ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ในเดือนมิถุนายน 2567
[เอกสารแนบ]
        ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ในเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตร “การจัดทำแผนธุรกิจแบบคนสหกรณ์”
โดยวิทยากร ดร.ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์
วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 - 12.00 น.
 
2. หลักสูตร “วิเคราะห์คำพิพากษาฎีกาที่มีคุณค่ากับสหกรณ์ออมทรัพย์”
โดยวิทยากร พันจ่าเอก ณฐกร แก้วดี
วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 - 12.00 น.
 
        ชสอ. ขอเรียนเชิญบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ เข้ารับการสัมมนาออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามกำหนดการดังกล่าว สามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ www.fsct.com
 
*ทั้งนี้ ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนาเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนตามรายชื่อไว้เท่านั้น
 
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 308-311
 
ลงทะเบียน สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การจัดทำแผนธุรกิจแบบคนสหกรณ์”
 
 
ลงทะเบียน สัมมนาออนไลน์ เรื่อง“วิเคราะห์คำพิพากษาฎีกาที่มีคุณค่ากับสหกรณ์ออมทรัพย์”
 
วันที่เขียนข่าว : 15 พ.ค. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM