บริการสัมมนาและฝึกอบรม

ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา   
[กลับหน้าหลักสูตร]
ใบตอบรับโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร อบรม “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 10
ระหว่างวันที่ 11-14 และวันที่ 16-18 มีนาคม 2563
ณ โรงแรมลองบีชชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

       
    วันที่ :
เลขที่สมาชิก :   
ที่อยู่ :   
โทรศัพท์  :   โทรสาร :   
เว็บไซต์ของสหกรณ์ :   
  มีความประสงค์ส่งผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม ดังนี้
1) ชื่อ-สกุล :    ตำแหน่ง :   
เบอร์ติดต่อ :    E-mail :   
อาหาร :    ไทย อิสลาม อื่นๆ โปรดระบุ
 
2) ชื่อ-สกุล :    ตำแหน่ง :   
เบอร์ติดต่อ :    E-mail :   
อาหาร :    ไทย อิสลาม อื่นๆ โปรดระบุ
 
3) ชื่อ-สกุล :    ตำแหน่ง :   
เบอร์ติดต่อ :    E-mail :   
อาหาร :    ไทย อิสลาม อื่นๆ โปรดระบุ
 
 
หมายเหตุ:
ระยะเวลาในการฝึกอบรม 7 วัน
การฝึกอบรมตลอดหลักสูตรจะใช้เวลารวมทั้งสิ้น 54 ชั่วโมง โดยจัดอบรม 3-4 วันต่อสัปดาห์ เวลา 08.30 – 18.30 น. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรม ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ของการฝึกอบรมจึงจะถือว่าผ่านการฝึกอบรม และได้รับวุฒิบัตรหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์”


 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188  E-mail:
contact@fsct.com