TH | EN

 

5513-อบรม กฎหมายเพื่อการพึ่งตนเองในการติดตามหนี้


 
โครงการอบรม หลักสูตร "กฎหมายเพื่อการพึ่งตนเองในการติดตามหนี้"

ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2555

มีผู้เข้ารับการอบรม 97 คน จาก 64 สหกรณ์

1. ภาพอบรม

 http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=41703169F3CDV2988PB1U3WWXT2RE9

2. ภาพศึกษาดูงาน ศาลจังหวัดนนทบุรี

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=41703151DDAQ59MXIJRMR7VY52425E

3. ภาพงานเลี้ยง

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=41703151DE3PSYB58828ZYE3P81F[W


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM