TH | EN

     

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1844184418441844
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3369476533694765336947653369476533694765336947653369476533694765

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • งานจัดซื้อจัดจ้าง
  • ข่าวรับสมัครงาน
   
 + อ่านทั้งหมด   
  • หลักสูตร สัมมนา/ฝึกอบรม
หัวข้อสัมมนา/ฝึกอบรม วันที่ สถานที่ ที่นั่ง ตรวจสอบรายชื่อ การรับสมัคร
อบรม "การเงินการบัญชีและการบริหารฯ" รุ่นที่ 7 โดย ชสอ. จะพิจารณาผู้เข้าอบรมที่อยู่ในภูมิภาคนั้นเป็นลำดับแรกและให้สิทธิ์สหกรณ์ละไม่เกิน 3 คน ระหว่างวันที่ 16-19 ต.ค. และ 21-23 ต.ค. 2562 โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เต็มแล้วค่ะ ดาวน์โหลด ปิดรับสมัคร
อบรม “ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์” ครั้งที่ 2 วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2562 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เต็มแล้วค่ะ - ปิดรับสมัคร
อบรม "การเงินการบัญชีและการบริหารฯ" รุ่นที่ 8 วันที่ 11-13 และ 16-19 ธ.ค. 2562 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 80 - เปิดรับสมัคร
  • ข่าวกิจกรรม ชสอ.
  • จดหมายข่าว ชสอ.
   
 + อ่านทั้งหมด   

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM