TH | EN

   

   


 
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1149611496114961149611496
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3198728731987287319872873198728731987287319872873198728731987287
 
 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
หน้าหลัก -> รู้จัก FSCT  -> การพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

การพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

 
 
1. การแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 41 และมาตรา 50
2. การแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
3. ผลัดดันการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดมาค้ำประกันเงินกู้แก่สหกรณ์
4. การแก้ไขปัญหาการเรื่องภาษีธุรกิจเฉพาะของสหกรณ์ออมทรัพย์
5. การเข้าเป็นสมาชิกเครดิตบูโรของสหกรณ์
6. ธนาคารขึ้นอัตรดอกเบี้ยเงินกู้ยืมแก่สหกรณ์โดยไม่เป็นธรรม
7. การแก้ไขปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM