TH | EN

     

    
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1977819778197781977819778
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3103900631039006310390063103900631039006310390063103900631039006
 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
หน้าหลัก -> รู้จัก FSCT  -> การประกวดรายงานกิจการ

การประกวดรายงานกิจการ

     ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด กำหนดจัดให้มีการคัดเลือกรายงานกิจการประจำปีดีเด่นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้สหกรณ์ออมทรัพย์จัดทำรายงานกิจการประจำปีอย่างมีคุณภาพ เป็นรูปแบบในการจัดทำเป็นแบบมาตรฐานเดียวกันในระบบสหกรณ์ เป็นแหล่งในการศึกษาหาความรู้และเพื่อพัฒนาการจัดทำรายงานกิจการประจำปีของสหกรณ์สู่ความเป็นสากล

Download >>> ผลการประกวดรายงานกิจการ ประจำปี 2550 - ปัจจุบัน


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM