ชสอ. ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร" วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2566
[เอกสารแนบ]
***************เต็มแล้วค่ะ***************
 
 
        ชสอ. ขอเชิญชวน กรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร" ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารสำนักงาน ชสอ.  อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
 
       โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันและเสริมสร้างทัศนคติที่ดี มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานให้บรรลุผล รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการอบรมกับวิทยากร เพื่อนำไปเป็นแนวทางและวิธีปฏิบัติในสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไป
 
        ชสอ. ขอเชิญบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ เข้ารับการฝึกอบรมตามกำหนดการดังกล่าว สหกรณ์ละ  1 คน
 
ค่าลงทะเบียน : ไม่มีค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์การ แผนกวิเทศสัมพันธ์
โทร. 0 2496 1199 ต่อ 318 (คุณขวัญกมล) 334 (คุณกรกช)
วันที่เขียนข่าว : 10 ม.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM