ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
[เอกสารแนบ]
        ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
 
       รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุม และกำหนดการ และหลักเกณฑ์การวินิจฉัยหนังสือแจ้งการตั้งผู้แทนสหกรณ์ ตามเอกสารแนบ ดังนี้
1. หนังสือเชิญประชุมใหญ่ [ดาวน์โหลด]
2. ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 [ดาวน์โหลด]
3. กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 [ดาวน์โหลด]
4. ขั้นตอนและวิธีการตั้งผู้แทนสหกรณ์ประชุมใหญ่ฯ ผ่าน Google Form  [ดาวน์โหลด]
5. ขั้นตอนและวิธีการจัดทำใบตอบรับผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่ฯ ผ่าน Google Form [ดาวน์โหลด]
6. ใบตอบรับการสำรองห้องพักสำหรับสหกรณ์สมาชิก [ดาวน์โหลด]
7. หลักเกณฑ์การวินิจฉัยหนังสือแจ้งการตั้งผู้แทนสหกรณ์ [ดาวน์โหลด]
8. แผนผังสถานที่จัดประชุมใหญ่ฯ [ดาวน์โหลด]
9. ตรวจสอบเลขทะเบียนสมาชิก [คลิก]
***********************
 
หรือ สแกน QR Code
 
 
หรือ สแกน QR Code
 
 
**หมายเหตุ: ขอให้สหกรณ์ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งการตั้งผู้แทน (ฉบับจริง) ภายใน วันศุกร์ ที่่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 
หากพ้นจากวันดังกล่าว ชสอ. ถือว่าสหกรณ์ ไม่ประสงค์ส่งผู้แทนเข้าประชุุมใหญ่ และไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายใดๆ จาก ชสอ.**
 
***************************
 
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมฯ เพิ่มเติมได้ที่
สำนักผู้บริหาร ชสอ. 0 2496 1199 ต่อ 204-206, 225 และ 228
 
วันที่เขียนข่าว : 11 มี.ค. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM