ขยายระยะเวลาการตอบแบบสอบถาม "แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ ชสอ."
[เอกสารแนบ]
      ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ในฐานะเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์ มีสหกรณ์สมาชิก จำนวน 1,098 สหกรณ์ กระจายอยู่ทั่วประเทศ มีภารกิจในการเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงิน การศึกษาและการพัฒนาเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ ชสอ. ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสหกรณ์สมาชิก
 
        ชสอ. มีความประสงค์ที่จะทำการสำรวจความเห็นของสหกรณ์สมาชิก ที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของ ชสอ. เพื่อที่จะได้นำผลการสำรวจนี้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ ชสอ. ให้มีคุณภาพและสอดคลัองกับความต้องการของสหกรณ์สมาชิกต่อไป
 
        จึงขอความร่วมมือมายังสหกรณ์สมาชิกในการตอบแบบสอบถาม "แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ ชสอ." ท่านสามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 แล้วส่งกลับไปยัง ชสอ. ผ่านช่องทาง
 
1. ไปรษณีย์
2.โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188
3. E-mail : member.fsct@gmail.com
4. กรอกแบบสอบถาม Online โดยการสแกนผ่าน QR-Code หรือ 
 
 
วันที่เขียนข่าว : 07 ธ.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM