TH | EN

     


1 2 3 4 5 6 7 8

วีดิทัศน์แนะนำ ชสอ. 2562ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครงาน

   
 + อ่านทั้งหมด   

หลักสูตร สัมมนา/ฝึกอบรม

หัวข้อมสัมมนา/ฝึกอบรม วันที่ สถานที่ ที่นั่ง ตรวจสอบรายชื่อ การรับสมัคร
อบรม “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 10-12 และ23- 26 กรกฎาคม 2562 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชั้น7 เต็มแล้วค่ะ ปิดรับสมัคร
อบรม "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร" รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 40 กรอกใบสมัคร
อบรม “ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์” วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 40 กรอกใบสมัคร

ข่าวกิจกรรม / สัมมนา
   
 + อ่านทั้งหมด   
 
 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM