ติดต่อขอรับบริการ ศูนย์ประสานงานผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

หากมีข้อพิพาททั้งทางแพ่งและทางอาญา และคู่กรณีประสงค์ให้ศูนย์ฯ ดำเนินการไกล่เกลี่ยให้ 

และทำบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาทซึ่งผลของข้อตกลงสามารถบังคับใช้และมีผลตามกฎหมาย 

พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ 2562 สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 

 
• ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย (ออนไลน์) [กรอกข้อมูลออนไลน์]
 
 
• ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ.2562 [ดาวน์โหลด]
 
• ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดหน่วยงานซึ่งดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 [ดาวน์โหลด]
• เว็บไซต์กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม [คลิก]
 
 
วันที่เขียนข่าว : 15 มี.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM