TH | EN

     

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


#FSCT Channel


พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์
ประธานกรรมการ ชสอ. พบสหกรณ์สมาชิก

 


 
   
ตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินฝาก บริการเงินกู้
เงินฝากประจำ รุ่นออมทรัพย์รับสงกรานต์ ปี 2561
วงเงิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี
ระยะเวลา 12 เดือน
  1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.20
  5 ล้านบาท ขึ้นไป 2.30
  10 ล้านบาท ขึ้นไป 2.40
  20 ล้านบาท ขึ้นไป 2.50
ระยะเวลา 30 มี.ค. - 31 พ.ค 61

เงินฝากประจำ รุ่นออมทรัพย์เพิ่มทวี รุ่น 2
วงเงิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี
ระยะเวลา 36 เดือน
  50 ล้านบาท ขึ้นไป 3.40
  100 ล้านบาท ขึ้นไป 3.55
  200 ล้านบาท ขึ้นไป 3.65
ระยะเวลา 19 ก.พ. - 30 เม.ย 61

เงินฝากประจำ รุ่นออมทรัพย์เพิ่มทวี
วงเงิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี
ระยะเวลา 36 เดือน
  300 ล้านบาท ขึ้นไป 3.75
  500 ล้านบาท ขึ้นไป 3.85
  1,000 ล้านบาท ขึ้นไป 3.95
ระยะเวลา 8 ก.พ. 61 เป็นต้นไป

เงินฝาก
เงินฝากประจำระยะสั้น
เงินฝากประจำระยะยาว
เงินฝากประจำอัตราพิเศษ

ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น
ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว

 

ตั้งแต่ 30 เม.ย. 61 เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ร้อยละ...ต่อปี)
 ประเภทเงินกู้ อัตราเดิม อัตราใหม่
มี
เฉลี่ยคืน
ไม่มี
เฉลี่ยคืน
มี
เฉลี่ยคืน
ไม่มี
เฉลี่ยคืน
  เงินกู้ระยะยาว 4.70 ไม่มี 4.38 4.25
  เงินกู้ระยะปานกลาง 4.60 ไม่มี 4.12 4.00
  เงินกู้ระยะสั้น 4.15 ไม่มี 3.87 3.75
  เงินกู้พิเศษเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น
   (ปิดบริการ)
4.30 ไม่มี 4.38 ไม่มี
  เงินกู้พิเศษเพื่อการบริหารสหกรณ์
   (ปิดบริการ)
4.20 ไม่มี 4.12 ไม่มี
  เงินกู้พิเศษ2 เพื่อการบริหารสหกรณ์ 3.90 ไม่มี 4.12 ไม่มี
  เงินกู้พิเศษเป็นทุนหมุนเวียนระยะสั้น 3.80 ไม่มี 3.87 ไม่มี
  เงินกู้พิเศษเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในสหกรณ์ที่มีทุนดำเนินงานไม่เกิน 100 ล้านบาท ไม่มี 3.59 ไม่มี 3.75
  เงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ไม่มี 3.59 ไม่มี คงเดิม
3.59
  เงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
   (ปิดบริการ)
3.75 ไม่มี คงเดิม
3.75
ไม่มี
  โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อผู้ใช้บริการรายใหม่ 3.70 3.59 4.12 4.00
  โครงการเงินกู้พิเศษเอนกประสงค์ 3.80 3.69 4.12 4.00
  โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ไม่มี 3.59 ไม่มี คงเดิม
3.59
  เงินกู้เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ขนาดเล็ก 3.90 ไม่มี 4.00 ไม่มี
  โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการรวมหนี้ ชสอ. 3.90 3.78 4.38 4.25
ตั้งแต่ 30 เม.ย. 61 เป็นต้นไป

 ประเภทเงินกู้ อัตราเดิม อัตราใหม่
มี
เฉลี่ยคืน
ไม่มี
เฉลี่ยคืน
มี
เฉลี่ยคืน
ไม่มี
เฉลี่ยคืน
  โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงินอื่น
   (ปิดบริการ)
ไม่มี 4.20 ไม่มี คงเดิม 4.20
ไม่มี 4.35 ไม่มี คงเดิม 4.35
ไม่มี 4.50 ไม่มี คงเดิม 4.50
   *อัตราดอกเบี้ยผันแปรตามอัตราหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ตั้งแต่ 30 เม.ย. 61 เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครงาน

   
 + อ่านทั้งหมด   

ข่าวกิจกรรม / สัมมนา
   
 + อ่านทั้งหมด   
 

หลักสูตร สัมมนา/ฝึกอบรม

หัวข้อมสัมมนา/ฝึกอบรม ที่นั่ง วันที่ ตรวจสอบรายชื่อ สถานที่
อบรม “กรรมการดำเนินการใหม่”รุ่นที่ 23

 เต็มแล้วค่ะ

ระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 2561 ดาวน์โหลด ณ โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
อบรม “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)” ครั้งที่ 7

 เต็มแล้วค่ะ

ระหว่างวันที่ 17–18 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลด ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

 + อ่านทั้งหมด   
 
 
 
บริการเงินกู้
บริการดี  มีเฉลี่ยคืน
นึกถึงสินเชื่อ ชสอ.
เงินรับฝากและตั๋วสัญญาใช้เงิน
ออมทรัพย์วันนี้.....มั่งมีวันหน้า
ร่วมสร้างศรัทธา...พัฒนาสหกรณ์

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM