TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
4666246662466624666246662
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5074079750740797507407975074079750740797507407975074079750740797

หน้าหลัก -> เก็บภาพกิจกรรมมาฝาก

 รายละเอียด

.....  5612-อบรมคณะกรรมการเงินกู้ (ทัศนศึกษาหมู่เกาะพีพี-อ่าวมาหยา)      
.....  5603-อบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 4      
.....  5602-อบรม กรรมการดำเนินการใหม่ รุ่นที่ 16      
.....  5601-ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3      
.....  5515การวิเคราะห์งบการเงินและการจัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงินเพื่อเสนอผู้บริหาร      
ระหว่างวันที่ 15-16 พ.ย. 2555
.....  5514-อบรม เจ้าหน้าที่การเงินสหกรณ์ออมทรัพย์มืออาชีพ      
ระหว่างวันที่ 25-26 ต.ค. 2555
.....  5513-อบรม กฎหมายเพื่อการพึ่งตนเองในการติดตามหนี้      
ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 18-19 ต.ค. 2555
.....  5512_Microsoft Excel 2007-2010 Advanced Level      

วันที่ 10-12 ตุลาคม 2555 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จ.นนทบุรี

.....  5511_ภาพอบรม "คณะกรรมการอำนวยการ"      
วันที่ 27-28 กันยายน 2555 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
.....  5510_ภาพอบรม "New Feature Microsoft Office 2010"      
วันที่ 5-7 กันยายน 2555 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จ.นนทบุรี
.....  5509_ภาพอบรม "การจัดทำแผนกลยุทธ์และ Balanced Scorecard"      

วันที่ 22-24 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

.....  5508_อบรม "การใช้ไมโครซอฟด์เอ็กเซลกับงาน HR แบบมืออาชีพ"      
ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2555 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จ.นนทบุรี
.....  5507_อบรม การดูแลรักษาแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยตนเอง      
ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2555 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทัพย์ฯ จ.นนทบุรี
.....  5506_อบรม "กรรมการดำเนินการใหม่ รุ่นที่ 2"      

ระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

.....  5505_สัมมนา "กฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์"      
ระหว่างวันที่ 16-18 พ.ค. 2555 ณ โรงแรมพรพิงค์ทาวเวอร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
.....  5504_ภาพสัมมนา "เจาะประเด็นกฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารสอ."ทัศนศึกษากัมพูชา      
ระหว่างวันที่ 9-13 พ.ค. 2555
.....  5503_ภาพสัมมนา กฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์      
ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2555
.....  5502-ภาพสัมมนา-รู้ทันกลลวงฯ-อุบลฯ      

26 เมษายน 2555 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

.....  5501_กฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการฌาปนะกิจสงเคราะห์      
.....  5403_สัมมนา ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มฯ พรัอมทัศนศึกษาประเทศเวียดนาม      
.....  5402_กรรมการดำเนินการใหม่ รุ่นที่ 2/2554      
.....  5401_การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ฯ(พร้อมทัศนศึกษาประเทศจีน)      
.....  กรรมการดำเนินการใหม่ รุ่นที่ 1/2554 จ.กาญจนบุรี      
.....  กรรมการดำเนินการใหม่ รุ่นที่ 1/2554 จ.กาญจนบุรี      
.....  เจ้าหน้าที่การเงิน จ.เชียงใหม่      
.....  การจัดเก็บฐานข้อมูลด้วย Access 2003 รุ่นที่ 2      
.....  Microsoft Escel Advance Level      
.....  การบริหารสอ.ยุคใหม่แบบมืออาชีพ ทัศนศึกษาประเทศลาว      
.....  2-40354 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) นนทุบรี      
.....  Switching Microsoft Office 2007 (Word Excel Powerpoint)     
.....  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เดอะริช จ.นนทบุรี      
.....  การบริหารสินเชื่อให้อยู่รอดในยุคการแข่งขัน&มาเลเซีย สิงคโปร์      
.....  ควบคุมภายใน และความเสี่ยง ริชมอนด์      
.....  การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ & เวียตนาม      
.....  กฎหมายสหกรณ์และทิศทางการบริหาร      
.....  Photoshop CS4      
.....  Windows 7      
.....  คอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร      
.....  Computer Excel 2003      
.....  ภาพกิจกรรม หลักสูตร คณะกรรมการเงินกู้      
.....  สหกรณ์ขนาดเล็ก      
.....  วิทยากรมืออาชีพ อยุธยา     
.....  Program Dream Weaver CS4     
.....  หลักสูตร การสร้างกราฟฟิก ด้วย Adobe Illustrator CS4     
.....  อบรม กรรมการใหม่ รุ่น 2/2553     
.....  การจัดทำแผนกลยุทธ์ BSC&KPIs     
.....  การจัดทำเว็บไซต์     
.....  การบริหารการเงิน     
.....  หลักสูตร อบรมการประชาสัมพันธ์     
.....  หลักอบรม หลักสูตร คอมพิวเตอร์ ที่ ชสอ.     

 หน้า | 1


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM