TH | EN

 

5503_ภาพสัมมนา กฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์


 
โครงการสัมมนา "กฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการ"

มีผู้เข้ารับการสัมมนา 66 คน จาก 35 สหกรณ์

1. ภาพสัมมนา

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=98F136CDBSZ7[YGQNKO1QASFSHUUW

2. ภาพงานเลี้ยง

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=98F136CDBZBR7Y[L517NWEURF2VLX


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM