TH | EN

     

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
หน้าหลัก ->นโยบายด้าน ปปง. ของ ชสอ.
นโยบายด้าน ปปง. ของ ชสอ.
 แจ้งเวียน พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
 แนวทางการปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ของ ชสอ.
 แบบรายงานการไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามมาตรา 21/2 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 แบบรายงานการไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามมาตรา 21/2 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเิงิน
 ขอให้นำส่งข้อมูลประกอบการประเมนความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายผ่านระบบสารสนเทศ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM
 

Warning: Unknown: open(C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/3\sess_1b5d1a3e2a21429da2010747e8dd9c33, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/3) in Unknown on line 0