TH | EN

     

 

1 2 3 4

 
ตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินฝาก บริการเงินกู้
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ร้อยละ...ต่อปี)
ตั้งแต่ 26 มิ.ย. 60 เป็นต้นไป
โครงการเงินกู้พิเศษ อัตราแบบมีเฉลี่ยคืน อัตราแบบไม่มีเฉลี่ยคืน
  โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการรวมหนี้ ชสอ. 3.90 3.78
  โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อผู้ใช้บริการรายใหม่ 3.70 3.59
  โครงการเงินกู้พิเศษเอนกประสงค์ 3.80 3.69
     
ตั้งแต่ 30 มิ.ย. 60 เป็นต้นไป
ประเภทเงินกู้ อัตราเดิม อัตราใหม่
  เงินกู้ระยะยาว 4.95 4.70
  เงินกู้ระยะปานกลาง 4.85 4.60
  เงินกู้ระยะสั้น 4.40 4.15
  เงินกู้โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น 4.40 4.30
  เงินกู้โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการบริหารสหกรณ์ 4.30 4.20
  เงินกู้พิเศษ2 เพื่อการบริหารสหกรณ์ 4.00 3.90
  เงินกู้โครงการเงินกู้พิเศษเป็นทุนหมุนเวียนระยะสั้น 3.90 3.80
  เงินกู้โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ขนาดเล็ก 3.90 คงเดิม
  เงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3.75 คงเดิม


ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครงาน

   
 + อ่านทั้งหมด   

ข่าวกิจกรรม / สัมมนา
   
 + อ่านทั้งหมด   
 

หลักสูตร สัมมนา/ฝึกอบรม

ลำดับที่ หัวข้อมสัมมนา/ฝึกอบรม ที่นั่ง วันที่ สถานที่
1 อบรม "หลักกฎหมายในการบริหารสหกรณ์"

 80

7 ก.ย. - 1 ธ.ค. 2560 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
2 อบรม "เจ้าหน้าที่การเงินมืออาชีพ"

 40

7-8 และ 14-15 ธันวาคม 2560 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

 + อ่านทั้งหมด   
 
 
 
บริการเงินกู้
บริการดี  มีเฉลี่ยคืน
นึกถึงสินเชื่อ ชสอ.
เงินรับฝากและตั๋วสัญญาใช้เงิน
ออมทรัพย์วันนี้.....มั่งมีวันหน้า
ร่วมสร้างศรัทธา...พัฒนาสหกรณ์

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM