TH | EN

     

    
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
556556556
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3122051431220514312205143122051431220514312205143122051431220514
 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
หน้าหลัก -> รู้จัก FSCT  -> ประวัติ FSCT
ประวัติ FSCT

คณะผู้จัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ได้ให้เหตุผล ในการขอจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์เพื่อทำให้ชุมนุม สหกรณ์ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางการเงิน ของบรรดาสหกรณ์ออมทรัพย์โดยทั่วไป โดยใช้ ชื่อว่า “ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด” ได้มีการประชุมผู้แทน สหกรณ์ 81 สหกรณ์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2515 เพื่อดำเนินการขอจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ โดยมี นายสุขุม ศรีธัญรัตน์ ผู้แทน สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด เป็นประธานคณะผู้จัดตั้ง

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2515 และได้เริ่มประกอบธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2516
ชสอ.มีสำนักงานแห่งแรกอยู่ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ โดยอาศัยพื้นที่ส่วนหนึ่ง พร้อมทั้งบุคลากรของงานสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นสำนักงานชั่วคราว มี นายทะเบียน บริสุทธิ์ พนักงานทะเบียนสหกรณ์โท (สมัยนั้น) ทำหน้าที่ผู้จัดการ และมี นางสาวสิริวรรณ รัตนานุบาล เป็นเจ้าหน้าที่ ชสอ.คนแรก (ต่อมาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองผู้จัด-การ ในปี 2524)
ในระยะแรกของปี 2516 ชสอ.มีทุนดำเนินงานเพียง 1.9 ล้านบาท ได้มาจากเงินกู้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เงินรับ ฝากและหุ้นเพียงเล็กน้อย ทำให้ ชสอ.มีเงินทุนไม่เพียงพอในการบริหารงาน
ปี 2517 ชสอ.ได้ขอยืมเงินจาก สสท. อีก 1 ล้านบาท และให้ยืมบุคลากรเป็นเจ้าหน้าที่ ชสอ. อีก 1 คน เป็นเวลา 1 ปี
ช่วงระยะ 5 ปีแรก ชสอ.ประสบปัญหาในเรื่องทุนดำเนินงานทำให้การขยายงานเป็นไปในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป แต่ก็เป็นที่น่าพอใจที่ คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการได้พยายามช่วยกันที่จะสร้างรากฐานความมั่นคงให้แก่ ชสอ. โดยสละเวลาและหาทางสนับ สนุน ชสอ.โดยมิได้หวังค่าตอบแทน

ปีที่ 6 เป็นต้นมา ชสอ.ได้เริ่มงานด้านตรวจสอบกิจการ โดยเริ่มปี 2518 ในเขตกรุงเทพมหานคร และงานด้านวิชาการ โดยการจัด สัมมนาในเรื่องการบริหารงาน บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จัดโครงการฝึกอบรมครั้งแรก ที่จังหวัดกำแพงเพชร และได้ทยอยจัดโครงการตามภูมิภาคต่างๆ ในการจัดสัมมนาแต่ละครั้ง ชสอ.จะได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับค่า ใช้จ่ายจาก บริษัท ซันโย ประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์

ธุรกิจของ ชสอ.ปี 2517-2518 ได้เน้นไปในด้านการรับฝากเงิน ให้เงินกู้ จำหน่ายเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ปี 2519 ชสอ.ได้มีการเพิ่มจำนวนกรรมการดำเนินการจากเดิม 9 คน เป็น 11 คน และปี 2520 เพิ่มเป็น 15 คน และยังมีการระดมเงิน ทุนเข้ามานอกเหนือจากรับเงินฝากประเภทประจำแล้ว ยังได้มีการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยนายไพเราะ ไพรอนันต์ เป็นผู้ออกแบบตั๋ว ในระยะที่ออกตั๋วสัญญาใช้เงินนั้น ผลการดำเนินงานยังไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้เนื่องจากในขณะนั้นมีข่าวทรัสต์ล้ม และรูปแบบ ของตั๋วสัญญาใช้เงินยังไม่เป็นที่น่าจูงใจ แต่อย่างไรก็ดี ชสอ.ก็มีทุนดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากตั๋วสัญญาใช้เงินด้วยเหมือนกัน

 


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM