ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความต้องการและความจำเป็นในการฝึกอบรม/สัมมนา (Training need)
[เอกสารแนบ]
        ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) มีความประสงค์ที่จะสำรวจความคิดเห็น ความต้องการ และการให้บริการด้านฝึกอบรม/สัมมนา จึงได้จัดทำแบบสอบถามความต้องการและความจำเป็นในการฝึกอบรม/สัมมนา (Training need) เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปจัดทำแผนการเรียนรู้ของบุคลากรในสหกรณ์ออมทรัพย์ และนำไปประกอบการวิเคราะห์ในการพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสหกรณ์มากที่สุด
        ชสอ. มีความประสงค์จะทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารและฝ่ายจัดการ จึงขอความกรุณาให้ผู้จัดการ ตอบแบบสอบถามความต้องการและความจำเป็นในการฝึกอบรม/สัมมนา และสามารถตอบแบบสอบถามออนไลน์ โดยสแกน QR-Code ด้านล่างนี้ ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2567
 
 
 
วันที่เขียนข่าว : 24 พ.ค. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM