1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TH | EN

     

 
 
#FSCT Channel
(แนวทางช่วยเหลือสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งได้รับผลกระทบจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สถาบันการเงินอื่น)
รายการจับกระแสข่าวสหกรณ์
   
ตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินฝาก บริการเงินกู้
เงินฝากประจำ รุ่นออมทรัพย์เพิ่มทวี รุ่น 2
วงเงิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี
ระยะเวลา 36 เดือน
  50 ล้านบาท ขึ้นไป 3.40
  100 ล้านบาท ขึ้นไป 3.55
  200 ล้านบาท ขึ้นไป 3.65
ระยะเวลา 19 ก.พ. - 30 เม.ย 61

เงินฝากประจำ รุ่นออมทรัพย์เพิ่มทวี
วงเงิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี
ระยะเวลา 36 เดือน
  300 ล้านบาท ขึ้นไป 3.75
  500 ล้านบาท ขึ้นไป 3.85
  1,000 ล้านบาท ขึ้นไป 3.95
ระยะเวลา 8 ก.พ. 61 เป็นต้นไป

เงินฝากประจำ รุ่นออมทรัพย์รุ่งเรือง
วงเงิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี
ระยะเวลา 24 เดือน
  100 ล้านบาท ขึ้นไป 3.50
ระยะเวลา 15 ม.ค. - 16 มี.ค. 61

เงินฝากประจำ รุ่นของขวัญปีใหม่ 2561
วงเงิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี
36 เดือน 60 เดือน
  1 ล้านบาทขึ้นไป 3.00 3.20
  5 ล้านบาทขึ้นไป 3.10 3.30
  10 ล้านบาทขึ้นไป 3.20 3.40
  20 ล้านบาทขึ้นไป 3.30 3.50
ระยะเวลา 4 ม.ค. - 16 มี.ค. 61

เงินฝาก
เงินฝากประจำระยะสั้น
เงินฝากประจำระยะยาว
เงินฝากประจำอัตราพิเศษ

ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น
ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ร้อยละ...ต่อปี)
ตั้งแต่ 26 มิ.ย. 60 เป็นต้นไป
 โครงการเงินกู้พิเศษ อัตราดอกเบี้ย
มีเฉลี่ยคืน ไม่มีเฉลี่ยคืน
  โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการรวมหนี้ ชสอ. 3.90 3.78
  โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อผู้ใช้บริการรายใหม่ 3.70 3.59
  โครงการเงินกู้พิเศษเอนกประสงค์ 3.80 3.69

ตั้งแต่ 30 มิ.ย. 60 เป็นต้นไป
 ประเภทเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย มีเฉลี่ยคืน
อัตราเดิม อัตราใหม่
  เงินกู้ระยะยาว 4.95 4.70
  เงินกู้ระยะปานกลาง 4.85 4.60
  เงินกู้ระยะสั้น 4.40 4.15
  เงินกู้พิเศษเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น
   (ปิดบริการ)
4.40 4.30
  เงินกู้พิเศษเพื่อการบริหารสหกรณ์
   (ปิดบริการ)
4.30 4.20
  เงินกู้พิเศษ2 เพื่อการบริหารสหกรณ์ 4.00 3.90
  เงินกู้พิเศษเป็นทุนหมุนเวียนระยะสั้น 3.90 3.80
  เงินกู้เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ขนาดเล็ก 3.90 คงเดิม
  เงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิก สอ. ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3.75 คงเดิม

ตั้งแต่ 6 พ.ย. 60 เป็นต้นไป
 โครงการเงินกู้พิเศษ อัตราดอกเบี้ย
ไม่มีเฉลี่ยคืน
  เงินกู้พิเศษเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในสหกรณ์ที่มีทุนดำเนินงานไม่เกิน 100 ล้านบาท 3.59
  โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3.59

ตั้งแต่ 21 พ.ย. 60 เป็นต้นไป
 โครงการเงินกู้พิเศษ อัตราดอกเบี้ย
ไม่มีเฉลี่ยคืน
  โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 3.59

ตั้งแต่ 8 ก.พ. 61 เป็นต้นไป
 โครงการเงินกู้พิเศษ อัตราดอกเบี้ย*
ไม่มีเฉลี่ยคืน

 
โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงินอื่น
4.20
4.35
4.50
   *อัตราดอกเบี้ยผันแปรตามอัตราหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครงาน

   
 + อ่านทั้งหมด   

ข่าวกิจกรรม / สัมมนา
   
 + อ่านทั้งหมด   
 

หลักสูตร สัมมนา/ฝึกอบรม

ลำดับที่ หัวข้อมสัมมนา/ฝึกอบรม ที่นั่ง วันที่ สถานที่
1 "ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มืออาชีพ" รุ่นที่ 2

 40

10 ม.ค. - 9 มี.ค. 2561 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
2 อบรม "ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์"

 เต็มแล้วค่ะ

5-6 มีนาคม 2561 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
3 สัมมนา “Fin Tech and Cashless Society สถานการณ์และแนวทางการปรับตัวของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย” พร้อมทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น (โอกินาวา) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2561 และ ครั้งที่ 2

 60

16 มีนาคม 2561 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อำเภอ บางกรวย จังหวัดนนทบุรี
4 อบรม “กรรมการดำเนินการใหม่”รุ่นที่ 23

 100

ระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 + อ่านทั้งหมด   
 
 
 
บริการเงินกู้
บริการดี  มีเฉลี่ยคืน
นึกถึงสินเชื่อ ชสอ.
เงินรับฝากและตั๋วสัญญาใช้เงิน
ออมทรัพย์วันนี้.....มั่งมีวันหน้า
ร่วมสร้างศรัทธา...พัฒนาสหกรณ์

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM