ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นการแก้ไขระเบียบ ชสอ. (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วย การกำหนดวิธีในการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการของชุมนุมสหกรณ์ พ.ศ. ....
[เอกสารแนบ]
        ชสอ. จึงขอความร่วมมือมายังสหกรณ์สมาชิกเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น เป็นมติของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โดยนำส่งความคิดเห็นของสหกรณ์สมาชิกผ่าน Google form  ภายในวันที่ 31 มกราคม  2567 เพื่อ ชสอ. จะได้รวบรวมนำไปประกอบการดำเนินการแก้ไขต่อไปและขอขอบคุณสหกรณ์สมาชิกที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา
      โดยมีเอกสารประกอบและ ลิงค์สำหรับตอบแบบแสดงความคิดเห็นผ่าน Google From ดังนี้
 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายส่งเสริมกิจการสหกรณ์
โทรศัพท์ 02 496 1199 ต่อ 314
 
วันที่เขียนข่าว : 10 ม.ค. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM