TH | EN

 

5505_สัมมนา


 
โครงการสัมมนา "กฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายทีเกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์"

ณ โรงแรมพรพิงค์ทาวเวอร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2555

มีผู้ร่วมสัมมนา จำนวน 67 คน จาก 33 สหกรณ์

1. ภาพสัมมนา

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=BE31F53C2U8H1QTORHB7U7CH825MF

2. ภาพงานเลี้ยง

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=BE31F53C2U2QPBZ3E39O45D4CMSKI


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM