TH | EN

     

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
หน้าหลัก -> รู้จัก FSCT  -> สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจาก ชุมนุมสหกรณ์ด้านต่างๆ ดังนี้   

1. ด้านการเงิน
(1) ลงทุนถือหุ้น สหกรณ์ได้รับผลตอบแทน เงินปันผลสิทธิพิเศษ หุ้น ชสอ. ใช้ประกันเงินกู้ ชสอ. ได้เต็มจำนวนของหุ้นที่นำมาเป็นประกัน
(2) รับฝากเงินและบริการตั๋วสัญญาใช้เงิน อัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม คุ้มค่าการลงทุน มั่นคง ปลอดภัย ไม่เสียภาษีสิทธิพิเศษ เงินฝากประจำ และหรือตั๋วสัญญาใช้เงินของ ชสอ. ใช้เป็นประกันเงินกู้ ชสอ. ได้ ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝากประจำและหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่นำมาเป็นประกัน
(3) ให้เงินกู้ยืม อัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม สะดวก รวดเร็ว มีเงินเฉลี่ยคืน
(4) สหกรณ์ได้รับสิทธิในการสมัครเข้าร่วมโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน

2. ด้านบริหารจัดการ
(1) แนะนำ ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาการดำเนินกิจการและบริหารจัดการของสหกรณ์
(2) ประเมินคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยสหกรณ์สมาชิกสามารถประเมินตนเองผ่านทางเว็ปไซต์ของ ชสอ. (www.fsct.com)

3. ด้านวิชาการ
(1) สนับสนุนวิทยากร ให้การศึกษาฝึกอบรมที่สหกรณ์สมาชิกจัดขึ้น ปีละไม่เกิน 1 ครั้ง วิทยากรไม่เกิน 2 คน หรือปีละ 2 ครั้ง วิทยากร ครั้งละ 1 คน (นับจากวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ผ่านมาของ ชสอ. ถึงวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของ ชสอ. ครั้งต่อไป)
        (1.1) สหกรณ์ที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนวิทยากร ต้องทำหนังสือถึง ประธานกรรมการ ชสอ. เพื่อพิจารณาก่อนวันที่จะจัด 15 วัน
        (1.2) หนังสือคำขอรับการสนับสนุนให้ระบุหัวเรื่อง วัน เวลา และสถานที่ศึกษาฝึกอบรม ทั้งนี้ ชสอ. จะพิจารณาจัดวิทยาการให้เหมาะสมกับหัวข้อที่กำหนด
(2) สนับสนุนสหกรณ์ขนาดเล็ก (ทุนดำเนินงาน ไม่เกิน 500 ล้านบาท) เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาโดยไม่เก็บค่าลงทะเบียน ปีละ 1 หลักสูตร หลักสูตรละไม่เกิน 1 คน ในปีบัญชีของ ชสอ.(1 เมษายน – 31 มีนาคม)
        (2.1) สหกรณ์ที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุน ต้องทำหนังสือถึง ประธานกรรมการ ชสอ. เพื่อพิจารณาก่อนวันเข้ารับการอบรม สัมมนา 15 วัน
        (2.2) ชสอ.สนับสนุนค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะตามอัตรารถปรับอากาศชั้น 1 (VIP) ของบริษัทขนส่ง จำกัด พร้อมค่าพาหนะเหมาจ่าย 1,000.- บาท และสนับสนุนค่าที่พักตามกำหนดการ
(3) สนับสนุนค่าลงทะเบียนการอบรมสัมมนา
        (3.1) ส่งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาครั้งเดียว 10 คน แถมฟรี 1 คน ในวงเงินไม่เกิน 2,000.- บาท
        (3.2) ส่งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนา หรือฝึกอบรมในรอบปีเดียวกันในรอบปีเดียวกัน(รอบปีบัญชี ชสอ. วันที่ 1 เมษายน – 31 มีนาคม ปีถัดไป) สะสมครบ 20 คน แถมฟรี 1 คน ในวงเงินไม่เกิน 2,000.- บาท ยกเว้นกรณีได้รับสิทธิ์ตามข้อ 3.1 แล้ว
(4) สนับสนุนค่าลงทะเบียนโครงการจัดการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ระหว่างประเทศ สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดเล็ก ส่งกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ หรือเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการได้ ปีละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 คน ชสอ. สนับสนุนค่าลงทะเบียน จำนวน 10,000.- บาทต่อคน

4. ด้านการบริการเครื่องเขียนแบบพิมพ์
(1) ได้รับสิทธิในการสั่งซื้อสินค้าทุกชนิดพร้อมบริการจัดส่ง ยอดซื้อ 2,000.- บาทขึ้นไป
(2) สั่งซื้อพร้อมชำระเงินสดได้รับส่วนลด 5%
(3) สั่งซื้อพร้อมชำระเงินภายใน 30 วัน ได้รับส่วนลด 3%

5. ด้านกฎหมาย
(1) คลินิกสหกรณ์ บริการให้คำแนะนำ ตอบข้อหารือการแก้ไขปัญหาด้านกฎหมาย โดยที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
(2) บริการทนายความให้ความช่วยเหลือในการดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยมีค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรม
(3) พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของสหกรณ์สมาชิก

6. ด้านข้อมูลข่าวสาร
(1) บริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเครือข่าย Internet (Website)
(2) บริการจดหมายข่าว ชสอ.
(3) บริการส่งข้อมูลข่าวสารผ่าน SMS ไปยังสหกรณ์สมาชิกและที่เกี่ยวข้องโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
(4) บริการ Free E-mail ให้กับสหกรณ์สมาชิก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

7. ด้านขบวนการสหกรณ์
(1) เข้าร่วมกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์ รวมทั้งองคืการสหกรณ์ระหว่างประเทศที่ ชสอ.เป็นสมาชิก
(2) สิทธิของสหกรณ์ส่งผู้แทนและผู้สังเกตุการณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน
(3) สิทธิในการส่งผู้แทนสหกรณ์สมัครเป็นกรรมการดำเนินการ ชสอ. โดยมีการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

8. ด้านสวัสดิการ
(1) สหกรณ์ออมทรัพย์ที่สมัครเป็นสมาชิก ชสอ. มีสิทธิพิเศษสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ 7 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ ครู ตำรวจ ทหาร พนักงานรัฐวิสาหกิจ สาธารณสุข/โรงพยาบาล ราชการ และสถานประกอบการ เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันชีวิตให้กับสมาชิกของสหกรณ์ และสามารถนำมาแบ่งเบาภาระของผู้ค้ำประกันของสมาชิกสหกรณ์ไ้ด้
(2) ชสอ.จ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าสงเคราะห์ศพแก่บุคลากรของสหกรณ์สมาชิก ดังต่อไปนี้
        (2.1) คณะกรรมการดำเนินการ
        (2.2) ผู้ตรวจสอบกิจการที่เป็นสมาชิกสหกรณ์แห่งนั้น
        (2.3) ผู้จัดการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ประจำของสหกรณ์

        โดยบุคลากรดังกล่าว หากเสียชีวิตในระหว่างที่ดำรงตำแหน่ง ชสอ.ดำเนินการจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าสงเคราะห์ศพ จำนวน 20,000.- บาท โดยให้ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำขอตามแบบฟอร์มที่ ชสอ. กำหนด และทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียต้องยื่นความประสงค์ขอรับเงินภายใน 1 ปี นับแต่วันที่บุคคลนั้นถึงแก่ความตาย หากพ้นกำหนดดังกล่าว ชสอ. ขอสงวนสิทธิในการไม่จ่ายเงินสงเคราะห์ศพแก่สหกรณ์สมาชิก


ดาวน์โหลดเอกสาร >> สิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิก ชสอ.


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM