TH | EN

หน้าหลัก -> เก็บภาพกิจกรรมมาฝาก

 รายละเอียด

.....  5612-อบรมคณะกรรมการเงินกู้ (ทัศนศึกษาหมู่เกาะพีพี-อ่าวมาหยา)      
.....  5603-อบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 4      
.....  5602-อบรม กรรมการดำเนินการใหม่ รุ่นที่ 16      
.....  5601-ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3      
.....  5515การวิเคราะห์งบการเงินและการจัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงินเพื่อเสนอผู้บริหาร      
ระหว่างวันที่ 15-16 พ.ย. 2555
.....  5514-อบรม เจ้าหน้าที่การเงินสหกรณ์ออมทรัพย์มืออาชีพ      
ระหว่างวันที่ 25-26 ต.ค. 2555
.....  5513-อบรม กฎหมายเพื่อการพึ่งตนเองในการติดตามหนี้      
ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 18-19 ต.ค. 2555
.....  5512_Microsoft Excel 2007-2010 Advanced Level      

วันที่ 10-12 ตุลาคม 2555 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จ.นนทบุรี

.....  5511_ภาพอบรม "คณะกรรมการอำนวยการ"      
วันที่ 27-28 กันยายน 2555 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
.....  5510_ภาพอบรม     
วันที่ 5-7 กันยายน 2555 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จ.นนทบุรี
.....  5509_ภาพอบรม     

วันที่ 22-24 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

.....  5508_อบรม     
ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2555 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จ.นนทบุรี
.....  5507_อบรม การดูแลรักษาแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยตนเอง     
ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2555 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทัพย์ฯ จ.นนทบุรี
.....  5506_อบรม     

ระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

.....  5505_สัมมนา     
ระหว่างวันที่ 16-18 พ.ค. 2555 ณ โรงแรมพรพิงค์ทาวเวอร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
.....  5504_ภาพสัมมนา     
ระหว่างวันที่ 9-13 พ.ค. 2555
.....  5503_ภาพสัมมนา กฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์     
ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2555
.....  5502-ภาพสัมมนา-รู้ทันกลลวงฯ-อุบลฯ     

26 เมษายน 2555 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

.....  5501_กฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการฌาปนะกิจสงเคราะห์     
.....  5403_สัมมนา ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มฯ พรัอมทัศนศึกษาประเทศเวียดนาม     
.....  5402_กรรมการดำเนินการใหม่ รุ่นที่ 2/2554     
.....  5401_การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ฯ(พร้อมทัศนศึกษาประเทศจีน)     
.....  กรรมการดำเนินการใหม่ รุ่นที่ 1/2554 จ.กาญจนบุรี     
.....  กรรมการดำเนินการใหม่ รุ่นที่ 1/2554 จ.กาญจนบุรี     
.....  เจ้าหน้าที่การเงิน จ.เชียงใหม่     
.....  การจัดเก็บฐานข้อมูลด้วย Access 2003 รุ่นที่ 2     
.....  Microsoft Escel Advance Level     
.....  การบริหารสอ.ยุคใหม่แบบมืออาชีพ ทัศนศึกษาประเทศลาว     
.....  2-40354 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) นนทุบรี     
.....  Switching Microsoft Office 2007 (Word Excel Powerpoint)     
.....  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เดอะริช จ.นนทบุรี     
.....  การบริหารสินเชื่อให้อยู่รอดในยุคการแข่งขัน&มาเลเซีย สิงคโปร์     
.....  ควบคุมภายใน และความเสี่ยง ริชมอนด์     
.....  การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ & เวียตนาม     
.....  กฎหมายสหกรณ์และทิศทางการบริหาร     
.....  Photoshop CS4     
.....  Windows 7     
.....  คอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร     
.....  Computer Excel 2003     
.....  ภาพกิจกรรม หลักสูตร คณะกรรมการเงินกู้     
.....  สหกรณ์ขนาดเล็ก     
.....  วิทยากรมืออาชีพ อยุธยา     
.....  Program Dream Weaver CS4     
.....  หลักสูตร การสร้างกราฟฟิก ด้วย Adobe Illustrator CS4     
.....  อบรม กรรมการใหม่ รุ่น 2/2553     
.....  การจัดทำแผนกลยุทธ์ BSC&KPIs     
.....  การจัดทำเว็บไซต์     
.....  การบริหารการเงิน     
.....  หลักสูตร อบรมการประชาสัมพันธ์     
.....  หลักอบรม หลักสูตร คอมพิวเตอร์ ที่ ชสอ.     

 หน้า | 1


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM