TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1542154215421542
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3493272534932725349327253493272534932725349327253493272534932725

 

เงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน


     เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายหรือแนวทางในการสร้างมาตรการคุ้มครองเงินฝากและเงินออมของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ชัดเจน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) จึงได้ดำเนินการศึกษาแนวทางการสร้างความมั่นคงและมีเสถียรภาพทางการเงินในขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีข้อเสนอว่าควรมีการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงิน (Liquidity Poll Fund) ให้กับขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อการแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์ทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
      ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพโดยไม่ต้องรอการออกกฎหมายของภาครัฐ ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้เวลานานหรืออาจเป็นไปได้ยากที่จะเกิดกองทุน หากสหกรณ์เกิดวิกฤติการณ์ทางการเงินขึ้น เช่นกรณีที่มีสมาชิกของสหกรณ์ถอนเงินฝากจำนวนมาก สหกรณ์อาจประสบปัญหาขาดสภาพคล่องได้ ชสอ. ในฐานะองค์การกลางของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์สมาชิกเป็นเรื่องสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินขึ้น

คุณสมบัติของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ
สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นสมาชิกของ ชสอ.

วิธีการเข้าร่วมโครงการ
ส่งใบสมัครตามแบบที่ ชสอ. กำหนดพร้อมด้วยเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
(1) งบทดลองหรืองบดุลสุดท้ายก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการ
(2) สำเนาใบสำคัญจดทะเบียนสหกรณ์

หน้าที่ของสหกรณ์สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ที่จะต้องปฏิบัติ มีดังนี้
(1) ส่งงบทดลองหรืองบดุลให้แก่ ชสอ.เป็นประจำทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนล่าสุดก่อนเข้าร่วมโครงการ
(2) เมื่อแรกเข้าโครงการ สหกรณ์ต้องซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินและหรือเงินฝากประจำกับ ชสอ. ที่มีระยะเวลามากกว่า 12 เดือน จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของยอดเงินฝากจากสมาชิก ณ วันสิ้นเดือนก่อนเข้าร่วมโครงการ โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินและหรือเงินฝากประจำตามประกาศของ ชสอ. ณ วันที่ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินและหรือเงินฝากประจำ และเมื่อครบกำหนดเวลาการไถ่ถอน สหกรณ์ต้องต่อตั๋วสัญญาใช้เงินหรือเงินฝากประจำนั้น ระยะเวลามากกว่า12 เดือนเสมอ
      นอกจากการซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินหรือเงินฝากประจำกับชสอ. ด้วยเงินสดแล้ว สหกรณ์ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ยังสามารถใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินและหรือเงินฝากประจำที่มีระยะเวลามากกว่า 12 เดือน ฉบับเดิมที่มีอยู่ก่อน นำเข้ามาร่วมโครงการได้ด้วย
      กรณีที่ยอดเงินฝากจากสมาชิกของสหกรณ์มีจำนวนเพิ่มขึ้น สหกรณ์ต้องซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินและหรือเงินฝากประจำกับ ชสอ. เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของจำนวนเงินฝากที่เพิ่มขึ้นทุกเดือนตลอดเวลาที่อยู่กับโครงการ กรณีจำนวนเงินที่สหกรณ์ต้องสะสมเพิ่มไม่ถึง 100,000 บาท สหกรณ์ต้องสะสมเพิ่มอย่างน้อย 100,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ของการซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน และหรือเงินรับฝากประจำที่มีระยะเวลามากกว่า 12 เดือน
      กรณียอดเงินฝากจากสมาชิกของสหกรณ์ลดลง สหกรณ์อาจไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินและหรือเงินฝากประจำจาก ชสอ.ได้ แต่สหกรณ์ต้องดำรงยอดตั๋วสัญญาใช้เงินและหรือเงินฝากประจำใน ชสอ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของยอดเงินฝากจากสมาชิก ณ วันสิ้นเดือนนั้นเสมอไป

อัตราดอกเบี้ยเงินออม
อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของ ชสอ. เรื่อง อัตราดอกเบี้ยที่สะสมเข้าโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ซึ่งได้เพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินและหรือเงินฝากประจำปกติให้อีก ร้อยละ 0.25 แล้ว

สิทธิประโยชน์ของสหกรณ์สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ มีดังนี้
(1) ได้รับบริการเงินกู้จากโครงการได้จำนวนไม่เกิน 3 เท่า ภายใน 3 วันทำการ
(2) ได้รับความช่วยเหลือในการกำหนดแผนฟื้นฟูแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องของสหกรณ์สมาชิก
(3) ได้รับบริการทางวิชาการที่โครงการจัดขึ้น
(4) รับทราบรายงานสถานะของเงินออมตามโครงการ

การกู้เงินโครงการ
1. สหกรณ์ผู้ขอกู้เงินจะต้องสะสมเงินโดยการซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินและหรือเงินฝากประจำกับ ชสอ. ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน ตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน
2. สามารถกู้เงินได้จำนวนไม่เกิน 3 เท่า ของยอดรวมของเงินฝากและ/หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่สะสม ณ วันที่ย้อนหลัง 12 เดือน ก่อนยื่นคำขอกู้เงิน แต่เมื่อรวมหนี้เงินกู้ทุกรายของสหกรณ์แล้วต้องไม่เกินวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ
3. กำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน 3 เดือน
4. ได้รับเงินกู้ภายใน 3 วันทำการ กรณีเอกสารประกอบคำขอกู้ครบถ้วนถูกต้อง และการกู้ดังกล่าวมีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืนตามปกติ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นของ ชสอ. ลบด้วยร้อยละ 0.125 ต่อปี
เอกสารประกอบการกู้เงิน
1. คำขอกู้เงินตามแบบที่ ชสอ.กำหนด
2. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่มีมติให้กู้เงิน
3. สำเนาหนังสือนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมประจำปี

การพ้นจากโครงการ
1. สหกรณ์สมาชิกไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินและหรือเงินฝากประจำ ซึ่งทำให้ยอดเงินฝากคงเหลือต่ำกว่าร้อยละ 2 ของยอดเงินฝากจากสมาชิก ณ วันสิ้นเดือนนั้นๆ
2. ลาออกจากโครงการ สหกรณ์สมาชิกซึ่งไม่มีหนี้สินกับโครงการ อาจขอลาออกจากโครงการได้
โดยแจ้งเป็นหนังสือ


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM