TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1679167916791679
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3493286234932862349328623493286234932862349328623493286234932862

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
 

ติดต่อเรา: หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อฝ่ายต่างๆ ของ ชสอ.


  ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ 0 2496 1199 ต่อ 203 หรือ 08 8506 6790
  นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำนักธุรกิจ 0 2496 1199 ต่อ 120 หรือ 08 1829 7017
  นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่สถาบันพัฒนาบุคลากรฯ 0 2496 1199 ต่อ 331 หรือ 09 4529 5566
  นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน 0 2496 1199 ต่อ 211 หรือ 09 3554 6919
 สำนักผู้บริหาร : 0 2496 1199 ต่อ 204-206, 224, 225 หรือ 08 1986 2140
 ฝ่ายเงินทุน : 0 2496 1199 ต่อ 108-111, 125-128 หรือ 08 1754 0377
 ฝ่ายสินเชื่อ : 0 2496 1199 ต่อ 212-216, 223, 226, 227 หรือ 08 1754 3044 และ 08 1893 7819
 ฝ่ายบริหารเงิน : 0 2496 1199 ต่อ 123, 217-221
 ฝ่ายธุรกิจเสริม : 0 2496 1199 ต่อ 105-107, 121, 122 หรือ 08 9202 2700 และ 08 1986 2140
 ฝ่ายสื่อสารองค์การ : 0 2496 1199 ต่อ 312, 318-321, 334 หรือ 08 1986 2248
 ฝ่ายวางแผน : 0 2496 1199 ต่อ 303-307 หรือ 08 1834 2043
 ฝ่ายวิชาการ : 0 2496 1199 ต่อ 308-311, 333 หรือ 08 1754 5933
 ฝ่ายส่งเสริมกิจการสหกรณ์ : 0 2496 1199 ต่อ 313-317 หรือ 08 1754 1322
 ฝ่ายสำนักงาน : 0 2496 1199 ต่อ 114-118, 804-806 หรือ 08 9202 2600
 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ : 0 2496 1199 ต่อ 327-330 หรือ 06 3270 4726

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM