ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” รุ่นที่ 26 (สำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่)
[เอกสารแนบ]
            ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” รุ่นที่ 26 (สำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่)
1. ผ่านระบบ Zoom Meeting
ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน และ 1, 13 - 14 ธันวาคม 2566
ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
 
2.อบรมออนไซต์
ระหว่างวันที่ 18 – 21 ธันวาคม 2566
ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 
*** โดยจะต้องเข้าร่วมอบรมทั้ง 2 ช่วงเวลา***
 
 
        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์เป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการสหกรณ์ ตามประกาศกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 สหกรณ์ขนาดใหญ่ต้องมีกรรมการซึ่งผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนดอย่างน้อยสามคน  
         จึงขอเรียนเชิญสหกรณ์ออมทรัพย์ส่งกรรมการดำเนินการ เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรดังกล่าว โดยชำระค่าลงทะเบียน คนละ 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ไม่รวมค่าที่พัก สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
 
*ทั้งนี้ ชสอ.  ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมอบรมเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนตามรายชื่อไว้เท่านั้นหากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ คุณวินัย พัฒนรังษิวัฒนา
โทร. 0 2496 1199 ต่อ 308-311
 
 
 
วันที่เขียนข่าว : 02 ต.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM