TH | EN

 

5504_ภาพสัมมนา


 
โครงการสัมมนา "เจาะประเด็นกฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารสอ."พร้อมทัศนศึกษาประเทศกัมพูชา(ปอยเปต พระตะบอง พนมเปญ เสียมเรียบ นครวัด นครธม)

มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 32 คน จาก 18 สหกรณ์

1. ภาพสัมมนา

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=98F14135CHZ7WJS2UIUOW4K4C9PB5

2. ภาพงานเลี้ยง

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=98F14135CYS1CBEZFJ7N5FR7SOXSU

3. ภาพทัศนศึกษาประเทศกัมพูชา

  3.1 http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=98F14135C9AJ3GPXVGOHK3CKOYD3Q

  3.2 http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=BE31F0B81742891HH6JZYTE41V33B

  3.3 http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=BE31F10CAVCM7CDK3MWMH1R3WOBUK

  3.4 http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=BE31F2A67JQ8QNBNUO3W[MR4OUDGS


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM