นายสุปัน วงษ์อุ่น  เหรัญญิก  ครูสกลนคร [100094]  00/00/543 00:00:00
102  นายสมเพชร ลาบัวใหญ่  กรรมการ  ครูสกลนคร [100094]  00/00/543 00:00:00
103  นายจันทร์โท แสนจันทร์  กรรมการ  ครูสกลนคร [100094]  00/00/543 00:00:00
104  นายรัชพล พรหมจำปา  กรรมการ  ครูสกลนคร [100094]  00/00/543 00:00:00
105  นายธนุวัฒน์ สุภาอ้วน  กรรมการ  ครูสกลนคร [100094]  00/00/543 00:00:00
106  นายเอกรินทร์ บุระเนตร  หัวหน้าฝ่ายเทคโนฯ  ครูสกลนคร [100094]  00/00/543 00:00:00
107  นางสาวพร้อมพรรณ ต้นเจริญกิจ  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์  ครูสกลนคร [100094]  00/00/543 00:00:00
108  นางสาวกนกวรรณ ภาสอน  ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี  ครูสกลนคร [100094]  00/00/543 00:00:00
109  นางสาวนิดา การุญ  ผู้ช่วยฝ่ายสินเชื่อ/ติดตามหนี้  ครูสกลนคร [100094]  00/00/543 00:00:00
110  นางวชิราภรณ์ อุปพงศ์  ผู้ช่วยฝ่ายอำนวยการ  ครูสกลนคร [100094]  00/00/543 00:00:00
111  นางสาวชญาดา ธารานุกูล  ผู้ช่วยฝ่ายการเงิน  ครูสกลนคร [100094]  00/00/543 00:00:00
112  นางสาวบุษกร วงศ์อินทร์อยู่  เจ้าหน้าที่  ครูสกลนคร [100094]  00/00/543 00:00:00
113  สิบตำรวจเอก อธิบดี คุณพระ  สมาชิก  ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 [100118]  00/00/543 00:00:00
114  นายอธิชาติ สวัสดี  รองประธานกรรมการ  ครูนนทบุรี [100128]  00/00/543 00:00:00
115  นายบุญส่ง เงางาม  รองประธานกรรมการ  ครูนนทบุรี [100128]  00/00/543 00:00:00
116  นายปัญญา คนล้ำ  กรรมการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น [100150]  00/00/543 00:00:00
117  นางพานิช โคตรพันธ์  ผู้ช่วยผู้จัดการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น [100150]  00/00/543 00:00:00
118  นายส่งศักดิ์ โสดากุล  ผู้ช่วยผู้จัดการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น [100150]  00/00/543 00:00:00
119  นางรัศมี ศรเสนา  ผู้ช่วยผู้จัดการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น [100150]  00/00/543 00:00:00
120  นายทศพร พรหมพิทักษ์  เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น [100150]  00/00/543 00:00:00
121  พันตำรวจเอก อัครวินต์ สุคนธวิท  รองประธานกรรมการ  ตำรวจมหาสารคาม [100172]  00/00/543 00:00:00
122  ดาบตำรวจ เมธา กาธิกาล  กรรมการ  ตำรวจนครศรีธรรมราช [100173]  00/00/543 00:00:00
123  นางสาวกนกวรรณ จอจีน  หัวหน้าฝ่ายวางแผนฯ  บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย [100199]  00/00/543 00:00:00
124  นางสาวรัชฎา วังเอก  นิติกรอาวุโส  บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย [100199]  00/00/543 00:00:00
125  นายเรวัตร ขาวสำอางค์  กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง [100209]  00/00/543 00:00:00
126  นายพรชัย พิพัฒน์ดำรงกุล  กรรมการ  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง [100209]  00/00/543 00:00:00
127  นายไพศาล มะลิทอง  กรรมการ  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง [100209]  00/00/543 00:00:00
128  นายประจวบ คงเป็นสุข  ที่ปรึกษา  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง [100209]  00/00/543 00:00:00
129  นายสุชาติ รักท้วม  ที่ปรึกษา  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง [100209]  00/00/543 00:00:00
130  นายสมพงษ์ แสนประสิทธิ์  กรรมการ  โรงพยาบาลเลย [100212]  00/00/543 00:00:00
131  นายวัฒนะ ธรรมสอน  กรรมการเลขานุการ  พนักงานไฟฟ้าเขต 2 พิษณุโลก (2521) [100215]  00/00/543 00:00:00
132  นายไพศาล เสนะจำนงค์  กรรมการ  พนักงานไฟฟ้าเขต 2 พิษณุโลก (2521) [100215]  00/00/543 00:00:00
133  นายไมตรี วัชรพาณิชย์  ประธานกรรมการ  เสมาธรรมจักรอุดรธานี [100255]  00/00/543 00:00:00
134  นายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์  รองประธานกรรมการ  เสมาธรรมจักรอุดรธานี [100255]  00/00/543 00:00:00
135  นางฐิตาภา วิญญูวิมล  กรรมการ  กรมควบคุมโรค [100271]  00/00/543 00:00:00
136  นางกฤษณา ทองแพ  เจ้าหน้าที่  กรมควบคุมโรค [100271]  00/00/543 00:00:00
137  นายสมพร เจือจันทึก  ประธานกรรมการ  สาธารณสุขหนองคาย [100297]  00/00/543 00:00:00
138  นายนบพร อันสุข  กรรมการ  สาธารณสุขหนองคาย [100297]  00/00/543 00:00:00
139  นายวรวุฒิ แสงเพชร  กรรมการ  สาธารณสุขหนองคาย [100297]  00/00/543 00:00:00
140  นายอิฐร์ วรรัตน์  กรรมการ  สาธารณสุขหนองคาย [100297]  00/00/543 00:00:00
141  นายพิชิต ลีลาศ  กรรมการ  สาธารณสุขหนองคาย [100297]  00/00/543 00:00:00
142  นายประจักษ์ พลอยสีสวย  ผู้จัดการ  พนักงาน เอจีซี แฟลตกลาส [100319]  00/00/543 00:00:00
143  นางสาวแจ่มจันทร์ เทศสิงห์  กรรมการ  สาธารณสุขมหาสารคาม [100335]  00/00/543 00:00:00
144  นางศิวาภรณ์ เงินราง  รองประธานกรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี [100362]  00/00/543 00:00:00
145  นางปริชาติ แสนชาติ  กรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี [100362]  00/00/543 00:00:00
146  นางสาวพัชรี สัทธรรม  กรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี [100362]  00/00/543 00:00:00
147  นายชิตติพงศ์ ช่วยนะ  ประธานกรรมการ  โรงพยาบาลลำปาง [100365]  00/00/543 00:00:00
148  นางสาวไพเราะ ประพิณเลิศ  ประธานกรรมการ  พนักงานบริษัทพัตราภรณ์ไทยการย้อม [100383]  00/00/543 00:00:00
149  นางจีระวรรณ ชำมะลี  เจ้าหน้าที่  พนักงานบริษัทพัตราภรณ์ไทยการย้อม [100383]  00/00/543 00:00:00
150  นายชำนาญ มีมูล  ประธานกรรมการ  สาธารณสุขเลย [100475]  00/00/543 00:00:00
151  นางจันทร์จิรา บุตรชาลี  ผู้จัดการ  สาธารณสุขเลย [100475]  00/00/543 00:00:00
152  นางสาวจิรภิญญา นามโน  นิติกร  สาธารณสุขเลย [100475]  00/00/543 00:00:00
153  นางสาววงเดือน วานิช  กรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น [100506]  00/00/543 00:00:00
154  นางสาวสุรัชชนา ประมินทร์  กรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น [100506]  00/00/543 00:00:00
155  นายไพฑูรย์ มั่นคง  กรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น [100506]  00/00/543 00:00:00
156  นางสาวธาดาวรรณ ภูมาตนา  กรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น [100506]  00/00/543 00:00:00
157  นายเหมชาติ นีละสมิต  ผู้ตรวจสอบกิจการ  สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น [100506]  00/00/543 00:00:00
158  นายปรีชา กิตติสัตยกุล  กรรมการและเลขานุการ  กรมการพัฒนาชุมชน [100547]  00/00/543 00:00:00
159  นางขนิษฐา ตรีทัศน์  ผู้จัดการ  สหยูเนี่ยน เขตบางปะกง [100550]  00/00/543 00:00:00
160  นายสุภาพ หล้าสวย  กรรมการและเหรัญญิก  โรงพยาบาลอุดรธานี [100582]  00/00/543 00:00:00
161  นางชฎาพร บุญฤทธิ์  ผู้จัดการ  เสมากาฬสินธุ์ [100583]  00/00/543 00:00:00
162  นางพิชชาพร บุญฤทธิ์  เจ้าหน้าที่  เสมากาฬสินธุ์ [100583]  00/00/543 00:00:00
163  นายธวัชชัย ปัญญเมธี  กรรมการ  โรงพยาบาลสมุทรปราการ [100602]  00/00/543 00:00:00
164  นายชุมพล สมัยปกครอง  กรรมการ  โรงพยาบาลสมุทรปราการ [100602]  00/00/543 00:00:00
165  นายขวัญชัย เซ่งสม  กรรมการ  โรงพยาบาลสมุทรปราการ [100602]  00/00/543 00:00:00
166  นายสุทธิศักดิ์ บุตรวัง  กรรมการ  ครูอำนาจเจริญ [100620]  00/00/543 00:00:00
167  นายสถิตย์ ธรรมสาร  กรรมการ  ครูอำนาจเจริญ [100620]  00/00/543 00:00:00
168  นายประทักษ์ ปอแก้ว  กรรมการ  ครูอำนาจเจริญ [100620]  00/00/543 00:00:00
169  นายสุนทร โคตะวัน  กรรมการ  ครูอำนาจเจริญ [100620]  00/00/543 00:00:00
170  นายธนวรรษ ชิณโชติ  กรรมการ  ครูอำนาจเจริญ [100620]  00/00/543 00:00:00
171  นางสาวจิราวดี มุกช้าง  กรรมการ  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย [100650]  00/00/543 00:00:00
172  นายธรรมนูญ วัชรมุสิก  รองประธานกรรมการ  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา [100651]  00/00/543 00:00:00
173  นางปราณี จันสดใส  กรรมการ  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา [100651]  00/00/543 00:00:00
174  นายประจวบ นพรัตน์  กรรมการ  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา [100651]  00/00/543 00:00:00
175  นางลักษณา วรรณาวงษ์  ผู้จัดการ  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา [100651]  00/00/543 00:00:00
176  นางธิดาพรรณ วัฒนพานิช  กรรมการ  พนักงานการประปานครหลวง [100662]  00/00/543 00:00:00
177  นางสาวรัฐกาญจน์ เกิดมั่น  กรรมการ  พนักงานการประปานครหลวง [100662]  00/00/543 00:00:00
178  นายบุญลือ ศรีจิตรพงศ์  กรรมการ  พนักงานการประปานครหลวง [100662]  00/00/543 00:00:00
179  นายภัสร์พล เจียมพานทอง  กรรมการ  พนักงานการประปานครหลวง [100662]  00/00/543 00:00:00
180  นางอัญชลินทร์ เลิศชุติพันธ์  กรรมการ  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 ขอนแก่น [100666]  00/00/543 00:00:00
181  นางอาภัสรา มาประจักษ์  กรรมการ  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 ขอนแก่น [100666]  00/00/543 00:00:00
182  นายไพศาล คงสถิตสถาพร  รองประธานกรรมการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต [100751]  00/00/543 00:00:00
183  นางสาวอลิศ พันธ์พรสม  เลขานุการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต [100751]  00/00/543 00:00:00
184  นายอารยะชัย ชนะวิเศษ  กรรมการเลขานุการ  ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ [100776]  00/00/543 00:00:00
185  นายพินิจ พุทธพิทักษ์วงศ์  ประธานกรรมการ  เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูแพร่ [100943]  00/00/543 00:00:00
186  นายคมกฤษณ์ กันสวัสดิ์  กรรมการ  เอส เอส เค สแตมป์ปิ้ง [101037]  00/00/543 00:00:00
187  นายฐาเนศ ไชยปลัด  เจ้าหน้าที่  เอส เอส เค สแตมป์ปิ้ง [101037]  00/00/543 00:00:00
188  นางมณีรัตน์ กิจแก้ว  ผู้จัดการ  ฟงซันซื่อเฉิง [101106]  00/00/543 00:00:00
189  นางสาวจุฑาทิพย์ แสงสุข  เจ้าหน้าที่การเงิน  ฟงซันซื่อเฉิง [101106]  00/00/543 00:00:00
190  นายพนมพร บำรุงบุญ  รองประธานกรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม [101146]  00/00/543 00:00:00
191  นายธนากฤต เศษวงศ์  กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม [101146]  00/00/543 00:00:00
192  นางอัญชัน พิมพ์สวรรค์  กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม [101146]  00/00/543 00:00:00
193  นายกิตติ มั่นหมาย  รองประธานกรรมการ  สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ [101150]  00/00/543 00:00:00
194  นายอัคราช ศรีเมือง  ผู้จัดการ  สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ [101150]  00/00/543 00:00:00
195  นางสาวศรีประภา เรืองแก้วมณี  กรรมการ  โรงพยาบาลราชวิถี [101172]  00/00/543 00:00:00
196  นายสมภพ สายตา  กรรมการ  โรงพยาบาลราชวิถี [101172]  00/00/543 00:00:00
197  นายโชคชัย วิเศษศรี  ประธานกรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ [101225]  00/00/543 00:00:00
198  นายนิยม อานไมค์  กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ [101225]  00/00/543 00:00:00
199  นายคมกฤษ มาบำรุงพูนศิริ  กรรมการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุขอุบลราชธานี [101234]  00/00/543 00:00:00
200  นายอุเทน วรบุตร  กรรมการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุขอุบลราชธานี [101234]  00/00/543 00:00:00
201  นายประมวล สาธุภาค  กรรมการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุขอุบลราชธานี [101234]  00/00/543 00:00:00
202  นายวัชร กอคูณ  กรรมการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุขอุบลราชธานี [101234]  00/00/543 00:00:00
203  นายธนารัชต์ พิมพา  กรรมการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุขอุบลราชธานี [101234]  00/00/543 00:00:00
204  นางพิศมัย ภูแสน  กรรมการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุขอุบลราชธานี [101234]  00/00/543 00:00:00
205  นางจรูญ การะพันธ์  กรรมการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุขอุบลราชธานี [101234]  00/00/543 00:00:00
206  ร้อยเอก สมชาย กระแสโสม  เลขานุการ  ค่ายวีรวัฒน์โยธิน [101235]  00/00/543 00:00:00
207  พันจ่าเอก ณฐกร แก้วดี  กรรมการ   [300000]  00/00/543 00:00:00
208  นายเอนก ล่วงลือ  กรรมการ   [300000]  00/00/543 00:00:00
209  นายชำนาญ อมตเวทย์  กรรมการ   [300000]  00/00/543 00:00:00
210  นางสาวสมหมาย สราญจิตร์  ผู้ตรวจสอบกิจการ   [300000]  00/00/543 00:00:00
หมายเหตุ:
คุณสมบัติและจำนวนผู้เข้าสัมมนา
กรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในสหกรณ์ออมทรัพย์ จำนวน 100 คน

วิธีการชำระเงิน
กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียนสัมมนา โดยการโอนเงิน เข้าบัญชี “ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด” เลขที่บัญชี 193-1-13914-8 บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขา วงศ์สว่าง และกรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินไปยัง ฝ่ายพัฒนาบุคลากรฯ ชสอ.
ทางโทรสารหมายเลข 0 2496 1177, 02496 1188 โดยระบุชื่อสหกรณ์ให้ชัดเจน


 

 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188  E-mail:
contact@fsct.com